Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Γραμματίων του Κυπριακού Δημοσίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 Μαΐου και 9 Ιουνίου 2008. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου για τα γραμμάτια του δημοσίου, έτσι ώστε η έκδοση των εν λόγω γραμματίων να συνάδει με τις συνθήκες που επιβάλλει η υιοθέτηση του κοινού νομίσματος. Η εν λόγω τροποποίηση κρίθηκε επιβεβλημένη υπό το φως της εκχώρησης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου των συγκεκριμένων μητρώων γραμματίων του δημοσίου και της αποϋλοποίησής τους, καθώς και λόγω της υιοθέτησης του ευρώ από τη Δημοκρατία την 1η Ιανουαρίου 2008. Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο προνοεί για την αναδρομική εφαρμογή του από την 1η Ιανουαρίου 2008, ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ από τη Δημοκρατία.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο εισάγονται νέοι όροι οι οποίοι ορίζουν τα άυλα γραμμάτια και τα έντιτλα γραμμάτια. Παράλληλα, ορίζεται η “εργάσιμη ημέρα” ως η ημέρα κατά την οποία το σύστημα πληρωμών TARGET2 είναι ανοικτό για το διακανονισμό των συναλλαγών. Το σύστημα TARGET2 είναι το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο. Επίσης, εισάγεται νέα πρόνοια με την οποία η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα διαχειρίζεται εκ μέρους της κυβέρνησης την έκδοση, τη διάθεση και την αποπληρωμή των γραμματίων, σύμφωνα με τις οδηγίες ή τους όρους που ορίζει ο Υπουργός Οικονομικών.

Περαιτέρω, τροποποιείται ο βασικός νόμος, ώστε να καθίσταται δυνατή η έκδοση των γραμματίων του δημοσίου στο εξωτερικό στο νόμισμα της Δημοκρατίας ή σε ξένο/ξένα νόμισμα/νομίσματα στο καθορισμένο από το Υπουργικό Συμβούλιο ποσό. Στην περίπτωση έκδοσης γραμματίων σε ξένο/ξένα νόμισμα/νομίσματα, θα απαιτείται η έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπως προβλεπόταν και στο βασικό νόμο. Επιπρόσθετα, τροποποιείται ο βασικός νόμος, ώστε η αποπληρωμή κάθε γραμματίου να γίνεται στην ονομαστική του αξία κατά τη λήξη του, νοουμένου ότι δεν έχει ακυρωθεί είτε λόγω εξαγοράς είτε μετά από συμφωνία με τον κάτοχό του.

Επίσης, καθίσταται σαφές ότι ο καταβλητέος τόκος των γραμματίων διάρκειας πέραν του ενός έτους θα επιβαρύνει το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και θα εμφανίζεται κάτω από το αντίστοιχο άρθρο του προϋπολογισμού στο Κεφάλαιο “Δημόσιο Χρέος”. Σημειώνεται ότι στο βασικό νόμο υπάρχει πρόνοια μόνο για γραμμάτια μέχρι ενός έτους. Τέλος, διευκρινίζεται ο τρόπος αποπληρωμής και η ακύρωση των άυλων και έντιτλων γραμματίων.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου μέλη της επιτροπής ζήτησαν από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών να καταθέσουν στοιχεία αναφορικά με τον τόκο που καταβάλλεται στις επενδύσεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) σε γραμμάτια του δημοσίου σε σύγκριση με τον τόκο που καταβάλλεται στους επενδυτές κυβερνητικών χρεογράφων, καθώς και στοιχεία αναφορικά με το πού είναι κατατεθειμένα/επενδυμένα τα κεφάλαια του ΤΚΑ. Τα πιο πάνω στοιχεία διαβιβάστηκαν στην επιτροπή γραπτώς με σχετική επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2008.

Περαιτέρω, η επιτροπή ζήτησε γραπτώς και τη θέση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου επί του νομοσχεδίου. Συναφώς, με σχετική επιστολή, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2008, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου πληροφόρησε την επιτροπή ότι συμφωνεί με το περιεχόμενο του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου της βουλευτού της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

10 Ιουνίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων