Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδια που αναφέρονται στα επισυνημμένα παραρτήματα

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο Παράρτημα Α΄ σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 Μαρτίου και στις 12, 19 και 26 Μαΐου 2008. Μελέτησε επίσης τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο Παράρτημα Β΄ σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12, 19 και 26 Μαΐου 2008. Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός όλων των νόμων που προτείνονται με τα υπό αναφορά νομοσχέδια είναι η τροποποίηση προϋπολογισμών προηγούμενων ετών, η οποία κρίνεται αναγκαία, ώστε να μπορούν να παραχωρηθούν αναδρομικά μισθολογικές αναβαθμίσεις και άλλες προσωπικές ρυθμίσεις οι οποίες απορρέουν από ήδη ψηφισθέντα νόμο [Νόμος αρ. 38(ΙΙ) του 2007].

Ειδικότερα, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σε νόμο τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 1) του 2007 [Νόμος αρ. 38(ΙΙ) του 2007], στον οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων και την κατάργηση υφισταμένων, καθώς επίσης η σημείωση και η διαγραφή του διπλού σταυρού (++) σε συγκεκριμένες θέσεις.

Στον υπό αναφορά νόμο υπάρχει επίσης πρόνοια για την αναπροσαρμογή της μισθοδοσίας αναφορικά με επτακόσιες ογδόντα έξι θέσεις (786) και για προσωπικές ρυθμίσεις που αφορούν ογδόντα (80) θέσεις. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, η αναπροσαρμογή της μισθοδοσίας των επτακοσίων ογδόντα έξι (786) θέσεων προέκυψε ως αποτέλεσμα μελέτης διαχωρισμού των διαζευκτικών προσόντων σε κατηγορίες θέσεων (π.χ. οικονομικοί και τεχνικοί κλάδοι), στα σχέδια υπηρεσίας των οποίων προβλέπονται τέτοια προσόντα.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στα πλαίσια της συμφωνίας με την ΠΑΣΥΔΥ για αναθεώρηση του κρατικού μισθολογίου το 2002 αναλήφθηκε η υποχρέωση για διεξαγωγή των πιο πάνω μελετών· ανάλογα δε με τα πορίσματα θα έπρεπε να καθοριστούν τα βαθμολογικά επίπεδα των θέσεων και κατ’ επέκταση να αποδοθεί η αντίστοιχη μισθοδοτική κλίμακα, με βάση τα συμφωνηθέντα στο ενιαίο κρατικό μισθολόγιο. Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, απώτερος στόχος είναι η πρόσληψη προσωπικού στη δημόσια υπηρεσία σε τρεις αμιγείς κατηγορίες, δηλαδή, πρώτον, αποφοίτους σχολής μέσης εκπαίδευσης, δεύτερον, αποφοίτους σχολών τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών και, τρίτον, αποφοίτους πανεπιστημίων.

Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις αφορούν:

1. συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ) για τη δημιουργία νέων/πρόσθετων θέσεων, την κατάργηση θέσεων, τη μεταφορά και μετονομασία θέσεων, τη σημείωση με διπλό σταυρό (++) θέσεων, τη διαγραφή του διπλού σταυρού (++) από θέσεις, την αναπροσαρμογή της μισθοδοτικής κλίμακας θέσεων και προσωπικές ρυθμίσεις που αφορούν θέσεις·

2. ειλημμένες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για τη δημιουργία νέων/ πρόσθετων θέσεων·

3. άλλες δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά καιρούς για τη δημιουργία νέων/ πρόσθετων θέσεων, την κατάργηση θέσεων, τη μεταφορά και μετονομασία θέσεων, την αναπροσαρμογή της μισθοδοτικής κλίμακας θέσεων και προσωπικές ρυθμίσεις που αφορούν θέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, στις πιο πάνω ρυθμίσεις, που εγκρίθηκαν με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. απόφασης 65.216) την 21η Μαρτίου 2007, περιλαμβάνονται επίσης ρυθμίσεις που έχουν αναδρομική ισχύ.

Συναφώς, με βάση τα πιο πάνω, παρίσταται ανάγκη τροποποίησης των περί Προϋπολογισμών Νόμων του 2002 μέχρι 2007, έτσι ώστε να τεθούν σε ισχύ οι ρυθμίσεις αναδρομικά.

Στα πλαίσια της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών κατέθεσαν στην επιτροπή στοιχεία αναφορικά με το επιπρόσθετο κόστος της προνοούμενης αναδρομικής ρύθμισης.

Το επιπρόσθετο κόστος των αναδρομικών δαπανών αναφορικά με τα νομοσχέδια του Παραρτήματος Α΄ ανέρχεται σε €375.200 και των νομοσχεδίων του Παραρτήματος Β΄ σε €7.563.

Συναφώς, το συνολικό κόστος των ρυθμίσεων που προνοούνται από το σύνολο των νομοσχεδίων ανέρχεται σε €382.763.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου και του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, τάσσεται υπέρ της ψήφισης των υπό συζήτηση νομοσχεδίων σε νόμους, όπως αυτά κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

Διαμορφώνοντας την πιο πάνω θέση πλειοψηφίας, τα μέλη της επιτροπής τα οποία τάσσονται υπέρ της ψήφισης των υπό αναφορά νομοσχεδίων σε νόμους έλαβαν υπόψη τα ακόλουθα:

1. Οι προνοούμενες με τα υπό συζήτηση νομοσχέδια ρυθμίσεις αποτελούν τη συνέχεια ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται σε ήδη ψηφισθέντα νόμο [Νόμος αρ. 38(ΙΙ) του 2007] και το υπόλοιπο συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, της ΠΑΣΥΔΥ και της ΜΕΠ για την αναβάθμιση θέσεων με αναδρομική ισχύ.

2. Ειδικά όσον αφορά τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και επιπροσθέτως των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 1, το γεγονός ότι οι προνοούμενες ρυθμίσεις αφορούν αναβαθμίσεις θέσεων και όχι τη θέσπιση νέων θέσεων. Όπως είναι γνωστό, η εν λόγω κοινοβουλευτική ομάδα για λόγους αρχής διατηρεί πάγια θέση, με βάση την οποία τάσσεται εναντίον της μεγέθυνσης της δημόσιας υπηρεσίας και συνεπακόλουθα εναντίον της δημιουργίας νέων θέσεων, καταψηφίζοντας τα όποια νομοσχέδια άγονται ενώπιον της Βουλής για τη δημιουργία νέων θέσεων στη δημόσια υπηρεσία.

 

 

27 Μαΐου 2008

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων