Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τo νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Χρήστος Στυλιανίδης
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Τορναρίτης
Τάκης Χατζηγεωργίου Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Ιωνάς Νικολάου Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε πολλές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 31ης Μαρτίου και 19ης Μαΐου 2008. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και του Επιστημονικού, Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε:

1. να απλουστευθεί και επιταχυνθεί ο τρόπος καθορισμού εντύπων για την υποβολή αιτήσεων, δυνάμει του πιο πάνω βασικού νόμου, καθώς και η διαδικασία εξέτασης τέτοιων αιτήσεων και

2. να δύνανται να εξαιρεθούν από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας, δυνάμει του πιο πάνω νόμου, ορισμένες κατασκευές που εμπίπτουν στον όρο “οικοδομή” και οι οποίες βρίσκονται είτε οπουδήποτε είτε σε καθορισμένη περιοχή, όπως είναι οι κεραίες τηλεοράσεων διάφορων μεγεθών και τύπων, τα ντεπόζιτα νερού στις οροφές οικοδομών και οι κλιματιστικές συσκευές στο εξωτερικό οικοδομών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, στον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, ο οποίος θεσπίστηκε το 1959, παρ’ όλες τις κατά καιρούς τροποποιήσεις που υπέστη, δεν έχει μέχρι σήμερα καταστεί δυνατή η εισαγωγή προνοιών που να διευκολύνουν και επιταχύνουν τη λειτουργία του συστήματος οικοδομικού ελέγχου, ώστε αυτό να είναι σε θέση να ανταποκριθεί με στοιχειώδη επάρκεια στα δεδομένα της σύγχρονης εποχής ή στην ποικιλία και τη συχνότητα της ανάπτυξης.

Ειδικότερα, οι κυριότερες αδυναμίες που παρουσιάζονται στην εφαρμογή της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, είναι οι ακόλουθες:

1. Η έλλειψη θεσμοθετημένης ρύθμισης για το συντονισμό του τρόπου με τον οποίο οι τριάντα οικοδομικές αρχές ασκούν τις εξουσίες και αρμοδιότητές τους, που απορρέουν από τη βασική νομοθεσία, που να διασφαλίζει την ομοιομορφία, συνέπεια και συνέχεια του συστήματος οικοδομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα οι εν λόγω οικοδομικές αρχές να εφαρμόζουν διαφορετικές πρακτικές και τρόπους εφαρμογής της νομοθεσίας.

2. Η όλη κατάσταση που επικρατεί είναι περίπλοκη και απαράδεκτη για ένα σύγχρονο κράτος, με αποτέλεσμα να δημιουργεί πολλά προβλήματα και απίστευτες καθυστερήσεις, για τις οποίες ο Υπουργός Εσωτερικών, κατ’ επανάληψη, γίνεται δέκτης έντονων διαμαρτυριών και κριτικής των πολιτών.

3. Οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, κατά τους τελευταίους είκοσι μήνες περίπου, σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες πολεοδομικού ελέγχου, παρ’ όλο που δημιουργούν σημαντικές και σε ορισμένες περιπτώσεις δραματικές αλλαγές και βελτιώσεις, παραμένουν ατελείς και ατελέσφορες, λόγω της αδυναμίας της πολιτείας να συντονίσει, καθοδηγήσει και εποπτεύσει συνολικά και ολοκληρωμένα το σύστημα οικοδομικού ελέγχου, το οποίο λειτουργεί ουσιαστικά με περιορισμένες προσπάθειες συντονισμού σε εθελοντική βάση.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με στόχο την αντιμετώπιση των πιο πάνω αδυναμιών και χωρίς να επιδιώκει να περιορίσει άμεσα ή έμμεσα τις εξουσίες των οικοδομικών αρχών, κατέθεσε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο στη Βουλή. Με το εν λόγω νομοσχέδιο θεσμοθετείται ο μηχανισμός που θα παρέχει τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, να ορίζονται κοινά έντυπα αιτήσεων, αδειών και άλλων εγγράφων, καθώς και κοινές διαδικασίες για σκοπούς ομοιομορφίας. Επιπρόσθετα, με τον προτεινόμενο μηχανισμό παρέχεται η δυνατότητα να ορίζεται δεσμευτικός χρόνος ανταπόκρισης για διάφορους τύπους αιτήσεων σε σχέση με οικοδομές και να καθορίζoνται διαδικασίες ελέγχου και πρότυπα ανταπόκρισης των οικοδομικών αρχών.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

1. Παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Εσωτερικών να καθορίζει με διάταγμα τον τύπο και τον τρόπο υποβολής αίτησης για έκδοση άδειας για οποιαδήποτε οδό ή οικοδομή με βάση τις πρόνοιες του βασικού νόμου, καθώς και τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης αίτησης για έκδοση άδειας, περιλαμβανομένου του χρονικού περιθωρίου για την ολοκλήρωση της εξέτασης. Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Εσωτερικών, σε περίπτωση που το κρίνει αναγκαίο, να εκδίδει οδηγίες προς τις αρμόδιες αρχές για συντονισμό των χειρισμών των θεμάτων που αφορούν τα πιο πάνω.

2. Εισάγεται πρόνοια στη βασική νομοθεσία με την οποία διασαφηνίζεται ότι άδεια που παρέχεται δυνάμει των διατάξεων της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας είναι δυνατό να αφορά συγκεκριμένο τμήμα οικοδομής ή προσαρτήματα σε αυτή και η εν λόγω άδεια δε θα αποτελεί άδεια για άλλα τμήματα της οικοδομής για τα οποία δεν έχει εκδοθεί άδεια έπειτα από εξέταση σχετικής αίτησης.

3. Εισάγεται πρόνοια στη βασική νομοθεσία με την οποία διασαφηνίζεται ότι ο έλεγχος που ασκείται από την αρμόδια αρχή με βάση τις σχετικές πρόνοιές της θα περιορίζεται μόνο σε θέματα που εμπίπτουν στις διατάξεις της και δε θα επεκτείνεται σε θέματα που εμπίπτουν στις διατάξεις άλλων νομοθεσιών.

4. Παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Εσωτερικών να εξαιρεί, με αιτιολογημένο διάταγμα που θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οποιεσδήποτε κατηγορίες κατασκευών που εμπίπτουν στον ορισμό του όρου “οικοδομή”, οι οποίες καθορίζονται στο εν λόγω διάταγμα, από την υποχρέωση εξασφάλισης οποιασδήποτε άδειας δυνάμει των διατάξεων της βασικής νομοθεσίας. Τέτοιες κατηγορίες κατασκευών θεωρούνται οι αντένες τηλεοράσεων, τα ντεπόζιτα νερού στην οροφή οικοδομής, οι κλιματιστικές συσκευές στο εξωτερικό οικοδομής, καθώς και άλλα παρόμοιας φύσης προσαρτήματα σε οικοδομή.

5. Προβλέπεται ότι το πιο πάνω αναφερόμενο διάταγμα θα δύναται να εκδίδεται είτε ως Γενικό Διάταγμα Εξαίρεσης, το οποίο θα εφαρμόζεται γενικά σε κάθε οικοδομή υπό τους όρους που δυνατό να καθορίζονται στο διάταγμα, είτε ως Ειδικό Διάταγμα Εξαίρεσης, το οποίο θα εφαρμόζεται μόνο σε κάθε οικοδομή ή ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται σε περιοχή που καθορίζεται στο διάταγμα ή σε κατηγορία οικοδομών η οποία θα ορίζεται επίσης στο διάταγμα.

6. Προβλέπεται ότι οικοδομή που εξαιρείται από την υποχρέωση εξασφάλισης οποιασδήποτε άδειας, σύμφωνα με τις πιο πάνω αναφερόμενες πρόνοιες, θα θεωρείται ως αδειούχα οικοδομή για τους σκοπούς οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού που απαιτεί ως προϋπόθεση εφαρμογής του την έκδοση άδειας δυνάμει των διατάξεων της βασικής νομοθεσίας.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων εισηγήθηκαν στην επιτροπή την τροποποίηση της προτεινόμενης διάταξης του νομοσχεδίου με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Εσωτερικών να καθορίζει με διάταγμα κατηγορίες κατασκευών που θα εξαιρούνται από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας, ώστε να περιληφθούν στις εν λόγω κατηγορίες κατασκευών και οι σταθμοί ραδιοεπικοινωνίας που τοποθετούνται σε νόμιμα ανεγερθέντες ιστούς.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου δήλωσε στην επιτροπή πως, παρ’ όλο που η Ένωση Δήμων Κύπρου διατηρεί ορισμένες επιφυλάξεις σε σχέση με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου που προβλέπουν την έκδοση διαταγμάτων από τον Υπουργό Εσωτερικών, δεν ενίσταται στην ψήφισή του από τη Βουλή, αφού με την εφαρμογή των προνοιών του αναμένεται, όπως υποστήριξαν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, να επέλθει επιτάχυνση των ισχυουσών διαδικασιών.

Ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ δήλωσε πως, παρ’ όλο που η προτεινόμενη πρόνοια του νομοσχεδίου με την οποία παρέχεται η δυνατότητα αδειοδότησης συγκεκριμένου τμήματος οικοδομής ή οποιουδήποτε προσαρτήματος σε αυτή ενδέχεται να επιλύσει υφιστάμενα προβλήματα, το ΕΤΕΚ διαφωνεί επί θέματος αρχής και υποστηρίζει ότι η προτεινόμενη ρύθμιση προέρχεται από την αδυναμία του κράτους να εφαρμόσει τις πρόνοιες της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας. Παράλληλα, εισηγήθηκε στην επιτροπή την τροποποίηση της σχετικής διάταξης του νομοσχεδίου με την οποία καθορίζονται οι κατηγορίες κατασκευών οι οποίες θα εξαιρούνται από την εξασφάλιση άδειας, δυνάμει των διατάξεων της βασικής νομοθεσίας, ώστε για τις εν λόγω κατασκευές να απαιτείται η κατάθεση πιστοποιητικού καταλληλότητας στην αρμόδια αρχή από μελετητή.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η επιτροπή ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου από τους κυβερνητικούς αρμοδίους και, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ζήτησε από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών να διαμορφώσουν το κείμενο του νομοσχεδίου, με τρόπο ώστε να διασαφηνίζονται περαιτέρω ορισμένες πρόνοιές του.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, ενεργώντας στη βάση της πιο πάνω απόφασης της επιτροπής και υιοθετώντας την πιο πάνω αναφερόμενη εισήγηση που υπέβαλαν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, κατέθεσε σε μεταγενέστερο στάδιο ανάλογα αναθεωρημένο κείμενο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου στην επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να τροποποιήσει την προτεινόμενη πρόνοια του αναθεωρημένου κειμένου του υπό αναφορά νομοσχεδίου με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Εσωτερικών να καθορίζει με διάταγμα τον τύπο και τον τρόπο υποβολής αίτησης για έκδοση άδειας για οποιαδήποτε οδό ή οικοδομή, με βάση τις πρόνοιες του βασικού νόμου, καθώς και τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης της αίτησης για έκδοση άδειας, περιλαμβανομένου του χρονικού περιθωρίου για την ολοκλήρωση της εξέτασης, ώστε ο υπουργός να εκδίδει το εν λόγω διάταγμα έπειτα από διαβούλευσή του με τις αρμόδιες αρχές.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί, και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008».

 

27 Μαΐου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων