Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Μαΐου και 2 Ιουνίου 2008. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι πιο πάνω κανονισμοί στοχεύουν στην κατάργηση διάταξης η οποία επιτρέπει την εφαρμογή ειδικού καθεστώτος απόδοσης του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και στις περιπτώσεις όπου ταξιδιωτική υπηρεσία πωλείται από πρακτορείο ταξιδιών σε άλλη επιχείρηση με σκοπό τη μεταπώλησή της σε ταξιδιώτη. Η πιο πάνω διάταξη αντίκειται στα σχετικά άρθρα της Οδηγίας 2006/112/EΚ αναφορικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας και για σκοπούς συμμόρφωσης με το κοινοτικό κεκτημένο θα πρέπει να καταργηθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα άρθρα 306 μέχρι 310 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας ρυθμίζουν την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος πρακτορείων ταξιδιών.

Το ειδικό καθεστώς προβλέπει την απόδοση του φόρου προστιθέμενης αξίας επί του περιθωρίου κέρδους, αντί επί της συνολικής τιμής πώλησης, για τις συναλλαγές πρακτορείων ταξιδιών που ενεργούν στο όνομά τους έναντι των ταξιδιωτών και εφόσον χρησιμοποιούν για την πραγματοποίηση του ταξιδιού παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από άλλους υποκείμενους στο φόρο.

Οι πιο πάνω διατάξεις εφαρμόζονται στην εθνική νομοθεσία δυνάμει του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, και των Κανονισμών 129 μέχρι 137 των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικών) Κανονισμών του 2001 έως 2007.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή/παράβαση με αριθμ. 2006/2554 προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφορικά με δύο πτυχές εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος των πρακτορείων ταξιδιών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η κυπριακή νομοθεσία για το ΦΠΑ παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 306 μέχρι 310 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, πρώτον, στο μέτρο που το ειδικό καθεστώς εφαρμόζεται μόνο για ταξιδιωτικές υπηρεσίες που πραγματοποιούνται από πρόσωπα τα οποία χαρακτηρίζονται ως διοργανωτές τουριστικών περιηγήσεων και, δεύτερον, στο μέτρο που συμπεριλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος τις παροχές υπηρεσιών από πρακτορείο ταξιδιών σε άλλο πρόσωπο εκτός του ταξιδιώτη.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σε απαντητική επιστολή ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέφερε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η νομοθεσία για το ΦΠΑ που εφαρμόζεται στην Κύπρο, όσον αφορά την πρώτη παρατήρηση, δεν αντίκειται στο κοινοτικό κεκτημένο, διότι το ειδικό καθεστώς εφαρμόζεται για όλες τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Αναφορικά με τη δεύτερη παρατήρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέφερε ότι πράγματι η εθνική νομοθεσία περιλαμβάνει διατάξεις που προβλέπουν ότι το ειδικό καθεστώς εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που ταξιδιωτική υπηρεσία πωλείται σε άλλο πρακτορείο με σκοπό τη μεταπώλησή της σε ταξιδιώτη και ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προτίθεται να τροποποιήσει τη σχετική νομοθεσία.

Συναφώς, για σκοπούς συμμόρφωσης με την προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απαιτείται η τροποποίηση του Κανονισμού 130 των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικών) Κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς των υπό συζήτηση κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

3 Ιουνίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων