Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Μετεωρολογικής Υπηρεσίας - Θέση Μετεωρολογικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 6 Δεκεμβρίου 2007 και 29 Μαΐου 2008. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημόσιων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ).

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Μετεωρολογικού Λειτουργού στη Μετεωρολογική Υπηρεσία, με την προσθήκη στα απαιτούμενα προσόντα και άλλων επιστημών που έχουν σχέση με τη μετεωρολογία και που περιλαμβάνουν τομείς της σύγχρονης μετεωρολογίας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ευρείας επιλογής κατά την προκήρυξη των κενών θέσεων.

Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής τα μέλη της εξέφρασαν προβληματισμό σε σχέση με τη συμπερίληψη στα απαιτούμενα προσόντα του πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος στην πολιτική μηχανική.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ανέφερε ότι η συμπερίληψη της πολιτικής μηχανικής στα απαιτούμενα προσόντα για την υπό αναφορά θέση είναι δικαιολογημένη και κατέθεσε στην επιτροπή στοιχεία που δικαιολογούν τη συμπερίληψη στα απαιτούμενα προσόντα τόσο της πολιτικής μηχανικής όσο και άλλων επιστημών. Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό ο τομέας της ναυτικής ή θαλάσσιας μετεωρολογίας, ο οποίος, εκτός από τις προγνώσεις, έχει σχέση με τη διεξαγωγή μελετών που αφορούν το θαλάσσιο πλούτο, καθώς και την επίδραση των ανέμων και των κυμάτων στις παράκτιες περιοχές. Επιπλέον, η εργοδότηση πολιτικών μηχανικών με ειδίκευση στη μετεωρολογία θα βοηθήσει πολύ στην εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και στην παροχή των εξειδικευμένων πληροφοριών για τους πιο πάνω σκοπούς.

Σημειώνεται ότι με τις πρόνοιες του υπό συζήτηση σχεδίου υπηρεσίας συμφωνούν το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και η ΠΑΣΥΔΥ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

2 Ιουνίου 2008

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων