Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Γιαννάκης Ομήρου
Αριστοφάνης Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 2008.

Σημειώνεται ότι όλοι οι υπό συζήτηση κανονισμοί αφορούν σχέδια υπηρεσίας και εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, με εξαίρεση τους τέταρτους υπό αναφορά κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 4 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου.

Σκοπός ειδικότερα των πρώτων κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Αρχιεπιστάτη Διατρήσεων και Βοηθού Αρχιεπιστάτη Διατρήσεων στο Τμήμα Γεωλογικής Επισκοπήσεως, έτσι ώστε να εκσυγχρονιστούν, για να μη δυσχεραίνεται το έργο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ).

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η προτεινόμενη τροποποίηση κατέστη αναγκαία έπειτα από σχετική εισήγηση της ΕΔΥ προς τον Υπουργό Οικονομικών.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Φυσικού Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Περιβάλλοντος), έτσι ώστε να εκσυγχρονιστεί, για να μη δυσχεραίνεται το έργο της ΕΔΥ.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η προτεινόμενη τροποποίηση κατέστη αναγκαία έπειτα από σχετική εισήγηση της ΕΔΥ προς τον Υπουργό Οικονομικών.

Σκοπός των τρίτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Επιθεωρητή/τριας Ακτινογράφου (Ακτινοθεραπείας) στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρωση της υπό αναφορά θέσης.

Ειδικότερα, προστίθεται σημείωση στα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με την οποία κατά την πρώτη πλήρωση της θέσης, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Επιθεωρητή/τριας (Ακτινοθεραπείας), να μπορούν να θεωρηθούν υποψήφιοι και υπάλληλοι με εξαετή τουλάχιστο συνολική υπηρεσία στις θέσεις Επιθεωρητή/τριας Ακτινογράφου (Ακτινοθεραπείας) και Ανώτερου/ης Ακτινογράφου (Ακτινοθεραπείας), από την οποία η διετής τουλάχιστον υπηρεσία να είναι στη θέση Επιθεωρητή/τριας Ακτινογράφου (Ακτινοθεραπείας).

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η προτεινόμενη τροποποίηση κατέστη αναγκαία, για να μπορεί να πληρωθεί η θέση το συντομότερο δυνατό, ώστε ο κλάδος Ακτινογράφων (Ακτινοθεραπείας) να μην παραμένει ακέφαλος, για σκοπούς καλύτερης εποπτείας και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπηρεσιών.

Σκοπός των τέταρτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για την υπό αναφορά θέση κατέστη αναγκαίος ύστερα από πρόσφατη τροποποίηση του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου, με βάση την οποία στην έννοια του όρου “γενικός διευθυντής” περιλαμβάνεται και ο ανώτατος εκτελεστικός λειτουργός του νομικού προσώπου. Το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας διαμορφώθηκε κατά τρόπο που να συνάδει με τα σχέδια υπηρεσίας των θέσεων γενικού διευθυντή τόσο της δημόσιας υπηρεσίας όσο και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Σκοπός των πέμπτων κανονισμών είναι η δημιουργία σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Ανώτερου Λειτουργού Επιμόρφωσης στο Τμήμα Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού (Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης), η οποία είναι θέση προαγωγής και δημιουργήθηκε για σκοπούς ολοκλήρωσης της δομής και ενδυνάμωσης της στελέχωσης της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης, ώστε αυτή να μπορεί να ανταποκριθεί στον αναπτυξιακό ρόλο που επιτελεί και στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους εν λόγω κανονισμούς, στο υπό αναφορά σχέδιο υπηρεσίας περιλήφθηκαν τα συνήθη καθήκοντα και προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις του ίδιου επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία. Ειδικότερα, περιλήφθηκε ως απαιτούμενο βασικό προσόν η τριετής υπηρεσία στην αμέσως κατώτερη θέση του Λειτουργού Επιμόρφωσης Α´.

Σκοπός των έκτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Πρώτου Λογιστή στο Γενικό Λογιστήριο, έτσι ώστε να εκσυγχρονιστεί, για να μη δυσχεραίνεται το έργο της ΕΔΥ.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η προτεινόμενη τροποποίηση κατέστη αναγκαία έπειτα από σχετική εισήγηση της ΕΔΥ προς τον Υπουργό Οικονομικών.

Σκοπός των έβδομων κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Διευθυντή, Ανώτερου Μορφωτικού Λειτουργού, Μορφωτικού Λειτουργού Α´, Μορφωτικού Λειτουργού και Βιβλιοθηκονόμου στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Πολιτιστικές Υπηρεσίες), έτσι ώστε αυτά να καταστούν πιο λειτουργικά και αποτελεσματικά στην εφαρμογή τους.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις συνίστανται στην αποσαφήνιση προνοιών και στον εκσυγχρονισμό των προσόντων και των καθηκόντων, με τρόπο που να αντικατοπτρίζουν και να συνάδουν με τα σημερινά δεδομένα.

Σκοπός των όγδοων κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας των θέσεων Χωρομέτρη, Σχεδιαστή, Φωτολιθογράφου, Ανώτερου Χωρομέτρη, Ανώτερου Σχεδιαστή, Ανώτερου Φωτολιθογράφου της τεχνικής πυραμίδας του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, καθώς και ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας των νέων θέσεων Τεχνικού Μηχανικού, Τεχνικού Μηχανικού Χωρομετρίας, Τεχνικού Μηχανικού Χαρτογραφίας, Τεχνικού Μηχανικού Φωτολιθογραφίας, Τεχνικού Μηχανικού Χωρομετρίας 1ης Τάξεως, Τεχνικού Μηχανικού Χαρτογραφίας 1ης Τάξεως και Τεχνικού Μηχανικού Φωτολιθογραφίας 1ης Τάξεως του τμήματος, οι οποίες δημιουργήθηκαν με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο του 2007 [Ν.38(ii) του 2007].

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο καταρτισμός των πιο πάνω σχεδίων υπηρεσίας για τις εν λόγω νέες θέσεις κρίθηκε αναγκαίος στα πλαίσια της μελέτης αξιολόγησης και βαθμολογικής διάρθρωσης των θέσεων που απαιτούν διαζευκτικά προσόντα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

20 Μαΐου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων