Αρχείο

    

Συμπληρωματική Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί των Κυπρίων Ευρωβουλευτών (Αποζημίωση και Συντάξεις) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επανεξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο, του οποίου είχε υποβληθεί η έκθεση στην ολομέλεια του σώματος για ψήφισή του στις 8 Μαΐου 2008, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2008. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Όπως είναι γνωστό, σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου το οποίο να διέπει την αποζημίωση και συνταξιοδότηση των Κυπρίων ευρωβουλευτών κατ’ αναλογία των όσων ισχύουν για τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Στο στάδιο της συζήτησης του πιο πάνω νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος, κατόπιν παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν από βουλευτές, προέκυψε η ανάγκη διευκρίνισης ορισμένων σημείων επί του ευρύτερου θέματος που αφορά το σύνολο των ωφελημάτων των ευρωβουλευτών και από πού αυτά καταβάλλονται. Το όλο ζήτημα παραπέμφθηκε εκ νέου στην επιτροπή με απόφαση από την ολομέλεια για αναβολή της συζήτησής του για δεκαπέντε ημέρες.

Το κυριότερο σημείο το οποίο κρίθηκε ότι χρήζει περαιτέρω διευκρίνισης αφορά κυρίως την ύπαρξη ταμείου, στο οποίο, όπως είχε αναφερθεί, οι Κύπριοι ευρωβουλευτές θα έπρεπε να συνεισφέρουν για κάλυψη των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων μέχρι το έτος 2009, οπότε και η κάλυψη αυτών θα αναληφθεί από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Σημείο επίσης προς διευκρίνιση αποτελεί το κατά πόσο, με την εφαρμογή του νέου καθεστώτος που θα ισχύσει από το έτος 2009 με κοινοτική νομοθεσία, θα υπάρξει αναδρομική κάλυψη από τον κοινοτικό προϋπολογισμό των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των ευρωβουλευτών, οπότε σε τέτοια περίπτωση οι ευρωβουλευτές θα λάβουν διπλά συνταξιοδοτικά ωφελήματα τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από το εθνικό δίκαιο.

Στο στάδιο της επανεξέτασης του όλου ζητήματος κατατέθηκε ενώπιον της επιτροπής επιστολή, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2008, από τον ευρωβουλευτή κ. Παναγιώτη Δημητρίου, στην οποία δίδονται διευκρινίσεις σε σχέση με τα πιο πάνω ζητήματα. Από την εν λόγω επιστολή προκύπτουν τα ακόλουθα:

1. Το κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει υποχρέωση, με βάση τις ισχύουσες ευρωπαϊκές συνθήκες, να καταβάλλει στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προέρχονται από αυτό την ίδια αντιμισθία και τα ίδια ωφελήματα που παρέχονται στους εθνικούς βουλευτές. Αυτό το καθεστώς θα ισχύει μέχρι τις επόμενες ευρωεκλογές.

2. Οι Κύπριοι ευρωβουλευτές, παρά την υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, πέραν της αντιμισθίας δεν έχουν ούτε συνταξιοδοτική κάλυψη ούτε απολαμβάνουν τα υπόλοιπα ωφελήματα που έχουν τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταβάλλει σε όλα τα μέλη του ημερήσια αποζημίωση ύψους €287 (διαμονή, διατροφή) για κάθε ημερήσια συμμετοχή τους στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως και αποζημίωση ταξιδιωτικών εξόδων, ενώ δεν παρέχεται κανένα συνταξιοδοτικό ωφέλημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα μέλη του.

4. Λειτουργεί συνταξιοδοτικό ταμείο, το οποίο συστάθηκε από ευρωβουλευτές και λειτουργεί ως καθαρά ιδιωτικό ταμείο, στο οποίο συμμετέχουν εθελοντικά όποιοι ευρωβουλευτές επιθυμούν με αποκλειστική δική τους συνεισφορά €900 περίπου κάθε μήνα. Το Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει κανένα ρόλο, καμία συνεισφορά και καμία ανάμειξη στο εν λόγω ταμείο ιδιωτικής ασφάλισης.

5. Οι πιο πάνω διευθετήσεις ισχύουν μέχρι τη λήξη της θητείας του παρόντος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από τον Ιούλιο του 2009 και μετέπειτα, δηλαδή για το νέο Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο θα προκύψει από τις ευρωεκλογές του 2009, και σε καμιά περίπτωση αναδρομικά, θα ισχύσει νέο καθεστώς, οπότε τόσο η αντιμισθία όσο και τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα θα καταβάλλονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκτός αν ένα μέλος επιλέξει να μείνει ενταγμένο στο εθνικό σχέδιο συντάξεων, εφόσον υπάρχει στη χώρα του.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, η επιτροπή απέστειλε επίσης επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών, με ημερομηνία 13 Μαΐου 2008, με την οποία τα σχετικά ερωτήματα συγκεκριμενοποιούνται ως ακολούθως:

1. Ποιο είναι το ισχύον καθεστώς όσον αφορά τις απολαβές και τα ωφελήματα των ευρωβουλευτών στις υπόλοιπες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ειδικότερα, σε πόσες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το συνταξιοδοτικό ζήτημα των βουλευτών ρυθμίζεται αυτόβουλα, τι καταβάλλεται στον κάθε ευρωβουλευτή από το κράτος μέλος και τι από το Ευρωκοινοβούλιο, κατά πόσο το ύψος της αντιμισθίας που καταβάλλεται στους ευρωβουλευτές είναι το ίδιο σε όλα τα κράτη μέλη και ποιες είναι οι ακριβείς αποκοπές σε κάθε κράτος μέλος;

2. Οι όποιες ρυθμίσεις στα κράτη μέλη είναι προσωρινές ή όχι;

3. Ποιες είναι οι ακριβείς απολαβές των Κυπρίων ευρωβουλευτών (αντιμισθία και άλλα ωφελήματα/επιδόματα) και από πού ακριβώς καταβάλλονται, από την Κυπριακή Δημοκρατία ή απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε απάντηση στην προαναφερθείσα επιστολή, κατέθεσε στην επιτροπή σχετικό σημείωμα όσο και επιστολή, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2008, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι δεν είναι σε θέση να συλλέξει όλα τα ζητηθέντα, σύμφωνα με τα πιο πάνω, στοιχεία μέσα στις τεθείσες προθεσμίες. Συναφώς, από το σχετικό σημείωμα προκύπτουν τα ακόλουθα:

1. Οι Κύπριοι ευρωβουλευτές που εκλέγηκαν για την κοινοβουλευτική περίοδο 2004-2009 δε δικαιούνται την καταβολή οποιωνδήποτε συνταξιοδοτικών ωφελημάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2. Στη σχετική νομοθεσία που ρυθμίζει τα της εκλογής για ανάδειξη των Κυπρίων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπάρχει νομοθετικό κενό ως προς την παραχώρηση σύνταξης, αλλά και ως προς τις απολαβές τους (που καταβάλλονται με πρόνοια που γίνεται στους ετήσιους προϋπολογισμούς) και αυτό κρίνεται ότι θα πρέπει να καλυφθεί.

3. Με βάση τα ισχύοντα σήμερα, παρέχεται στους ευρωβουλευτές η δυνατότητα να λαμβάνουν, με την εθελοντική από πλευράς τους καταβολή εισφορών, σύνταξη (επικουρική) από προαιρετικό ταμείο που συνέστησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνιστά ιδιωτικό φορέα, χωρίς την καταβολή από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οποιασδήποτε εισφοράς. Σημειώνεται ότι μόνο ένας από τους έξι Κυπρίους ευρωβουλευτές συμμετέχει στο προαιρετικό αυτό ταμείο.

4. Η ισχύς της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης θα είναι προσωρινή. Συγκεκριμένα, θα έχει ισχύ από την έναρξη της θητείας των ευρωβουλευτών (20 Ιουλίου 2004) μέχρι τη 19η Ιουλίου 2009, ημερομηνία λήξης της θητείας τους. Από την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα προαναφερθέντα θέματα θα ρυθμίζονται με ενιαίο τρόπο για όλους τους ευρωβουλευτές και το οικονομικό κόστος θα αναλαμβάνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η επιτροπή, υπό το φως όλων των πιο πάνω, αποφάσισε ότι στο παρόν στάδιο ενδείκνυται η προώθηση και ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου από την ολομέλεια του σώματος. Αναφορικά με άλλα ζητήματα που δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη και αφορούν το καθεστώς που ισχύει σε άλλες χώρες, όπως το ύψος των ωφελημάτων που καταβάλλονται από άλλες χώρες στους ευρωβουλευτές ή και η ανάγκη κάλυψης και άλλων αναγκών των Κυπρίων ευρωβουλευτών, η επιτροπή θεωρεί ότι η συζήτηση μπορεί να συνεχιστεί σε εύθετο χρόνο. Λαμβάνοντας την απόφασή της αυτή, η επιτροπή έλαβε υπόψη επιστολή που τέθηκε ενώπιόν της από το Υπουργείο Εξωτερικών, η οποία απευθύνεται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με την οποία ζητούνται οι απόψεις του κυπριακού κοινοβουλίου για διάφορα θέματα. Τα ζητήματα για τα οποία ζητούνται απόψεις αφορούν το ενδεχόμενο έγκρισης κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων που θα ισχύσουν το 2009 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εθνικών ρυθμίσεων αναφορικά με την καταβολή αποζημίωσης, μεταβατικής αποζημίωσης, σύνταξης γήρατος και σύνταξης επιζώντων για μεταβατικό διάστημα μέχρι και δύο κοινοβουλευτικών περιόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (μέχρι το 2019). Όπως σχετικά αναφέρεται, η ανάληψη τέτοιων ρυθμίσεων από το κράτος μέλος πρέπει να εξασφαλίζει την ισότητα μεταξύ των βουλευτών του εθνικού κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως και την ανάληψη των σχετικών πληρωμών από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως της επανεξέτασης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, κατά πλειοψηφία της προέδρου και του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

20 Μαΐου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων