Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τo νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Ταξινόμησης της Ακατέργαστης Ξυλείας (Καταργητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Κυριάκος Χατζηγιάννη Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου 2008. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η κατάργηση του περί της Ταξινόμησης της Ακατέργαστης Ξυλείας Νόμου του 2002 [Νόμος αρ. 48(Ι) του 2002] προς συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της απόφασης αριθ. 714/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2007.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τον εκπρόσωπο του Τμήματος Δασών, η υπό κατάργηση νομοθεσία θεσπίστηκε στα πλαίσια εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη των προνοιών της Οδηγίας 68/89/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιανουαρίου 1968 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ταξινόμηση της ακατέργαστης ξυλείας για καθορισμό των μεθόδων μετρήσεων και της διαδικασίας ταξινόμησης της ακατέργαστης ξυλείας.

Επειδή οι μέθοδοι μέτρησης και ταξινόμησης που ορίζονται στην υπό αναφορά Οδηγία, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, διαφέρουν από τις μεθόδους μέτρησης και ταξινόμησης που εφαρμόζονται σήμερα και επιπρόσθετα επειδή αυτές δεν είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς, κρίθηκε αναγκαία η κατάργησή της με την απόφαση αριθ. 714/2007/ΕΚ από την 31η Δεκεμβρίου 2008. Συνεπώς, για σκοπούς συμμόρφωσης της εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο κρίνεται αναγκαία η κατάργηση της εθνικής νομοθεσίας που ενσωματώνει την εν λόγω Οδηγία από την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή του σε νόμο.

 

2 Ιουνίου 2008

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων