Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Μαΐου και 2 Ιουνίου 2008. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε αφενός να υιοθετηθούν ορισμένες διατάξεις των Οδηγιών 2006/69/ΕΚ και 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 2006 και της 28ης Νοεμβρίου 2006 αντίστοιχα και αφετέρου να θεωρείται ως εξαιρούμενη συναλλαγή η παροχή υπηρεσιών από σχολές μπαλέτου, χωρίς να απαιτείται η εγγραφή των εν λόγω σχολών σε μητρώο, όπως προνοούν οι υφιστάμενες διατάξεις του ισχύοντος νόμου.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο σκοπούνται τα ακόλουθα:

1. Η εισαγωγή του όρου “κανονική αξία” και η ερμηνεία του όπως ακριβώς ορίζεται στην αντίστοιχη κοινοτική νομοθεσία. Συναφώς, όπου απαντάται στο βασικό νόμο ο όρος “αξία στην ελεύθερη αγορά”, αυτός αντικαθίσταται από το νέο αυτό όρο.

2. Η τροποποίηση του Έκτου Παραρτήματος του βασικού νόμου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι παροχές υπηρεσιών και οι παραδόσεις αγαθών που υπόκεινται σε μηδενικό συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Η εν λόγω τροποποίηση προσθέτει σε αυτή την κατηγορία τις παραδόσεις αγαθών που προορίζονται για εφοδιασμό πολεμικών πλοίων που υπάγονται στον κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ) 8906 10 00, τα οποία εγκαταλείπουν το έδαφός τους με προορισμό λιμάνι ή όρμο εκτός του κράτους μέλους.

3. Η τροποποίηση του Πίνακα Α΄ του Έβδομου Παραρτήματος του βασικού νόμου, στον οποίο περιλαμβάνονται οι εξαιρέσεις ορισμένων δραστηριοτήτων γενικού ενδιαφέροντος από το ΦΠΑ, ώστε να θεωρείται ως εξαιρούμενη συναλλαγή η παροχή υπηρεσιών από σχολές μπαλέτου. Στην τροποποίηση αυτή προτείνεται αναδρομική ισχύς από την 1η Φεβρουαρίου 2002.

Ειδικότερα, για τις σχολές μπαλέτου από τα στοιχεία που κατατέθηκαν επισημαίνεται ότι η υφιστάμενη νομοθεσία, με τροποποίηση ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2002, εξαιρεί την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών από την καταβολή ΦΠΑ, νοουμένου ότι οι εν λόγω σχολές είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο που προνοεί ο περί Ιδιωτικών Σχολών Έντεχνου Χορού Νόμος. Μέχρι σήμερα όμως το εν λόγω μητρώο δεν κατέστη δυνατό να συσταθεί, με αποτέλεσμα το θέμα της εγγραφής των σχολών μπαλέτου να παραμένει σε εκκρεμότητα.

Περαιτέρω, αναφορικά με την αναδρομική ισχύ που προτείνεται, η εκτελεστική εξουσία επισημαίνει ότι το νομοσχέδιο δε θα μπορούσε να υποχρεώνει τις σχολές μπαλέτου να εγγραφούν στο Μητρώο Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από την 1η Φεβρουαρίου 2002, αφού μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση θα επέφερε σ’ αυτές μεγάλο οικονομικό πλήγμα. Συναφώς, για σκοπούς δικαιότερης μεταχείρισης των εν λόγω σχολών, η εκτελεστική εξουσία αποφάσισε όπως εξαιρέσει τις πιο πάνω σχολές από την καταβολή ΦΠΑ αναδρομικά από την 1η Φεβρουαρίου 2002. Σημειώνεται ότι με τον τρόπο αυτό επαναφέρεται η προηγούμενη πρόνοια του νόμου, που ίσχυε μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2002, σύμφωνα με την οποία οι εν λόγω υπηρεσίες εκπαίδευσης παρέχονταν με εξαίρεση από τον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμο, χωρίς να απαιτείται η εγγραφή τους σε οποιοδήποτε μητρώο.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου, η επιτροπή, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υπέβαλε αριθμό διευκρινιστικών ερωτήσεων προς τους αρμοδίους για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής της.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις του εν λόγω νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

 

3 Ιουνίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων