Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Μαΐου και 2 Ιουνίου 2008. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να μειωθεί η χρηματική επιβάρυνση που επιβάλλεται για την παράλειψη ή καθυστέρηση υποβολής αιτήματος για ακύρωση εγγραφής από το Ειδικό Καθεστώς Αστικών Ταξί (ΕΚΑΤ) από ογδόντα πέντε ευρώ (€85) για κάθε μήνα σε ογδόντα πέντε ευρώ (€85) εφάπαξ. Περαιτέρω, με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση επιτυγχάνεται ίση μεταχείριση μεταξύ των προσώπων που είναι ενταγμένα στο ΕΚΑΤ και των άλλων υποκείμενων στο φόρο προσώπων που είναι ενταγμένα στο κανονικό καθεστώς φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), για τα οποία η ίδια παράλειψη επιφέρει χρηματική επιβάρυνση ογδόντα πέντε ευρώ (€85) εφάπαξ.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό εξέταση νομοσχέδιο, στο ΕΚΑΤ υποχρεούνται να ενταχθούν πρόσωπα που ασχολούνται με τη μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους με αστικό ταξί. Τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να καταβάλλουν ένα ετήσιο κατ’ αποκοπήν ποσό ΦΠΑ για κάθε άδεια οδικής χρήσης αστικού ταξί που κατέχουν. Τα εν λόγω πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να ενταχθούν στο ειδικό αυτό καθεστώς αντί στο κανονικό καθεστώς, λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν στην εφαρμογή των κανονικών διατάξεων της περί ΦΠΑ νομοθεσίας. Τα ενταγμένα στο ΕΚΑΤ πρόσωπα, όταν για οποιοδήποτε λόγο παύσουν να κατέχουν άδεια οδικής χρήσης αστικού ταξί, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση με την οποία να γνωστοποιούν στην Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ότι έχουν παύσει να είναι πρόσωπα που υπόκεινται στο ΕΚΑΤ για σκοπούς επιβολής του εν λόγω φόρου.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου, οι βουλευτές μέλη της επιτροπής υπέβαλαν, μεταξύ άλλων, διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τους αρμοδίους για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις του εν λόγω νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

 

3 Ιουνίου 2008

 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων