Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Χρήστος Στυλιανίδης
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Σκεύη Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Μαρία Κυριακού Ρούλα Μαυρονικόλα
Ιωνάς Νικολάου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαρτίου, 10 και 17 Απριλίου και 8 και 15 Μαΐου 2008. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Εθνικός Συντονιστής για Αμοιβαία Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων, εκπρόσωποι του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, του ΕΤΕΚ, του Συμβουλίου Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών, του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η εναρμόνιση της κυπριακής έννομης τάξης με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και συγκεκριμένα η εναρμόνιση με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και με το σημείο V του Παραρτήματος της Οδηγίας 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ης Νοεμβρίου 2006, για την προσαρμογή ορισμένων Οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής ο Εθνικός Συντονιστής για Αμοιβαία Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η Οδηγία 2005/36/ΕΚ καταργεί τις τρεις προγενέστερες Οδηγίες του Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Οδηγία 89/48/ΕΟΚ, Οδηγία 92/51/ΕΟΚ και Οδηγία 99/42/ΕΚ) και μεταρρυθμίζει και ενοποιεί το σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, προκειμένου να απλουστευθούν οι διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και να επιτευχθεί η ευελιξία των αγορών της εργασίας και η περαιτέρω απελευθέρωση της παροχής υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι οι προαναφερόμενες οδηγίες του Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων είχαν ενσωματωθεί στο δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον περί Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμο [Ν. 179(Ι)/2002, Ν. 129(Ι) του 2003], τον περί του Δεύτερου Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμο [Ν. 121(Ι)/2003 και Ν. 36(Ι)/2005] και με τον περί του Τρίτου Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμο [Ν. 157(Ι)/2004].

Με το υπό εξέταση νομοσχέδιο καταργούνται οι προαναφερόμενες νομοθεσίες και ενοποιούνται σε ένα εκσυγχρονισμένο κείμενο, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η προτεινόμενη νομοθεσία βασίζεται στην αρχή της αμοιβαιότητας και παρέχει την ευχέρεια στους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας, οι οποίοι απέκτησαν τα επαγγελματικά τους προσόντα εκτός της Δημοκρατίας και μπορούν να ασκήσουν ένα κατοχυρωμένο επάγγελμα στη χώρα τους, να ασκούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί το ίδιο κατοχυρωμένο επάγγελμα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επισημαίνεται ότι η υπό εξέταση νομοθεσία αφορά γύρω στα εβδομήντα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα.

Συναφώς, ο Εθνικός Συντονιστής για Αμοιβαία Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων διευκρίνισε ότι τα επτά τομεακά επαγγέλματα του ιατρού, του κτηνιάτρου, της μαίας, του νοσηλευτή, του οδοντιάτρου, του φαρμακοποιού και του αρχιτέκτονα, τα οποία επίσης ρυθμίζονται με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, δε ρυθμίζονται στο υπό εξέταση νομοσχέδιο αλλά σε ειδικές νομοθεσίες, οι οποίες επίσης θα πρέπει να εναρμονιστούν και γι’ αυτό σύντομα αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή τροποποιητικά νομοσχέδια των αντίστοιχων νομοθεσιών.

Οι κυριότερες πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι οι ακόλουθες:

1. Προβλέπεται η δυνατότητα προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών στη Δημοκρατία από επαγγελματία που είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος. Σημειώνεται ότι η δυνατότητα της προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών δεν υπάρχει στην υπό κατάργηση νομοθεσία, συνεπώς πρόκειται για καινούρια πρόνοια.

Ο προσωρινός και περιστασιακός χαρακτήρας της παροχής εκτιμάται κατά περίπτωση, σε συνάρτηση με τη διάρκεια, τη συχνότητα, την περιοδικότητα και το συνεχή χαρακτήρα της συγκεκριμένης παροχής. Σημειώνεται ότι οι επαγγελματίες οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος και παρέχουν περιστασιακά τις υπηρεσίες τους στη Δημοκρατία απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις που επιβάλλονται στους επαγγελματίες που είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία και που αφορούν:

α. την αδειοδότηση, την καταχώριση ή την προσχώρηση σε επαγγελματικό φορέα. Κατ’ εξαίρεση, για σκοπούς εφαρμογής πειθαρχικών διατάξεων προβλέπεται η δυνατότητα προσωρινής εγγραφής που γίνεται αυτόματα ή τυπικής προσχώρησης σε επαγγελματική οργάνωση και

β. την εγγραφή σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης δημόσιου δικαίου. Ο επαγγελματίας που παρέχει προσωρινά τις υπηρεσίες του στη Δημοκρατία απλώς ενημερώνει το φορέα κοινωνικής ασφάλισης δημόσιου δικαίου πριν από τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών ή, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μετά τη συγκεκριμένη παροχή.

2. Κατά την πρώτη μετακίνηση του επαγγελματία από άλλο κράτος μέλος, για να παρέχει προσωρινά υπηρεσίες στη Δημοκρατία, ο επαγγελματίας οφείλει να ενημερώνει με γραπτή δήλωσή του το αρμόδιο για το οικείο επάγγελμα όργανο για οποιεσδήποτε ασφαλιστικές εγγυήσεις ή μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική ευθύνη. Επίσης, ο επαγγελματίας οφείλει να συνοδεύει την εν λόγω δήλωσή του με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. απόδειξη ιθαγένειας.

β. βεβαίωση ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε κράτος μέλος για την άσκηση των οικείων δραστηριοτήτων και ότι δεν έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων τη στιγμή της χορήγησης της βεβαίωσης.

γ. αποδεικτικά των επαγγελματικών του προσόντων.

δ. για τις περιπτώσεις των μη νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων στο κράτος μέλος εγκατάστασης την απόδειξη με κάθε μέσο ότι ο πάροχος έχει ασκήσει τις εν λόγω δραστηριότητες επί δύο τουλάχιστον έτη στο διάστημα των δέκα προηγούμενων ετών.

ε. για επαγγέλματα στον τομέα της ασφάλειας, εφόσον απαιτείται για τους πολίτες της Δημοκρατίας, λευκό ποινικό μητρώο.

3. Η προσωρινή παροχή υπηρεσιών στη Δημοκρατία από επαγγελματία που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος πραγματοποιείται με βάση τον επαγγελματικό τίτλο του κράτους μέλους εγκατάστασης, ο οποίος αναγράφεται στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους εγκατάστασης.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση προσωρινής και περιστασιακής άσκησης στη Δημοκρατία νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος που έχει επιπτώσεις στη δημόσια υγεία ή ασφάλεια, το αρμόδιο ανάλογα με την περίπτωση όργανο μπορεί να προβαίνει σε έλεγχο των επαγγελματικών προσόντων του παρόχου πριν από την πρώτη παροχή υπηρεσιών. Ο προηγούμενος έλεγχος είναι δυνατός μόνο εφόσον αποσκοπεί στην αποφυγή σοβαρής βλάβης της υγείας ή της ασφάλειας του αποδέκτη της υπηρεσίας, λόγω έλλειψης επαγγελματικών προσόντων του παρόχου και εφόσον δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη αυτού του στόχου όρια.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση ουσιαστικής διαφοράς ανάμεσα στα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου και στην απαιτούμενη εκπαίδευση στη Δημοκρατία και στο βαθμό που η διαφορά αυτή μπορεί να είναι επιβλαβής για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια, παρέχεται στον πάροχο η δυνατότητα να αποδείξει ότι έχει αποκτήσει τις γνώσεις και ικανότητες που του έλειπαν, ιδίως μέσω δοκιμασίας επάρκειας.

4. Όσον αφορά το δικαίωμα εγκατάστασης στη Δημοκρατία επαγγελματία που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος, το νομοσχέδιο προβλέπει ξεχωριστή διαδικασία. Στο άρθρο 15 του προτεινόμενου νόμου ορίζονται πέντε διαφορετικά επίπεδα προσόντων και στο άρθρο 17 του προτεινόμενου νόμου ορίζονται οι προϋποθέσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, προκειμένου ένας επαγγελματίας να εγκατασταθεί στη Δημοκρατία για την άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι τα αρμόδια όργανα, που είναι τα συμβούλια εγγραφής των διάφορων επαγγελμάτων, επιτρέπουν την άσκηση του οικείου επαγγέλματος υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που ισχύουν για τους πολίτες της Δημοκρατίας, νοουμένου ότι, πρώτον, οι τίτλοι εκπαίδευσης ή οι βεβαιώσεις επάρκειας έχουν χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους και, δεύτερον, οι τίτλοι αυτοί ή οι βεβαιώσεις επάρκειας βεβαιώνουν επίπεδο επαγγελματικών προσόντων τουλάχιστον ισοδύναμο με το αμέσως προηγούμενο επίπεδο εκείνου που απαιτείται στη Δημοκρατία.

5. Τα αρμόδια όργανα διενεργούν δοκιμασία επάρκειας, προκειμένου να εκτιμηθεί η ικανότητα του επαγγελματία να ασκήσει νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στη Δημοκρατία. Για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού το αρμόδιο όργανο προβαίνει σε σύγκριση της εκπαίδευσης που απαιτείται στη Δημοκρατία με την εκπαίδευση του αιτητή και καταρτίζει κατάλογο των τομέων γνώσεων που δεν καλύπτονται από το δίπλωμα ή τον τίτλο εκπαίδευσης που κατέχει ο αιτητής.

6. Το αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως επαγγέλματος στη Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να επιβάλει αντισταθμιστικά μέτρα στον αιτητή, δηλαδή να απαιτήσει από αυτόν την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής μέχρι τρία χρόνια ή να τον υποβάλει σε δοκιμασία επάρκειας, εφόσον διαπιστώσει συγκεκριμένες ελλείψεις, όπως είναι, για παράδειγμα, η περίπτωση όπου η εκπαίδευση που έχει λάβει ο αιτητής αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από τον απαιτούμενο τίτλο εκπαίδευσης στη Δημοκρατία.

Σημειώνεται ότι καταρχήν ο αιτητής έχει την ευχέρεια επιλογής ανάμεσα στην πρακτική άσκηση προσαρμογής και τη δοκιμασία επάρκειας. Παρ’ όλα αυτά, αν το αρμόδιο όργανο θεωρεί ότι ο αιτητής δε θα πρέπει να έχει αυτή την επιλογή, ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προτεινόμενη παρέκκλιση αιτιολογώντας κατάλληλα τη θέση του. Για την παρέκκλιση αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

7. Στο νομοσχέδιο ορίζονται επίσης οι προϋποθέσεις αναγνώρισης επαγγελματικής πείρας που αποκτήθηκε σε άλλο κράτος μέλος για σκοπούς άσκησης συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας στη Δημοκρατία.

Ανάλογα με την κατηγορία επαγγέλματος, τίθενται διαφορετικά χρονικά όρια άσκησης του επαγγέλματος υπό καθεστώς αυτοαπασχολουμένου ή/και διευθυντή επιχείρησης ή/και μισθωτού, προκειμένου να θεωρηθεί η προηγούμενη άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας σε άλλο κράτος μέλος επαρκής απόδειξη γνώσεων και ικανοτήτων.

8. Το αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως επαγγέλματος στη Δημοκρατία μπορεί να απαιτεί από τον αιτητή τα έγγραφα και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα V του νομοσχεδίου, όπως είναι, για παράδειγμα, το αποδεικτικό της ιθαγένειας του ενδιαφερομένου, αντίγραφο των βεβαιώσεων επάρκειας ή των τίτλων εκπαίδευσης ή των βεβαιώσεων της επαγγελματικής πείρας του ενδιαφερομένου ή έγγραφο σχετικό με τη σωματική ή ψυχική υγεία του αιτητή κ.λπ. Τα αρμόδια όργανα διασφαλίζουν το απόρρητο των παρεχόμενων πληροφοριών.

9. Η διαδικασία εξέτασης της αίτησης για την εξασφάλιση άδειας για την άσκηση νομοθετικώς κατοχυρωμένου επαγγέλματος πρέπει να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατό και το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την κατάθεση του πλήρους φακέλου του αιτητή.

Πολίτες άλλων κρατών μελών που αποκτούν το δικαίωμα να ασκούν νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία, φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο που ισχύει στη Δημοκρατία και αντιστοιχεί στο εν λόγω επάγγελμα και κάνουν χρήση της ενδεχόμενης σύντμησής του.

10. Επιπλέον, τίθεται ως όρος για την άσκηση επαγγέλματος στη Δημοκρατία ο επαγγελματίας να διαθέτει τις απαιτούμενες γλωσσικές γνώσεις για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Σημειώνεται ότι ο όρος αυτός δεν υπάρχει στην υπό κατάργηση νομοθεσία και πρόκειται για καινούρια πρόνοια.

11. Το νομοσχέδιο ρυθμίζει επίσης τη διοικητική συνεργασία ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας και του κράτους μέλους καταγωγής του εκάστοτε ενδιαφερόμενου επαγγελματία.

12. Το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο ως Εθνικό Συντονιστή των δραστηριοτήτων των εμπλεκομένων στη διαδικασία αναγνώρισης αρχών. Ο Εθνικός Συντονιστής:

α. διασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή του υπό συζήτηση νόμου,

β. συγκεντρώνει κάθε χρήσιμη για την εφαρμογή του υπό εξέταση νόμου πληροφορία και

γ. εκπροσωπεί τη Δημοκρατία στην ομάδα συντονιστών που συγκαλείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περαιτέρω, ο Εθνικός Συντονιστής διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε δύο χρόνια έκθεση για την εφαρμογή του ισχύοντος γενικού συστήματος αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Η έκθεση περιλαμβάνει στατιστική καταγραφή των ειλημμένων αποφάσεων, καθώς και περιγραφή των κυριότερων προβλημάτων που απορρέουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας.

13. Τέλος, το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζεται ως σημείο επαφής και οφείλει, μεταξύ άλλων, να παρέχει στους πολίτες και στα σημεία επαφής των άλλων κρατών μελών κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετική με τη διαδικασία αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, καθώς και πληροφορίες για την εθνική εργατική και κοινωνική νομοθεσία ή για τους κανόνες δεοντολογίας, εκεί όπου υπάρχουν.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Εργασίας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και ο Εθνικός Συντονιστής για Αμοιβαία Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων τόνισαν στα μέλη της επιτροπής ότι κρίνεται αναγκαία η άμεση προώθηση του νομοσχεδίου αυτού, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προσφύγει εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας λόγω της μη υιοθέτησης της κοινοτικής αυτής νομοθεσίας και υπάρχει ο κίνδυνος επιβολής προστίμου στη Δημοκρατία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημερωτικά στοιχεία που έθεσαν ενώπιον της επιτροπής οι υπηρεσίες της Βουλής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει οκτώ κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρο, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο και Ισπανία) στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, λόγω του ότι δεν έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που όφειλαν να λάβουν κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2006/100/ΕΚ, η οποία προβλέπει ορισμένες τεχνικές προσαρμογές των οδηγιών για τα επαγγελματικά προσόντα, μετά την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου 2007. Η προθεσμία για τη μεταφορά της Οδηγίας 2006/100/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο έληξε την 1η Ιανουαρίου 2007.

Σημειώνεται ότι στο διάστημα που μεσολάβησε από την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή και ενόσω η επιτροπή μελετούσε το υπό αναφορά νομοσχέδιο η Οδηγία 2005/36/ΕΚ τροποποιήθηκε με σχετικό Διορθωτικό (Corrigenda) και με τον Κανονισμό 1430/2007, που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 5 Δεκεμβρίου 2007 για την τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της εν λόγω Οδηγίας. Οι τροποποιήσεις αυτές προέκυψαν ύστερα από σχετικά αιτήματα τεσσάρων κρατών μελών, της Γερμανίας, του Λουξεμβούργου, της Αυστρίας και της Ιταλίας, για αλλαγές στις ονομασίες ή στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης συγκεκριμένων επαγγελμάτων στα Παραρτήματα της Οδηγίας. Γι’ αυτό το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής στην πορεία εξέτασης του νομοσχεδίου αναθεωρημένο κείμενο των Παραρτημάτων του νομοσχεδίου, έτσι ώστε να υπάρχει εναρμόνιση με τις πρόσφατες τροποποιήσεις στην κοινοτική νομοθεσία. Οι αλλαγές αφορούν καθαρά τεχνικά θέματα και δεν επηρεάζουν τις ουσιαστικές διατάξεις του νομοσχεδίου.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής αναφέρθηκαν στο ενδεχόμενο ύπαρξης σύγκρουσης ανάμεσα σε διατάξεις ειδικού νόμου που ρυθμίζει συγκεκριμένο επάγγελμα, όπως είναι, για παράδειγμα, ο νόμος που ρυθμίζει το επάγγελμα των κτηματομεσιτών, και της προτεινόμενης νομοθεσίας, στην οποία επίσης εμπίπτει το εν λόγω επάγγελμα.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, απαντώντας στο πιο πάνω εγερθέν ζήτημα, ανέφερε ότι το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ήδη μελετά όλες τις επηρεαζόμενες ειδικές νομοθεσίες και, όπου διαπιστώνεται σύγκρουση με διατάξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, θα ετοιμάζονται τροποποιητικά νομοσχέδια προς άρση αυτής της σύγκρουσης.

Οι εκπρόσωποι των κυριότερων οργάνων αρμόδιων για την εξέταση αιτήσεων για την άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων στη Δημοκρατία, όπως είναι το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ), το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών και Φυσιοθεραπευτών, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, δήλωσαν ότι είχαν γνώση για τις προτεινόμενες αλλαγές που επέρχονται με το νομοσχέδιο στο γενικό σύστημα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και εξέφρασαν ανεπιφύλακτα τη συμφωνία τους με τις πρόνοιές του.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ εξέφρασαν επίσης τη συμφωνία τους με την προτεινόμενη νομοθεσία.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

20 Μαΐου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων