Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Υλικών και Αντικειμένων για Επαφή με Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Στέλλα Κυριακίδου, αναπλ. πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Κώστας Κωνσταντίνου Άγγελος Βότσης
Ντίνα Ακκελίδου Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου 2008. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και των Υγειονομικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Τροφίμων.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 29 του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, είναι η εναρμόνισή τους με το κοινοτικό κεκτημένο και συγκεκριμένα με την Οδηγία 2007/19/ΕΚ σχετικά με τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζεται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, καθώς και με τον καθορισμό του καταλόγου των προσομοιωτών που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της μετανάστευσης των συστατικών των υλικών και αντικειμένων από πλαστική ύλη που προορίζεται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας της δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η Οδηγία με την οποία εναρμονίζονται οι προτεινόμενοι κανονισμοί προβλέπει ειδικούς κανόνες όσον αφορά τη χρήση των πρόσθετων ουσιών στην κατασκευή των παρεμβυσμάτων από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) σε πώματα πλαστικών υλικών και αντικειμένων τα οποία χρησιμοποιούνται για φύλαξη λιπαρών τροφίμων.

Επιπρόσθετα, εισάγονται πρόνοιες αναφορικά με τη δήλωση συμμόρφωσης για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα, με σκοπό να ενισχυθεί ο συντονισμός και η υπευθυνότητα των προμηθευτών, σε κάθε στάδιο της παρασκευής. Παράλληλα, καθορίζονται τα αρμόδια πρόσωπα τα οποία πρέπει να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση, καθώς και το πώς αυτή η δήλωση συμμόρφωσης θα πρέπει να τίθεται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής. Επίσης, τροποποιείται ο κατάλογος με τις ουσίες που δύναται να προστίθενται κατά την κατασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων με βάση τις αξιολογήσεις που έχουν διεξαχθεί γι’ αυτές τις ουσίες από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων.

Οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν πως οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες λόγω της τεχνολογικής προόδου που σημειώθηκε στον έλεγχο των πλαστικών υλικών και αντικειμένων που προορίζεται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Σύμφωνα με τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, τα κράτη μέλη έπρεπε να εναρμονίσουν τη νομοθεσία τους με την υπό αναφορά Οδηγία μέχρι την 1η Μαΐου 2008. Ας σημειωθεί ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 8 Μαΐου 2008.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού προέβη σε μικρής έκτασης διορθώσεις νομοτεχνικής φύσεως του κειμένου των προτεινόμενων κανονισμών, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους από την ολομέλεια του σώματος.

17 Ιουνίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων