Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής - Θέση Ανώτερου Λειτουργού Πληροφορικής (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες׃

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Μαΐου και 5 Ιουνίου 2008. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Πληροφορικής στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, με τη συμπερίληψη σημείωσης σύμφωνα με την οποία ο κάτοχος της υπό αναφορά θέσης τοποθετείται, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, είτε στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής ως υπεύθυνος Κλάδου/Κλάδων Πληροφορικής είτε σε υπουργείο/ανεξάρτητη υπηρεσία ως υπεύθυνος Μονάδας/Μονάδων Πληροφορικής.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η πιο πάνω τροποποίηση κατέστη αναγκαία, έτσι ώστε να συνάδει με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η αποκέντρωση των υπηρεσιών πληροφορικής και η μεταφορά των αντίστοιχων κονδυλίων για τις ανάγκες της πληροφορικής από το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής στα υπουργεία/ανεξάρτητες υπηρεσίες, καθώς και η δημιουργία Μονάδων Πληροφορικής σ’ αυτά. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η αναδιάταξη του προσωπικού του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής και η κατανομή του στα κεντρικά γραφεία του τμήματος και στις Μονάδες Πληροφορικής των υπουργείων και ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η τοποθέτηση λειτουργών του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής στα υπουργεία/ανεξάρτητες υπηρεσίες για τη στελέχωση των Μονάδων Πληροφορικής αποφασίστηκε να γίνει με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζεται για το προσωπικό του Γενικού Λογιστηρίου. Δηλαδή, το προσωπικό που θα τοποθετηθεί στις Μονάδες Πληροφορικής θα εξακολουθεί να υπάγεται στο διευθυντή του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής, αλλά θα λαμβάνει οδηγίες από τον προϊστάμενο του υπουργείου/ανεξάρτητης υπηρεσίας, στον οποίο και θα δίνει αναφορά σε σχέση με τις εργασίες που εκτελεί.

Το υπό αναφορά σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας Υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού για σχέδια υπηρεσίας και με τις πρόνοιές του συμφωνούν το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και η ΠΑΣΥΔΥ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

9 Ιουνίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων