Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 17 Απριλίου και 29 Μαΐου 2008. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η κύρωση του εγγράφου που προβλέπεται από το άρθρο 3(2) της Συμφωνίας για Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η οποία υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2003, αναφορικά με την εφαρμογή της Συνθήκης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για Αμοιβαία Νομική Συνδρομή σε Ποινικά Θέματα, που υπογράφηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1999 και κυρώθηκε με τον περί της Συνθήκης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για Αμοιβαία Νομική Συνδρομή σε Ποινικά Θέματα (Κυρωτικό) Νόμο του 2002.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η κύρωση του εγγράφου που προβλέπεται από το άρθρο 3(2) της Συμφωνίας για Έκδοση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η οποία υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2003, αναφορικά με την εφαρμογή της Συνθήκης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για Έκδοση Φυγοδίκων, που υπογράφηκε στις 17 Ιουνίου 1996 και κυρώθηκε με τον περί της Συνθήκης Έκδοσης Φυγοδίκων μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Κυρωτικό) Νόμο του 1997.

Οι αναφερθείσες πιο πάνω συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ), στις οποίες προβλέπονται τα υπό κύρωση έγγραφα, εντάσσονται, σύμφωνα με το προοίμιό τους, στο πλαίσιο της προσπάθειας βελτίωσης της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, κατά τρόπο που να διασφαλίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των ύποπτων και κατηγορούμενων προσώπων. Πρόκειται βασικά για δύο συμφωνίες πλαίσιο που στοχεύουν στη θεσμοθέτηση ενός ελάχιστου κοινού πλαισίου για τα ζητήματα έκδοσης και αμοιβαίας δικαστικής συνεργασίας σε ποινικά θέματα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των ΗΠΑ. Στο άρθρο 3(2) των εν λόγω συμφωνιών προβλέπεται η υποχρέωση της ΕΕ να εξασφαλίσει ότι κάθε κράτος μέλος της θα αναγνωρίσει με έγγραφη πράξη μεταξύ του ιδίου και των ΗΠΑ την εφαρμογή, κατά τον τρόπο που καθορίζεται στα εν λόγω άρθρα, της αντίστοιχης διμερούς συνθήκης που ισχύει μεταξύ αυτού και των ΗΠΑ. Το καθένα από τα υπό κύρωση έγγραφα συνιστά δηλαδή την αναγκαία, σύμφωνα με τα πιο πάνω, έγγραφη πράξη μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ με την οποία ρυθμίζεται ο τρόπος εφαρμογής της αντίστοιχης συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ σε διμερές επίπεδο.

Σύμφωνα με τις εισηγητικές εκθέσεις που συνοδεύουν τα δύο υπό συζήτηση νομοσχέδια και τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η Κυπριακή Δημοκρατία με την καθοδήγηση του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αποφάσισε ότι το έγγραφο, που θα αφορά στην εφαρμογή σε διμερές επίπεδο της καθεμιάς από τις εν λόγω συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, θα έχει τη μορφή ενός ολοκληρωμένου κειμένου και όχι τη μορφή τροποποιήσεων επί της υφιστάμενης διμερούς συνθήκης και τούτο για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής της. Στο ενιαίο κείμενο του εγγράφου και συγκεκριμένα στο παράρτημα αυτού ενσωματώνονται οι πρόνοιες της υφιστάμενης συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ, καθώς και οι νέες πρόνοιες που περιέχονται στην αντίστοιχη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ. Τα έγγραφα αυτά διαμορφώθηκαν και οριστικοποιήθηκαν μετά από σειρά διαβουλεύσεων μεταξύ της κυπριακής κυβέρνησης και της κυβέρνησης των ΗΠΑ και υπογράφηκαν τον Ιανουάριο του 2006, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα υπό συζήτηση κυρωτικά νομοσχέδια ετοιμάστηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Η επιψήφιση των νομοσχεδίων από τη Βουλή απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση των πιο πάνω εγγράφων, με βάση το άρθρο 169(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι τα υπό κύρωση έγγραφα, όπως καθορίζεται στις παραγράφους 5(α) αυτών, τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της αντίστοιχης συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, η οποία προβλέπει ότι η ισχύς της αρχίζει τρεις μήνες μετά την ημερομηνία της ανταλλαγής μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ των εγγράφων που βεβαιώνουν ότι τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν ολοκληρώσει όλες τις εσωτερικές διαδικασίες για το σκοπό αυτό.

Στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά νομοσχεδίων απασχόλησαν την επιτροπή, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα ζητήματα:

· Στα έγγραφα δε διαλαμβάνεται ρητή πρόνοια αναφορικά με τη συνέχιση της ισχύος ή την κατάργηση των δύο ισχυόντων κυρωτικών νόμων, του 1997 και του 2002, με τους οποίους κυρώθηκαν, αντίστοιχα, η υφιστάμενη συνθήκη του 1996 για έκδοση φυγοδίκων και η υφιστάμενη συνθήκη του 1999 για αμοιβαία νομική συνδρομή. Ωστόσο, στην παράγραφο 5(β) του κάθε εγγράφου αναφέρεται ότι, σε περίπτωση τερματισμού της συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, το έγγραφο τερματίζεται και η αντίστοιχη διμερής συνθήκη μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ, του 1996 ή του 1999, τίθεται σε εφαρμογή. Ως εκ τούτου, την επιτροπή προβλημάτισε κατά πόσο είναι ορθόδοξη η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση, σε σχέση με έναν προϊσχύσαντα νόμο, χωρίς ρητή πρόνοια ότι ακυρώνεται η εφαρμογή του.

· Κατά πόσο στις προτεινόμενες νέες διμερείς συνθήκες και ιδιαίτερα στη συνθήκη που αφορά την έκδοση περιλαμβάνονται νέες πρόνοιες που δεν υπάρχουν στις ισχύουσες συνθήκες.

Αναφορικά με το πρώτο από τα πιο πάνω ζητήματα, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ανταποκρινόμενη στη σχετική παράκληση της επιτροπής, σε γραπτή γνωμάτευσή της αναφέρει τα ακόλουθα:

1. Είναι σαφές από την παράγραφο 1 των εγγράφων ότι οι συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ εφαρμόζονται σε σχέση με τις διμερείς συνθήκες μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ σύμφωνα με τους όρους που ρητά παρατίθενται στις υπόλοιπες παραγράφους των εγγράφων.

2. Στην παράγραφο 2 των εγγράφων αναφέρεται επίσης ότι το παράρτημα ενσωματώνει σε ενιαίο κείμενο τις διατάξεις των συνθηκών μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ και της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ οι οποίες θα εφαρμόζονται με την έναρξη ισχύος των παρόντων εγγράφων.

3. Περαιτέρω, η παράγραφος 4 των εγγράφων αναφέρει ότι το έγγραφο δεν εφαρμόζεται σε αιτήματα που υποβλήθηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος του. Είναι σαφές ότι για εκείνα τα αιτήματα θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες σήμερα διμερείς συνθήκες.

4. Στην πραγματικότητα οι συνθήκες μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ συμπληρώνουν τις υφιστάμενες διμερείς συνθήκες και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα ακύρωσής τους. Η σχετική διατύπωση των εγγράφων είναι αρκούντως σαφής, ούτως ώστε να διασφαλίζεται, όσο είναι δυνατό, ότι δε θα εγερθούν προβλήματα στην εφαρμογή τους.

Όσον αφορά το δεύτερο ζήτημα, στην ίδια γνωμάτευση επισημαίνεται ότι η νέα συνθήκη έκδοσης δεν περιέχει ουσιαστικές διαφορές από την ισχύουσα και παράλληλα αναφέρονται οι διαφορές μεταξύ των προτεινόμενων και υφιστάμενων διμερών συνθηκών.

Περαιτέρω, σε σχέση με το πιο πάνω ζήτημα, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σχολιάζοντας σχετική επισήμανση της επιτροπής, δήλωσε ότι, κατά την άποψή της, στο υπό κύρωση έγγραφο για την έκδοση ρυθμίζεται με σαφήνεια η χρονική εφαρμογή της προτεινόμενης νέας διμερούς συνθήκης για την έκδοση, παρά το γεγονός ότι στο παράρτημα του εγγράφου δεν περιλαμβάνεται σχετικό άρθρο. Συγκεκριμένα, όπως επισήμανε η ίδια στην επιτροπή, το άρθρο 16 της συμφωνίας έκδοσης μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, σύμφωνα με το οποίο η εν λόγω συμφωνία εφαρμόζεται στα αδικήματα που διαπράχθηκαν πριν και μετά την έναρξη της ισχύος της και για αιτήσεις έκδοσης που υποβάλλονται μετά την έναρξη της ισχύος της, καλύπτεται με σαφήνεια από τις παραγράφους 2, 3 και 4 του εγγράφου, στη δε παράγραφο 3 γίνεται ρητή αναφορά στο εν λόγω άρθρο 16. Ως εκ τούτου, δεν κρίθηκε σκόπιμο στο ενιαίο κείμενο που ενσωματώνεται στο παράρτημα να περιληφθεί άρθρο ανάλογο με το άρθρο 21 της υφιστάμενης διμερούς συνθήκης σε σχέση με τη χρονική εφαρμογή της.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, παρ’ όλο που εκτιμά ότι στο στάδιο της διαμόρφωσης των υπό κύρωση εγγράφων θα έπρεπε να καταβληθεί προσπάθεια για καλύτερη διατύπωση και ρύθμιση ορισμένων θεμάτων, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τη γραπτή γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και αφετέρου το γεγονός ότι στα έγγραφα αυτά ενσωματώνονται υφιστάμενες διμερείς συνθήκες μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ και συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, εισηγείται, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, την ψήφιση των υπό συζήτηση νομοσχεδίων, όπως τελικά έχουν διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη, για την κατά νόμο κύρωση των εγγράφων τα οποία αναφέρονται σ’ αυτά.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.

Ο περί του Εγγράφου, που Προβλέπεται από το Άρθρο 3(2) της Συμφωνίας για Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που Υπογράφθηκε στις 25 Ιουνίου 2003, αναφορικά με την Εφαρμογή της Συνθήκης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, για Αμοιβαία Νομική Συνδρομή σε Ποινικά Θέματα, που Υπογράφθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1999 (Κυρωτικός) Νόμος του 2007.

2.

Ο περί του Εγγράφου, που Προβλέπεται από το Άρθρο 3(2) της Συμφωνίας για Έκδοση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που υπογράφθηκε στις 25 Ιουνίου 2003, αναφορικά με την Εφαρμογή της Συνθήκης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για Έκδοση Φυγοδίκων, που υπογράφθηκε στις 17 Ιουνίου 1996 (Κυρωτικός) Νόμος του 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων