Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Στρατιωτικών Μεταλλίων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008» και «Οι περί Διαμνημονεύσεων του Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, αναπλ. πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Γιαννάκης Γαβριήλ Ζαχαρίας Κουλίας
Σωκράτης Χάσικος Νίκος Κουτσού
Κώστας Κωνσταντίνου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 2008. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας και ο Υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες.

Με τους πρώτους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 27 του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των ισχυόντων κανονισμών περί Στρατιωτικών Μεταλλίων, ώστε τα μέλη του στρατού να δύνανται να φέρουν επί της στολής τους και μη στρατιωτικά μετάλλια που τους απονέμονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και στρατιωτικά μετάλλια που τους απονέμονται από ξένα κράτη ή ενώσεις κρατών ή από διεθνείς οργανισμούς έπειτα από αίτημά τους και σχετική έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Με τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 27 του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των ισχυόντων κανονισμών περί Διαμνημονεύσεων του Στρατού της Δημοκρατίας, ώστε να εισαχθεί νέα διαμνημόνευση, πέραν των ήδη καθοριζόμενων σ’ αυτούς διαμνημονεύσεων, η οποία θα απονέμεται σε αξιωματικούς και υπαξιωματικούς του Στρατού της Δημοκρατίας για τη συμμετοχή τους σε ειρηνευτικές ή ανθρωπιστικές αποστολές εκτός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Άμυνας, για τους πρώτους υπό αναφορά κανονισμούς, με βάση τις διατάξεις των περί Στρατιωτικών Μεταλλίων Κανονισμών, στα μέλη του Στρατού της Δημοκρατίας απονέμονται μόνο στρατιωτικά μετάλλια έπειτα από αιτιολογημένη πρόταση, η οποία υποβάλλεται ιεραρχικά από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς. Τα εν λόγω στρατιωτικά μετάλλια απονέμονται με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδίδεται έπειτα από πρόταση του Υπουργού Άμυνας και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Τα μέλη του Στρατού της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπό αναφορά βασικών κανονισμών, δύνανται να φέρουν επί της στολής τους και στρατιωτικά μετάλλια που τους απονέμονται από ξένα κράτη έπειτα από έγκριση του Υπουργού Άμυνας.

Το Υπουργείο Άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις απονέμονται σε μέλη του Στρατού της Δημοκρατίας μη στρατιωτικά μετάλλια με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και στρατιωτικά μετάλλια που προέρχονται από ξένα κράτη ή από ενώσεις κρατών ή από διεθνείς οργανισμούς, τα οποία, με βάση τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, τα εν λόγω μέλη δε δύνανται να φέρουν επί της στολής τους, έκρινε σκόπιμο να καταθέσει τους προαναφερθέντες τροποποιητικούς κανονισμούς, ώστε τα μέλη του στρατού να δύνανται να φέρουν επί της στολής τους και τα εν λόγω μετάλλια. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα απονεμήθηκαν σε μέλη του στρατού τα ακόλουθα μετάλλια, τα οποία, λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας, τα εν λόγω μέλη δε δύνανται να φέρουν:

1. Το Μετάλλιο Ανδρείας Προασπιστή της Δημοκρατίας, έπειτα από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο απονεμήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 12 του περί Καθιέρωσης της 15ης Ιουλίου 1974 ως Ημέρας Μνήμης και Τιμής των Πεσόντων και Αγωνισθέντων για τη Δημοκρατία Νόμου, στα μέλη του στρατού που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μαχητών της Αντίστασης.

2. Στρατιωτικά μετάλλια λόγω της συμμετοχής τους σε διάφορες αποστολές εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών ή άλλων διεθνών οργανισμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Άμυνας για τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς, στους ισχύοντες περί Διαμνημονεύσεων του Στρατού της Δημοκρατίας Κανονισμούς προβλέπεται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η απονομή των καθοριζόμενων σ’ αυτούς διαμνημονεύσεων. Οι εν λόγω διαμνημονεύσεις απονέμονται μόνο σε αξιωματικούς με απόφαση του Υπουργού Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, υποδηλώνουν την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων ή υπηρεσίας από αξιωματικούς στο Στρατό της Δημοκρατίας, εκφράζονται με αντίστοιχο μετάλλιο, διεμβολή ή δίπλωμα και διακρίνονται σε έξι (6) κατηγορίες.

Οι διαμνημονεύσεις για την Εθνική Φρουρά, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ρυθμίζονται στους περί Διαμνημονεύσεων της Εθνικής Φρουράς Κανονισμούς, οι οποίοι προβλέπουν ότι αυτές είναι οι καθοριζόμενες στους περί Διαμνημονεύσεων του Στρατού της Δημοκρατίας Κανονισμούς.

Ειδικότερα, με τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Εισάγεται νέα διαμνημόνευση στους βασικούς κανονισμούς με την ονομασία “Διαμνημόνευση Συμμετοχής σε Ειρηνευτικές ή Ανθρωπιστικές Αποστολές”, η οποία:

α. θα απονέμεται σε αξιωματικούς και υπαξιωματικούς του Στρατού της Δημοκρατίας για την ευδόκιμη συμμετοχή τους σε ειρηνευτικές ή ανθρωπιστικές αποστολές εκτός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, ως αναγνώριση και ηθική επιβράβευση των προσπαθειών τους,

β. θα απονέμεται με την προϋπόθεση ότι ο αξιωματικός ή ο υπαξιωματικός θα παραμείνει στην περιοχή ανάπτυξης της ειρηνευτικής ή ανθρωπιστικής δύναμης για χρονικό διάστημα το οποίο θα είναι ίσο με το ήμισυ του χρονικού διαστήματος για το οποίο εγκρίθηκε αρχικά η συμμετοχή του και όχι βραχύτερο των εξήντα (60) ημερών. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται στις περιπτώσεις που ο αξιωματικός ή ο υπαξιωματικός, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του σε ειρηνευτική ή ανθρωπιστική αποστολή, φονεύθηκε ή τραυματίστηκε σοβαρά ή εκτέλεσε επικίνδυνες αποστολές κατόπιν εντολής από εξουσιοδοτημένο προς τούτο αρμόδιο όργανο,

γ. είναι μόνο μίας τάξης και, για σκοπούς διάκρισης τυχόν πολλαπλών απονομών, θα τοποθετείται στην ταινία του διασήμου ή στη διεμβολή ένας επάργυρος αστερίσκος για κάθε νέα απονομή μέχρι τους τρεις (3).

2. Παρέχεται η δυνατότητα απονομής της υπό αναφορά νέας διαμνημόνευσης και στους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς που είχαν συμμετάσχει στο παρελθόν σε ειρηνευτικές ή ανθρωπιστικές αποστολές και πληρούν τις προϋποθέσεις για την απονομή της.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των πρώτων και δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών και εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού διαφώνησαν με την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών και δήλωσαν ότι, ενόσω η κυβέρνηση δεν προχωρεί στην υποβολή αίτησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για ένταξή της στο “Συνεταιρισμό για την Ειρήνη”, θεωρούν εμπαιγμό της Βουλής την κατάθεση από την εκτελεστική εξουσία των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι ρυθμίζουν την απονομή μεταλλίων και διαμνημονεύσεων σε μέλη του στρατού λόγω της συμμετοχής τους σε διάφορες αποστολές εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών ή άλλων διεθνών οργανισμών.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος κ. Νίκος Κουτσού, με την ευκαιρία αυτή, υποστήριξε πως η εκτελεστική εξουσία οφείλει να ολοκληρώσει τη διαδικασία απονομής μεταλλίων στα πρόσωπα τα οποία πολέμησαν το 1974 και τα οποία προτάθηκαν από τις μονάδες τους ή άλλα αρμόδια σώματα για την εν λόγω απονομή.

27 Μαΐου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων