Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την έγκριση των καταλόγων θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου

Παρόντες:

Ρίκκος Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Κλαύδιος Μαυροχάννας Νίκος Κλεάνθους
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως μελέτησε τους πιο πάνω καταλόγους σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Μαΐου και στις 5 Ιουνίου 2008. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η Επίτροπος Διοικήσεως και εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ.

Με τους πιο πάνω καταλόγους θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την αξιολόγηση υποψηφίων για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία, σκοπείται η έγκριση θέσεων για τις οποίες διεξάγεται υποχρεωτικά γραπτή εξέταση και τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν, με την προϋπόθεση ότι έχουν επιτύχει στην εξέταση αυτή.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων, κατατίθενται κάθε έτος στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση, τουλάχιστο τέσσερις μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των σχετικών γραπτών εξετάσεων, οι πιο κάτω κατάλογοι θέσεων:

1.α. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν για διορισμό απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών (μη επιστημονικές θέσεις), για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή σε θέματα που καθορίζονται στους υπό αναφορά νόμους.

β. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία με την ίδια μισθοδοσία και το ίδιο βασικό προσόν όπως περιγράφονται στο 1.α. πιο πάνω (μη επιστημονικές θέσεις) για τις οποίες διεξάγεται γραπτή εξέταση από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές και περιλαμβάνει ειδικό θέμα, ανάλογα με τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται και τα εξειδικευμένα καθήκοντα που θα κληθούν να εκτελούν οι υποψήφιοι που θα τις καταλάβουν.

2.α. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου (επιστημονικές θέσεις) και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση σε θέματα που καθορίζονται από την Ειδική Επιτροπή.

β. Κατάλογος θέσεων με το ίδιο βασικό προσόν και την ίδια μισθοδοσία όπως περιγράφονται στο 2.α. πιο πάνω (επιστημονικές θέσεις) για τις οποίες διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές και περιλαμβάνει ειδικό θέμα, ανάλογα με τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται και τα εξειδικευμένα καθήκοντα που θα κληθούν να εκτελούν οι υποψήφιοι που θα τις καταλάβουν.

Σημειώνεται ότι η Ειδική Επιτροπή, που αναφέρεται πιο πάνω, απαρτίζεται από τον πρόεδρο ή μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, το διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και το διευθυντή Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Περαιτέρω, η κατάταξη των θέσεων στους καταλόγους θέσεων για τις οποίες η γραπτή εξέταση διεξάγεται από την Ειδική Επιτροπή και στους καταλόγους θέσεων για τις οποίες η γραπτή εξέταση διεξάγεται από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές γίνεται με βάση τα προσόντα που απαιτούνται από τα οικεία σχέδια υπηρεσίας και τις ειδικές απαιτήσεις αναφορικά με την εκτέλεση των καθηκόντων των θέσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων. Η αξιολόγηση των υποψηφίων για διορισμό σε όλες τις θέσεις των προαναφερθέντων καταλόγων γίνεται με βάση τα ίδια κριτήρια όπως αυτά καθορίζονται στους πιο πάνω νόμους, σύμφωνα με τα οποία βαρύνουσα σημασία αποδίδεται στη γραπτή εξέταση (εκατό μονάδες σε σύνολο εκατό τριάντα οκτώ μονάδων), ανεξάρτητα αν αυτή διεξάγεται από την Ειδική Επιτροπή ή τη Συμβουλευτική Επιτροπή.

Οι κατάλογοι θέσεων που περιγράφονται πιο πάνω, οι οποίοι θα ισχύσουν για την πλήρωση των θέσεων που θα δημοσιευτούν μέσα στο έτος 2009, έχουν καταρτιστεί με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2008. Σε σχέση με τους αντίστοιχους καταλόγους που εγκρίθηκαν πέρσι από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και εφαρμόζονται για την πλήρωση των θέσεων του τρέχοντος έτους, οι εν λόγω κατάλογοι θέσεων παρουσιάζουν ορισμένες διαφοροποιήσεις, οι οποίες οφείλονται στη δημιουργία νέων θέσεων, στη σημείωση ορισμένων θέσεων με διπλό σταυρό και στην αναπροσαρμογή των μισθοδοτικών κλιμάκων ορισμένων θέσεων. Αναφέρονται ειδικά οι διαφοροποιήσεις που αφορούν τη μεταφορά μη επιστημονικών θέσεων στον κατάλογο θέσεων υπ’ αριθμόν 4 του παραρτήματος ως ακολούθως:

1. Οι θέσεις Τεχνικού, Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii), του Υπουργείου Άμυνας, λόγω σοβαρών δυσκολιών που αντιμετωπίζονται τα τελευταία χρόνια στην πλήρωση των κενών θέσεων που υπάρχουν και που αφορούν τη μη εξεύρεση ικανοποιητικού αριθμού υποψηφίων που να πληρούν τα απαιτούμενα από το οικείο σχέδιο υπηρεσίας προσόντα και να έχουν επιτύχει στη γενική γραπτή εξέταση.

2. Οι θέσεις Τεχνικού Γεωργικών Ερευνών, Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii), του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, για τους ίδιους λόγους που ισχύουν για τις θέσεις Τεχνικού του Υπουργείου Άμυνας, κάτι που έχει και σημαντικό αντίκτυπο στην προσπάθεια του ινστιτούτου να ανταποκριθεί στην αξιοποίηση των ανταγωνιστικών και διαρθρωτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Οι θέσεις Τεχνικού Μηχανικού, Κλίμακα Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i), του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας [πρόκειται για νέα θέση που δημιουργήθηκε με το συμπληρωματικό προϋπολογισμό του 2007 ως αναβάθμιση της θέσης Τεχνικού, Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)], λόγω προφορικών παραστάσεων που υποβλήθηκαν από το διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αναφορικά με το ότι οι υπάλληλοι που διορίζονται στις τεχνικές θέσεις του τμήματός του διεκδικούν στη συνέχεια, εντός του ίδιου έτους, με το ίδιο πιστοποιητικό επιτυχίας στη γενική γραπτή εξέταση, τεχνικές θέσεις άλλων τμημάτων τα καθήκοντα των οποίων θεωρούν πιο “εύκολα”, με αποτέλεσμα να εγκαταλείπουν το τμήμα με την πρώτη ευκαιρία διορισμού τους σε άλλη θέση και αυτό να παραμένει υποστελεχωμένο.

Με τη μεταφορά των θέσεων που αναφέρονται στον κατάλογο υπ’ αριθμόν 4 του παραρτήματος η γραπτή εξέταση θα διεξαχθεί από την οικεία Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να εξετάσει τους υποψηφίους και σε ειδικό θέμα, η αξιολόγηση όμως των υποψηφίων για διορισμό θα γίνει, όπως αναφέρεται πιο πάνω, με βάση τα ίδια κριτήρια που καθορίζονται στους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους. Τα αποτελέσματα των ρυθμίσεων θα αξιολογηθούν μετά την πρώτη πλήρωση των κενών θέσεων, ώστε ανάλογα να κριθεί και η μελλοντική κατάταξη των υπό αναφορά θέσεων στους καταλόγους.

Τέλος, για σκοπούς ενημέρωσης της Βουλής των Αντιπροσώπων, κατατίθενται, πέραν των καταλόγων θέσεων που περιγράφονται πιο πάνω, και κατάλογοι θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία τόσο για τις μη επιστημονικές όσο και για τις επιστημονικές θέσεις για την πλήρωση των οποίων ακολουθούνται οι κανονικές διατάξεις των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων και οι οποίες δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Επίτροπος Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής, διατύπωσε τη διαφωνία της για τη συμπερίληψη των επιστημονικών θέσεων που αφορούν προσλήψεις υπαλλήλων του γραφείου της στον κατάλογο που προβλέπει ότι για την πλήρωσή τους διεξάγεται γραπτή εξέταση σε θέματα που καθορίζονται από την Ειδική Επιτροπή. Η Επίτροπος Διοικήσεως εξέφρασε ειδικότερα την άποψη πως για σκοπούς καλύτερης αξιολόγησης των υποψηφίων, τόσο από απόψεως ικανοτήτων όσο και από απόψεως γνώσεων, θα πρέπει επίσης να κρίνεται και η προσωπικότητά τους και αυτό μπορεί να διαπιστωθεί, όταν η εξέταση διεξάγεται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή, στην οποία θα μπορεί και η ίδια να εκφράζει απόψεις για τα θέματα της εξέτασης.

Κατόπιν συνεννόησης μεταξύ της Επιτρόπου Διοικήσεως και του Υπουργού Οικονομικών και ανταλλαγής απόψεων για το χειρισμό του θέματος, συμφωνήθηκε ότι αυτό το ζήτημα χρήζει πιο διεξοδικής μελέτης από πλευράς του υπουργείου, γι’ αυτό και αποφασίστηκε να μη γίνει για το τρέχον έτος καμιά σχετική αλλαγή στους καταλόγους.

Η Επίτροπος Διοικήσεως και ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, υιοθετούν τους συγκεκριμένους καταλόγους όπως αυτοί έχουν καταρτιστεί από την εκτελεστική εξουσία και εισηγούνται την έγκρισή τους από τη Βουλή.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί της έγκρισης ή μη των καταλόγων κατά τη συζήτηση της σχετικής απόφασης στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

9 Ιουνίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων