Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλας
Μαρία Κυριακού Ανδρέας Μουσκάλλης
Κυριάκος Χατζηγιάννη Νικόλας Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το εν λόγω τροποποιητικό νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 10 Ιουνίου 2008. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του παρόντος τροποποιητικού νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου για τον έλεγχο των παραπλανητικών και συγκριτικών διαφημίσεων με την προσθήκη σ’ αυτόν νέων άρθρων, ώστε να δίδεται η δυνατότητα στο διευθυντή της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών, κατά τη διαπίστωση παράβασης του νόμου, μετά την εξέταση ή/και διερεύνηση παραπόνου ή/και αυτεπάγγελτης έρευνας, να επιβάλει και διοικητικό πρόστιμο στον παραβάτη ανάλογα με τη φύση και τη βαρύτητα της παράβασης. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα στον παραβάτη να υποβάλει ιεραρχική προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό κατά της πιο πάνω απόφασης του διευθυντή.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εφαρμόζει τον περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμο [Νόμος αρ. 92(Ι) του 2000], όπως τροποποιήθηκε, ο οποίος είναι πλήρως εναρμονισμένος με την ευρωπαϊκή Οδηγία 84/450/ΕΟΚ. Όπως είναι γνωστό, κύριος σκοπός του νόμου αυτού είναι η προστασία των εμπορευομένων από τις παραπλανητικές και συγκριτικές διαφημίσεις.

2. Ειδικότερα, με το εν λόγω νομοσχέδιο προστίθενται στο βασικό νόμο τα νέα άρθρα 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ και 6Ε, τα οποία προνοούν για την εξέταση παραβάσεων και την επιβολή ποινών (άρθρο 6Α), την επιβολή διοικητικών προστίμων και την άσκηση ιεραρχικής προσφυγής (άρθρο 6Β), τον τρόπο και τη διαδικασία που θα ακολουθείται κατά την επίδοση στους ενδιαφερομένους κάθε απόφασης της Εντεταλμένης Υπηρεσίας (άρθρο 6Γ), την τεκμηρίωση ισχυρισμών κατά την εκδίκαση των ιεραρχικών προσφυγών προς τον υπουργό (άρθρο 6Δ) και την ευθύνη αξιωματούχων, υπαλλήλων κ.λπ., νομικών προσώπων (άρθρο 6Ε). Σημειώνεται ότι στον υφιστάμενο νόμο δεν προνοείται οποιαδήποτε ποινή ή χρηματικό πρόστιμο για τους παραβάτες, παρά μόνο η δυνατότητα αίτησης της Εντεταλμένης Υπηρεσίας προς το δικαστήριο για την έκδοση απαγορευτικού ή προστακτικού διατάγματος.

3. Εντεταλμένη Υπηρεσία, για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς και εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου, είναι η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η οποία διαθέτει την αναγκαία υποδομή και τους μηχανισμούς για την εφαρμογή και τον έλεγχο του εν λόγω νομοσχεδίου.

4. Δεν αναμένεται να υπάρξουν αισθητές οικονομικές επιπτώσεις σε πολίτες, αρχές, οργανώσεις ή ομάδες συμφερόντων της χώρας μας από την εφαρμογή των προνοιών του προτεινόμενου νόμου.

5. Δεν αναμένεται να υπάρξουν γενικότερες οικονομικές, κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις από την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου.

6. Δεν κρίθηκε σκόπιμο να γίνουν οποιεσδήποτε άλλες συναντήσεις και επαφές με ενδιαφερόμενες οργανώσεις ή άλλες ομάδες επηρεαζομένων.

7. Δεν αναμένεται να υπάρξει οποιοδήποτε άμεσο ή μακροχρόνιο επιπρόσθετο οικονομικό κόστος από την εφαρμογή του εν λόγω τροποποιητικού νομοσχεδίου.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες του πιο πάνω νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

10 Ιουνίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων