Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Αναγνώρισης της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Γεώργιος Τάσου Αθηνά Κυριακίδου
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Βαρνάβα
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού
Γιαννάκης Γαβριήλ  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Μαΐου 2008. Στο στάδιο της μελέτης του εν λόγω νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Ομοσπονδίας Κωφών Κύπρου, της Παγκύπριας Οργάνωσης Κωφών, καθώς και του διοικητικού συμβουλίου και της διεύθυνσης της Σχολής Κωφών. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων Κωφών και το Ταμείο Ευημερίας της Σχολής Κωφών, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου περί της Αναγνώρισης της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας, ώστε να παραταθεί κατά τριάντα έξι μήνες η προθεσμία που προβλέπεται σ’ αυτόν, η οποία αφορά την καταγραφή και αναγνώριση της εν λόγω γλώσσας, για να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των δεσμεύσεων και εργασιών που αναφέρονται σ’ αυτόν.

Στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό μελέτη νομοσχέδιο αναφέρονται ειδικότερα τα ακόλουθα:

1. Με βάση τις πρόνοιες του υφιστάμενου νόμου, που τέθηκε σε ισχύ από τις 14 Απριλίου 2006, θα πρέπει μέσα σε καθορισμένες προθεσμίες από την έναρξη της ισχύος του να γίνουν τα εξής:

α. Να καταγραφεί η κυπριακή νοηματική γλώσσα μέσα σε δεκαοκτώ μήνες (άρθρο 3).

β. Να τροποποιηθούν κατάλληλα μέσα σε είκοσι τέσσερις μήνες τα σχέδια υπηρεσίας θέσεων στη δημόσια υπηρεσία που αφορούν κωφά άτομα ή που αφορούν θέσεις για τις οποίες είναι αναγκαία η άμεση επικοινωνία με κωφά άτομα (άρθρο 4).

γ. Να υιοθετηθούν μέτρα από το Υπουργικό Συμβούλιο για την πλήρη εφαρμογή των προνοιών του εν λόγω νόμου μέσα σε είκοσι τέσσερις μήνες (άρθρο 6).

2. Για την καταγραφή της κυπριακής νοηματικής γλώσσας έχει συσταθεί, τέλος Οκτωβρίου 2007, οκταμελής επιστημονική επιτροπή με επιστημονικό υπεύθυνο το δόκτορα Χρυσόστομο Παπασπύρου. Η επιστημονική επιτροπή δεσμεύτηκε να ολοκληρώσει το έργο της μέσα σε τρία χρόνια, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αντίστοιχη παράταση των πιο πάνω προθεσμιών που θέτει ο νόμος κατά τρία χρόνια (τριάντα έξι μήνες). Ήδη, η προθεσμία του άρθρου 3 έληξε στις 13 Οκτωβρίου 2007, πριν από τη σύσταση της επιστημονικής επιτροπής.

Όπως ανέφερε ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, οι προθεσμίες που είχαν τεθεί στον υφιστάμενο νόμο, ο οποίος είναι αποτέλεσμα πρότασης νόμου αρκετών βουλευτών, ήταν ενδεικτικές και είχε επισημανθεί τότε από το εν λόγω υπουργείο, πριν προωθηθεί για ψήφιση, ότι θα ήταν πολύ δύσκολο οι προθεσμίες αυτές να τηρηθούν.

Σύμφωνα επίσης με τον ίδιο εκπρόσωπο, τα τρία “προϊόντα καταγραφής” της κυπριακής νοηματικής γλώσσας αφορούν το πρότυπο εννοιολογικό λεξικό, τη γραμματική παραδοσιακού τύπου και την επικοινωνιακή γραμματική. Επιπρόσθετα, επισήμανε ότι στην προσπάθεια καταγραφής της κυπριακής νοηματικής γλώσσας το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει εμπλέξει και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με στόχο κυρίως την περαιτέρω ανάπτυξη της εν λόγω γλώσσας, ώστε μελλοντικά να μπορέσει να συνεχίσει το όλο έργο, αφού τέτοιου είδους έργα συνήθως αναλαμβάνονται από πανεπιστήμια.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση συμφώνησαν με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις που επιφέρει το νομοσχέδιο.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

 

 

2 Ιουνίου 2008

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων