Αρχείο

    

´Eκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Σκεύη Κουκουμά
Σωτήρης Σαμψών Ανδρέας Αγγελίδης
Ελένη Θεοχάρους Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών εξέτασε τα υπό αναφορά νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η Μαΐου και στις 4 Ιουνίου 2008. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών, Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Με το πρώτο νομοσχέδιο σκοπείται η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Διεθνούς Συμφωνίας για την Τροπική Ξυλεία του 2006, η οποία εγκρίθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2006 στη Διάσκεψη Διαπραγματεύσεων που συστάθηκε υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η υπό εξέταση Συμφωνία (ΙΤΤΑ 2006, International Tropical Timber Agreement 2006) αντικαθιστά την προγενέστερη Συμφωνία του 1994 (ΙΤΤΑ 1994, International Tropical Τimber Agreement 1994), στην οποία δεν ήταν μέλος η Κυπριακή Δημοκρατία.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς, “τροπική ξυλεία” σημαίνει την τροπική βιομηχανική ξυλεία, η οποία παράγεται στις χώρες που βρίσκονται μεταξύ του Τροπικού του Καρκίνου και του Τροπικού του Αιγόκερου και ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προσχωρεί στην εν λόγω συμφωνία ως μέλος καταναλωτής, δηλαδή ως μέλος εισαγωγέας τροπικής ξυλείας και όχι ως μέλος παραγωγός.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην επιτροπή ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δασών, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απόφασή του (Απόφαση 2007/648/ΕΚ) έκρινε ως απαραίτητη την υπογραφή της υπό εξέταση συμφωνίας, αλλά και την προσωρινή εφαρμογή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώντας σημαντική τόσο την εμπορική όσο και την περιβαλλοντική της πτυχή.

Αυτή η συμφωνία θεωρείται μικτή, καθώς σε αυτή μετέχουν τόσο η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα κράτη μέλη. Σημειώνεται ότι στον τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής (exclusive competence) η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα, ενώ στον τομέα του περιβάλλοντος η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ασκεί τις αρμοδιότητες από κοινού με τα κράτη μέλη (shared competence).

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, η εν λόγω συμφωνία προωθεί τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αειφορική ανάπτυξη και ειδικότερα τη διεθνή συνεργασία στο εμπόριο τροπικής ξυλείας και τη διαχείριση των τροπικών δασών. Περαιτέρω, η υπό εξέταση συμφωνία αποσκοπεί τόσο στην οικονομική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών που παράγουν τροπική ξυλεία όσο και στην προστασία και διατήρηση των δασών αυτών μέσω της αειφορικής τους διαχείρισης. Περαιτέρω, με την υπό εξέταση συμφωνία ενισχύεται η διεθνής συνεργασία για την καλύτερη επιβολή της δασικής νομοθεσίας και την προώθηση του εμπορίου, νομίμως, υλοτομηθείσας ξυλείας.

Ο ίδιος εκπρόσωπος πρόσθεσε επίσης ότι η νέα αυτή συμφωνία προβλέπει την καταβολή υποχρεωτικών ετήσιων εισφορών από τα μέλη για την κάλυψη του διοικητικού κόστους λειτουργίας του Διεθνούς Οργανισμού για την Τροπική Ξυλεία (ΙΤΤΟ), ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 3 της συμφωνίας, εφαρμόζει και εποπτεύει την εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας και αποτελεί το μοναδικό βήμα για τη συνεργασία μεταξύ των χωρών παραγωγής και κατανάλωσης τροπικής ξυλείας. Ταυτόχρονα, ο ίδιος διευκρίνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δε θα επωμισθεί κανένα οικονομικό κόστος, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταβάλλει τις υποχρεωτικές εισφορές των κρατών μελών της για το κόστος λειτουργίας του Διεθνούς Οργανισμού για την Τροπική Ξυλεία. Σημειώνεται ότι οι εισφορές των μελών καταναλωτών, καθώς και ο αριθμός ψήφων τους στον οργανισμό υπολογίζονται με βάση τον όγκο τροπικής ξυλείας που εισάγουν.

Mε το δεύτερο νομοσχέδιο σκοπείται η τροποποίηση του άρθρου 4 του νόμου με τον οποίο κυρώθηκε η σύμβαση που καταρτίστηκε από το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή επί Ποινικών Υποθέσεων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πρωτοκόλλου της [Ν. 25(ΙΙΙ)/2004]. Συγκεκριμένα, προτείνεται η διαγραφή δύο αρχών από τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών της Δημοκρατίας για σκοπούς εφαρμογής της σύμβασης και του πρωτοκόλλου, δηλαδή, πρώτον, του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και, δεύτερον, του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Σημειώνεται ότι τόσο η σύμβαση όσο και το πρωτόκολλό της αποτελούν μέρος του κοινοτικού κεκτημένου, το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δεσμευτεί να εφαρμόζει με την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι οι πιο πάνω αναφερόμενες αρχές είναι αναρμόδιες και κακώς είχαν περιληφθεί στον κατάλογο των αρμόδιων αρχών στη Δημοκρατία για σκοπούς εφαρμογής της εν λόγω σύμβασης και του πρωτοκόλλου.

Σύμφωνα και με σχετική αλληλογραφία που κατατέθηκε στην επιτροπή για σκοπούς ενημέρωσης, οι αρχές αυτές ζήτησαν τη διαγραφή τους από τον κατάλογο αρμόδιων αρχών, επειδή, σύμφωνα με τις νομοθεσίες που διέπουν τη λειτουργία τους, δεν έχουν την αρμοδιότητα να χορηγούν άδειες παρέμβασης σε επικοινωνίες, για σκοπούς ποινικής έρευνας, σύμφωνα με το άρθρο 17 της Σύμβασης για την Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή επί Ποινικών Υποθέσεων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πρωτοκόλλου της.

Στο στάδιο της διεξαγωγής της συζήτησης, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής επισήμαναν ότι θα πρέπει να αποφεύγονται τέτοια λάθη, τα οποία μάλιστα διορθώνονται πολύ καθυστερημένα, και ότι θα έπρεπε κατά την ετοιμασία του αρχικού κυρωτικού νομοσχεδίου το 2004 να γίνονταν οι κατάλληλες διαβουλεύσεις/συσκέψεις με τις κατονομαζόμενες στο σχετικό κατάλογο αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαφανεί η αρμοδιότητά τους ή μη.

Με το τρίτο νομοσχέδιο σκοπείται η τροποποίηση του κυρωτικού της Σύμβασης για την Απαγόρευση της Χρήσης, Αποθήκευσης, Παραγωγής και Μεταφοράς των Ναρκών κατά Προσωπικού και για την Καταστροφή τους νόμου [Ν. 37(ΙΙΙ)/2002], έτσι ώστε να προβλεφθούν ποινές για τις περιπτώσεις παράβασης της σύμβασης από ιδιώτες.

Συγκεκριμένα, προστίθεται διάταξη στο βασικό νόμο που ορίζει ότι πρόσωπο που:

· χρησιμοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο, μη επιτρεπτό από τη σύμβαση, νάρκη κατά προσωπικού ή

· κατασκευάζει ή παράγει νάρκη κατά προσωπικού ή

· αποκτά ή συμμετέχει στην απόκτηση απαγορευμένου από τη σύμβαση αντικειμένου ή

· έχει στην κατοχή του απαγορευμένο από τη σύμβαση αντικείμενο ή

· μεταφέρει ή συμμετέχει στη μεταφορά απαγορευμένου από τη σύμβαση αντικειμένου ή

· βοηθά ή ενθαρρύνει ή παροτρύνει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη διάπραξη οποιουδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα αδικήματα

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δεκατέσσερα (14) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000 ευρώ) ή και στις δύο αυτές ποινές. Σημειώνεται ότι στο αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου προβλεπόταν χρηματική ποινή μέχρι £100.000, διότι το νομοσχέδιο είχε ετοιμαστεί από τη Νομική Υπηρεσία πολύ πριν από την κατάθεσή του στη Βουλή και εν τω μεταξύ μεσολάβησε η αλλαγή του νομίσματος της Δημοκρατίας σε ευρώ. Ύστερα από εισήγηση του μέλους της επιτροπής βουλευτή κ. Ανδρέα Αγγελίδη, την οποία υιοθέτησε και το Υπουργείο Εξωτερικών, η επιτροπή μετέτρεψε την ποινή σε ευρώ και ταυτόχρονα την αύξησε κατά περίπου 30.000 ευρώ, δηλαδή στα 200.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά νομοσχεδίων, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

10 Ιουνίου 2008

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί της Διεθνούς Συμφωνίας για την Τροπική Ξυλεία (Κυρωτικός) Νόμος του 2007.

2. Ο περί της Σύμβασης καταρτιζόμενης από το Συμβούλιο βάσει του Άρθρου 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή επί Ποινικών Υποθέσεων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πρωτοκόλλου της (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008.

3. Ο περί της Σύμβασης για την Απαγόρευση της Χρήσης, Αποθήκευσης, Παραγωγής και Μεταφοράς των Ναρκών κατά Προσωπικού και για την Καταστροφή τους (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2008.

 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων