Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Τμήματος Τελωνείων - Θέσεις Τελωνειακού Λειτουργού και Εξεταστή Τελωνείων 1ης Τάξεως (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Γιαννάκης Ομήρου
Αριστοφάνης Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 3 Απριλίου και 15 Μαΐου 2008. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων και εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της ΠΑΣΥΔΥ και των επηρεαζόμενων υπαλλήλων.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Τελωνειακού Λειτουργού και Εξεταστή Τελωνείων 1ης Τάξεως στο Τμήμα Τελωνείων, ώστε αυτά να συνάδουν με τις ρυθμίσεις που εγκρίθηκαν στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού για αναδιοργάνωση του Τμήματος Τελωνείων και υλοποιήθηκαν με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 1) του 2007 [Ν. 38(ΙΙ) του 2007].

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, τα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας είναι το αποτέλεσμα της μελέτης οργάνωσης, στελέχωσης και βαθμολογικής διάρθρωσης των θέσεων του Τμήματος Τελωνείων για διαχωρισμό των θέσεων Εξεταστή Τελωνείων [Κλ. Α4 και Α7(ii)], για τις οποίες απαιτούνται διαζευκτικά προσόντα, καθώς και της απόφασης που λήφθηκε στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού για την αναδιοργάνωση του Τμήματος Τελωνείων. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η μεταφορά στην επιστημονική πυραμίδα των υπηρετούντων στην τεχνική πυραμίδα υπαλλήλων, οι οποίοι είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών. Οι εναπομείνασες θέσεις Εξεταστή Τελωνείων [Κλ. Α4 και Α7(ii)], οι κάτοχοι των οποίων δεν κατέχουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, όταν κενώνονται θα καταργούνται και θα αντικαθίστανται από θέσεις Τελωνειακού Λειτουργού (Κλ. Α8, Α10 και 11) και Βοηθού Τελωνειακού Λειτουργού [Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)], ώστε να καταργηθεί σταδιακά εξ ολοκλήρου η πυραμίδα των θέσεων με διαζευκτικά προσόντα.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις για τη θέση Τελωνειακού Λειτουργού αφορούν, μεταξύ άλλων, τη μετατροπή της από θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής σε θέση πρώτου διορισμού, όπως και οι υπόλοιπες θέσεις του επιπέδου εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, τη συμπερίληψη στα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα της κατοχής τίτλου σπουδών στις πολιτικές επιστήμες και τον καθορισμό, ως πλεονεκτήματος, της διετούς τουλάχιστο πείρας της σχετικής με τα καθήκοντα της θέσης.

Όσον αφορά το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Εξεταστή Τελωνείων 1ης Τάξεως, λόγω της ύπαρξης μεγάλου αριθμού κενών θέσεων οι οποίες δεν μπορούν να πληρωθούν με το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας, κρίθηκε αναγκαία η συμπερίληψη σημείωσης σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι οι οποίοι να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα της δεκαπενταετούς τουλάχιστον υπηρεσίας στη θέση Εξεταστή Τελωνείων, από την οποία πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία στην Κλίμακα Α7, να μπορούν να προάγονται υπάλληλοι με δεκατριετή τουλάχιστο συνολική υπηρεσία στη θέση Εξεταστή Τελωνείων, από την οποία μονοετής τουλάχιστον υπηρεσία στην Κλίμακα Α7.

Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής, οι εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην προτεινόμενη τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Εξεταστή Τελωνείων 1ης Τάξεως, καταθέτοντας ταυτόχρονα σχετικά υπομνήματα. Οι πιο πάνω εκπρόσωποι ανέφεραν, μεταξύ άλλων, ότι η προτεινόμενη τροποποίηση θυματοποιεί όσους κατέχουν πανεπιστημιακά προσόντα, την επιστημονική πυραμίδα και μεγάλο αριθμό τελωνειακών υπαλλήλων που υποχρεωτικά και παρά τη θέλησή τους μεταφέρθηκαν από την τεχνική στην επιστημονική πυραμίδα. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, με τη μείωση των απαιτούμενων χρόνων υπηρεσίας στην Κλίμακα Α7, που θεωρείται ως προϋπόθεση προαγωγής, εκμηδενίζεται η αξία της αρχαιότητας μεταξύ υπηρετούντων υπαλλήλων που δικαιούνται να διεκδικήσουν την υπό αναφορά θέση.

Η διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων, αφού αναφέρθηκε στους λόγους που οδήγησαν στην ανάγκη αναδιοργάνωσης του τμήματος με τη μεταφορά στην επιστημονική πυραμίδα των υπηρετούντων στην τεχνική πυραμίδα υπαλλήλων οι οποίοι είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, καθώς και τη σταδιακή κατάργηση της πυραμίδας των θέσεων με διαζευκτικά προσόντα, επισήμανε ότι θεωρεί αδικαιολόγητη τη διαφωνία που εξέφρασαν οι προαναφερθέντες ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, αφού, όπως ανέφερε, οι υπάλληλοι που έχουν προβάδισμα θα είναι υποψήφιοι για προαγωγή στη θέση Εξεταστή Τελωνείων 1ης Τάξεως, άλλοι απ’ αυτούς το 2016 και άλλοι το 2018, αν και εφόσον επιτύχουν στις σχετικές εξετάσεις. Τέλος, η ίδια τόνισε εμφαντικά ότι ανάλογες ρυθμίσεις στη βάση της αναδιοργάνωσης του Τμήματος Τελωνείων έγιναν και για άλλες θέσεις του τμήματος και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση για τις υπό συζήτηση θέσεις, αφού κάτι τέτοιο θα συνιστούσε άνιση μεταχείριση. Με τη θέση αυτή συμφώνησε και ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ, ο οποίος ανέφερε ότι τέτοιες ρυθμίσεις έγιναν και σε άλλα τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα περαιτέρω στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού για σχέδια υπηρεσίας. Περαιτέρω, με τις πρόνοιες των υπό συζήτηση σχεδίων υπηρεσίας συμφωνεί και η ΠΑΣΥΔΥ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

 

20 Μαΐου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων