Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κυβερνητικού Υδατικού Έργου του Σταθμού Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων στη Βαθιά Γωνιά (Τέλη Απόρριψης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Φειδίας Σαρίκας
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3, 10 και 17 Απριλίου 2008. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του ΚΕΒΕ, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας, του Συνδέσμου Βοθροκαθαριστών Λευκωσίας και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”, καθώς και ο κοινοτάρχης Γερίου. Η εργοδοτική οργάνωση ΠΟΒΕΚ και οι αυτοκινητιστικές οργανώσεις ΠΕΕΑ και ΣΕΑΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 4, 24 και 24Α του περί Κυβερνητικών Υδατικών Έργων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Κυβερνητικού Υδατικού Έργου του Σταθμού Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων στη Βαθιά Γωνιά (Τέλη Απόρριψης) Κανονισμών του 2005, ώστε να καταργηθούν τα τέλη απόρριψης οικιακών λυμάτων στο σταθμό αυτό που προέρχονται από νοικοκυριά αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, τα υφιστάμενα τέλη απόρριψης οικιακών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, που έχουν καθοριστεί με την έγκριση των αντίστοιχων τροποποιητικών κανονισμών που εγκρίθηκαν το 2005, κρίθηκε αναγκαίο να επιβληθούν μετά από σχετική απόφαση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 13 Δεκεμβρίου 2002, η μη επιβολή τελών σε βιομηχανικά απόβλητα, καθώς και σε οικιακά λύματα που προέρχονται από επιχειρήσεις συνιστά κρατική ενίσχυση, ενώ διευκρινίζεται περαιτέρω ότι η μη επιβολή τελών σε οικιακά λύματα που προέρχονται από νοικοκυριά δε συνιστά κρατική ενίσχυση και είναι επιτρεπτή.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, από την ημερομηνία επιβολής των τελών αυτών υπήρχαν έντονες αντιδράσεις από τους βοθροκαθαριστές σε σχέση με τα τέλη απόρριψης οικιακών λυμάτων, ενώ από τον Ιανουάριο του 2007 οι ίδιοι αρνούνται την παραλαβή τιμολογίων από το σταθμό της Βαθιάς Γωνιάς για πληρωμή των τελών απόρριψης. Θέση τους, σύμφωνα με τα υπό αναφορά στοιχεία, είναι ότι η επιβολή τελών οδήγησε σε αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ τους, αφού κάποιοι συνάδελφοί τους, αντί να μεταφέρουν τα λύματα στο σταθμό της Βαθιάς Γωνιάς, τα απορρίπτουν παράνομα σε χωράφια ή αγωγούς των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Λευκωσίας και Λάρνακας.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σημειώνεται ότι με τη δημιουργία του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στην Ανθούπολη πριν το τέλος του έτους και νέου σταθμού στη Βαθιά Γωνιά από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας πριν το τέλος του 2009 αναμένεται σταδιακή μείωση των οικιακών λυμάτων που θα καταλήγουν στο Σταθμό Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων της Βαθιάς Γωνιάς, αφού θεωρείται δεδομένο ότι το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας θα επιδιώξει την ταχύτερη δυνατή σύνδεση των προβληματικών περιοχών της ευρύτερης Λευκωσίας με το αποχετευτικό δίκτυο. Τα επόμενα τρία περίπου χρόνια το μεγαλύτερο μέρος της Λευκωσίας θα εξυπηρετείται από το αποχετευτικό δίκτυο, με αποτέλεσμα το επάγγελμα των βοθροκαθαριστών να πάψει να υφίσταται.

Υπό το φως των πιο πάνω, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση των βασικών κανονισμών, με σκοπό την κατάργηση των τελών απόρριψης οικιακών λυμάτων που προέρχονται από νοικοκυριά, με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων για το κράτος που υπολογίζεται να ανέρχεται κατά μέσο όρο στις £142.689 περίπου το χρόνο.

Επισημαίνεται ότι, λόγω του ότι τα προτεινόμενα στους υπό συζήτηση κανονισμούς τέλη απόρριψης οικιακών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων καθορίζονταν σε κυπριακές λίρες, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών αυτών για μετατροπή των κυπριακών λιρών σε ευρώ.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, συμφωνώντας με τις πρόνοιες των υπό συζήτηση κανονισμών, ανέφερε στην επιτροπή ότι με την υιοθέτησή τους αναμένεται να εξαλειφθεί ο ανταγωνισμός ο οποίος έχει δημιουργηθεί μεταξύ των βοθροκαθαριστών και κατ’ επέκταση κανένας από αυτούς δε θα απορρίπτει παράνομα τα λύματα σε χωράφια ή αγωγούς, ενώ παράλληλα διευκρίνισε ότι με την επέκταση του αποχετευτικού δικτύου και την εξυπηρέτηση από αυτό των επηρεαζόμενων περιοχών αναμένεται η εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.

Η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας, επισημαίνοντας στην επιτροπή τις θετικές επιπτώσεις από την υιοθέτηση των υπό συζήτηση κανονισμών, δήλωσαν ότι με την εφαρμογή τους αναμένεται ότι θα αποτραπούν ή ακόμα και θα εξαλειφθούν τα φαινόμενα της παράνομης απόρριψης λυμάτων σε φρεάτια, ρυάκια και αυλάκια.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βοθροκαθαριστών Λευκωσίας, συμφωνώντας με τις προτεινόμενες πρόνοιες των υπό συζήτηση κανονισμών, ανέφερε πως, λόγω του ότι το επάγγελμα του βοθροκαθαριστή άρχισε να φθίνει, επιβάλλεται η περαιτέρω λήψη μέτρων για οικονομική στήριξη και αποζημίωση των βοθροκαθαριστών.

Η εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, αφού ανέφερε ότι η Ένωση Δήμων Κύπρου συμφωνεί με την προτεινόμενη κατάργηση των τελών απόρριψης οικιακών λυμάτων που προέρχονται από νοικοκυριά, εισηγήθηκε την κατάργηση και των τελών που καταβάλλονται από τους δήμους για απόρριψη λάσπης που προέρχεται από την επεξεργασία οικιακών λυμάτων από νοικοκυριά σε βιολογικούς σταθμούς των δήμων.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου ανέφερε στην επιτροπή ότι η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου υιοθετεί τις θέσεις της Ένωσης Δήμων Κύπρου και εισηγήθηκε την κατάργηση των τελών που καταβάλλονται από τις κοινότητες για απόρριψη λάσπης που προέρχεται από την επεξεργασία οικιακών λυμάτων από νοικοκυριά σε βιολογικούς σταθμούς των κοινοτήτων.

Ο κοινοτάρχης Γερίου επεσήμανε στην επιτροπή ότι η κοινότητα Γερίου επηρεάζεται άμεσα από τη λειτουργία του σταθμού επεξεργασίας οικιακών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων στη Βαθιά Γωνιά, αφού οι δρόμοι της κοινότητας χρησιμοποιούνται από τα βυτιοφόρα, με αποτέλεσμα, εκτός από τη φθορά τους, τη δημιουργία κυκλοφοριακού προβλήματος, λόγω της ελλιπούς σήμανσής τους, που επηρεάζει την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής. Για το λόγο αυτό, ανέφερε ο ίδιος, καθίσταται αναγκαία η παροχή αντισταθμιστικών μέτρων στην κοινότητα, ώστε αυτή να μπορέσει να προχωρήσει στην υλοποίηση των αναγκαίων βελτιωτικών έργων.

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σε γραπτό υπόμνημά του προς την επιτροπή, αναφέρει ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών, ενώ παράλληλα ζητά όπως η κατάργηση των τελών απόρριψης οικιακών λυμάτων επεκταθεί, για να καλύψει και αυτά που προέρχονται από επιχειρήσεις, ώστε να υπάρχει ομοιόμορφος χειρισμός όλων των οικιακών λυμάτων.

Η Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κάλεσε τους εκπροσώπους του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, να μελετήσουν και να ενημερώσουν την επιτροπή σε σχέση με την εισήγηση της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου για την κατάργηση των τελών απόρριψης λάσπης που προέρχεται από την επεξεργασία οικιακών λυμάτων από νοικοκυριά στους βιολογικούς σταθμούς των δήμων και των κοινοτήτων. Παράλληλα, η επιτροπή ζήτησε από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών να συγκαλέσουν σύσκεψη στην παρουσία εκπροσώπων όλων των αρμόδιων κυβερνητικών τμημάτων και της κοινότητας Γερίου, ώστε να εξεταστούν και να αξιολογηθούν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην περιοχή αυτή, λόγω της λειτουργίας του σταθμού της Βαθιάς Γωνιάς, και στη συνέχεια να την ενημερώσουν σχετικά για τα τυχόν μέτρα που πρέπει να ληφθούν για αντιμετώπισή τους.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι θα συσταθεί ειδική επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Γραφείου του Επάρχου, για αξιολόγηση των προβλημάτων της κοινότητας Γερίου λόγω της λειτουργίας του σταθμού της Βαθιάς Γωνιάς.

Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, σε γραπτό υπόμνημά του σε σχέση με την εισήγηση της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου για κατάργηση των τελών απόρριψης λάσπης που προέρχεται από την επεξεργασία οικιακών λυμάτων από νοικοκυριά στους βιολογικούς σταθμούς των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, αναφέρει ότι αυτό είναι εφικτό. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι, επειδή η επεξεργασία οικιακών λυμάτων στους βιολογικούς σταθμούς των δήμων και κοινοτήτων ασκείται από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, μια εκ των οποίων είναι και η προστασία του περιβάλλοντος προς όφελος του συνόλου, δε θεωρούνται επιχειρήσεις. Όμως, ακόμα και αν θεωρηθεί ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητά τους είναι οικονομικής φύσης, δεν τίθεται θέμα κρατικής ενίσχυσης, καθότι αυτό δε νοθεύει τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών, γιατί η επεξεργασία λυμάτων δεν αποτελεί αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ κρατών μελών, αλλά προορίζεται σε μια αυστηρά συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή χωρίς τη δυνατότητα ύπαρξης ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, η απαλλαγή των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων από την υποχρέωση καταβολής τελών απόρριψης της λάσπης από την επεξεργασία οικιακών λυμάτων από νοικοκυριά δε συνιστά κρατική ενίσχυση και μπορεί να εφαρμοστεί, ενώ οι επιχειρήσεις που απορρίπτουν λάσπη στο σταθμό της Βαθιάς Γωνιάς πρέπει να εξακολουθήσουν να καταβάλλουν τα προβλεπόμενα τέλη. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια, όπως και ο σταθμός της Βαθιάς Γωνιάς, θα πρέπει να επιβάλλουν τέλη στις επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των ορίων τους και που χρησιμοποιούν τους βιολογικούς σταθμούς, τα οποία να αντικατοπτρίζουν το λειτουργικό και κεφαλαιουχικό κόστος που συνεπάγεται η προσφορά της εν λόγω υπηρεσίας, γιατί σε διαφορετική περίπτωση τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια θα παρέχουν παράνομες κρατικές ενισχύσεις.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με την εκπρόσωπο του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, υιοθετώντας την εισήγηση της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου μετά και από σχετική γνωμάτευση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο των υπό συζήτηση κανονισμών στους οποίους προβλέπεται η κατάργηση του τέλους απόρριψης λάσπης που προέρχεται από σταθμούς επεξεργασίας οικιακών λυμάτων νοικοκυριών δήμων, κοινοτήτων και άλλων κυβερνητικών έργων από την 1η Ιανουαρίου 2008, ενώ εξακολουθεί να υφίσταται η προβλεπόμενη υποχρέωση καταβολής τέλους για απόρριψη λάσπης που προέρχεται από σταθμούς επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων και από σταθμούς επεξεργασίας οικιακών λυμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων. Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος, ανέφερε ότι οι υπολογιζόμενες απώλειες του κράτους σε έσοδα από την κατάργηση του τέλους απόρριψης λάσπης που προέρχεται από την επεξεργασία οικιακών λυμάτων από νοικοκυριά στους βιολογικούς σταθμούς των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων δεν είναι μεγάλες.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από την εκτελεστική εξουσία, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την έγκρισή τους.

Παράλληλα, και με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή επισημαίνοντας τη σοβαρότητα των προβλημάτων που δημιουργούνται στην κοινότητα Γερίου, λόγω της λειτουργίας του Σταθμού Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων στη Βαθιά Γωνιά, καλεί την εκτελεστική εξουσία, και ειδικότερα την ειδική επιτροπή που θα συσταθεί για αντιμετώπιση των προβλημάτων, να ενεργήσει άμεσα για αντιμετώπισή τους.

 

 

 

13 Μαΐου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων