Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Μαΐου και 2 Ιουνίου 2008. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Με τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 30 του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, σκοπείται η παροχή δικαιώματος σε πρόσωπα μη εγκατεστημένα στην Κυπριακή Δημοκρατία να διεκδικούν απόδοση καταβληθέντος φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για την παράδοση αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας που γίνεται από τόπο που βρίσκεται εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με βάση την κοινοτική Οδηγία 2006/69/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 2006, παρέχεται το δικαίωμα σε πρόσωπα εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες να διεκδικούν επιστροφή ΦΠΑ, όταν οι υπηρεσίες που παρέχουν φορολογούνται στο εσωτερικό της χώρας. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν την εφαρμογή της αντίστροφης χρέωσης για παροχή αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

Υπό το φως των πιο πάνω, για σκοπούς εναρμόνισης με την πιο πάνω Οδηγία, οι υπό αναφορά κανονισμοί προνοούν για την παροχή δυνατότητας σε μη εγκατεστημένα στην Κυπριακή Δημοκρατία πρόσωπα να διεκδικούν ΦΠΑ στην Κυπριακή Δημοκρατία, όταν για το αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια που παρέχουν από τόπο εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας υπόχρεος να αποδώσει το φόρο είναι ο λήπτης της υπηρεσίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς των υπό αναφορά κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

3 Ιουνίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων