Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιαννάκης Θωμά
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου 2008.

Σημειώνεται ότι όλοι οι υπό συζήτηση κανονισμοί αφορούν σχέδια υπηρεσίας και εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Σκοπός ειδικότερα των πρώτων κανονισμών είναι η δημιουργία σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Πρώτου Λειτουργού Επιθεώρησης Εργασίας (Κλ. Α14(ii)) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία δημιουργήθηκε με την ψήφιση του περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμου (Αρ. 1) του 2007 [Ν.38(ΙΙ) του 2007] και η οποία αποτελεί το αμέσως ανώτερο ιεραρχικό επίπεδο της θέσης Ανώτερου Λειτουργού Επιθεώρησης Εργασίας (Κλ. Α13(ii)).

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, στο υπό αναφορά σχέδιο υπηρεσίας περιλαμβάνονται τα γενικά καθήκοντα και ευθύνες της θέσης και τα προσόντα που απαιτούνται γι’ αυτή, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 27 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Διευθυντή και Λειτουργού Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού στο Τμήμα Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού, ώστε να εκσυγχρονιστούν, για να μη δυσχεραίνεται το έργο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ).

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες έπειτα από σχετική εισήγηση της ΕΔΥ προς τον Υπουργό Οικονομικών, στην οποία επισημαίνεται ότι ορισμένα σχέδια υπηρεσίας δημιουργούν δυσκολίες στο έργο της, είτε γιατί είναι αναχρονιστικά είτε γιατί περιλαμβάνουν πρόνοιες που εμπεριέχουν ασάφειες.

Σύμφωνα με τα περαιτέρω στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στο υπό αναφορά σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Διευθυντή προτείνεται η τροποποίηση στα απαιτούμενα προσόντα της χρονικής διάρκειας της μακράς και ευδόκιμης πείρας σε καθήκοντα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης, η οποία περιλαμβάνεται στα πλεονεκτήματα του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας της πιο πάνω θέσης, καθώς και ο καθορισμός της σε πενταετή τουλάχιστο πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

Αναφορικά με το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού (Κλ. Α8, Α10 και Α11) προτείνεται η συμπερίληψη υποσημείωσης στις σημειώσεις των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται από την υποχρέωση για επιτυχία στην εξέταση στην κυπριακή νομοθεσία υπάλληλοι οι οποίοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις δυνάμει του περί Δικηγόρων Νόμου, δεδομένου ότι έχουν αποδεδειγμένη γνώση και ικανότητα εφαρμογής της κυπριακής νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι η ίδια εξαίρεση προβλέπεται και στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Διοικητικού Λειτουργού (Κλ. Α8, Α10 και Α11). Περαιτέρω, η υπό αναφορά θέση μετατρέπεται από θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής σε θέση πρώτου διορισμού, όπως οι υπόλοιπες θέσεις του επιπέδου αυτού στη δημόσια υπηρεσία.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι στα υπό αναφορά σχέδια υπηρεσίας και για τις δύο πιο πάνω θέσεις διευρύνθηκαν οι γλωσσικές απαιτήσεις, σύμφωνα με την ακολουθούμενη τα τελευταία χρόνια γενική πολιτική, καθώς και σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σκοπός των τρίτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Βοηθού Εσωτερικών Προσόδων στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων με τη μισθολογική αναβάθμιση της θέσης από τις Κλίμακες Α1, Α2 και Α5(ii) στις Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii), καθώς και η αναθεώρησή του, ώστε αυτό να εμπλουτιστεί σε ό,τι αφορά τόσο τα καθήκοντα και τις ευθύνες όσο και τα απαιτούμενα προσόντα.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι πιο πάνω τροποποιήσεις ήταν επακόλουθο της μελέτης οργάνωσης, στελέχωσης και βαθμολογικής διάρθρωσης των θέσεων του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων για διαχωρισμό των θέσεων για τις οποίες απαιτούνται διαζευκτικά προσόντα, καθώς και της απόφασης, στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού, για κατανομή των θέσεων του τμήματος σε τρεις δομές, την επαγγελματική, την επιστημονική και τη βοηθητική. Περαιτέρω, η απόφαση για τη μισθολογική αναβάθμιση της υπό αναφορά θέσης υλοποιήθηκε με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 1) του 2007.

Σκοπός των τέταρτων κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Διευθυντή και Αρχιεπιστάτη στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ώστε να εκσυγχρονιστούν, για να μη δυσχεραίνεται το έργο της ΕΔΥ.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες έπειτα από σχετική επιστολή του διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού, με την οποία εζητείτο η τροποποίηση ορισμένων σχεδίων υπηρεσίας τα οποία είναι αναχρονιστικά, γιατί περιλαμβάνουν γενικές και ασαφείς πρόνοιες, οι οποίες επιτρέπουν ποικίλες ερμηνείες και δυσχεραίνουν το έργο της ΕΔΥ.

Σημειώνεται ότι τα εν λόγω σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στην αρμόδια για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

3 Ιουνίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων