Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του 2008 Νόμος (Αρ. 1) του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Τάκης Χατζηγεωργίου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Νίκος Κουτσού
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2008. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκε και παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας συμβολικού ποσού ύψους δέκα ευρώ (€10) για την υλοποίηση επιτευχθείσας συμφωνίας σχετικά με το διαχωρισμό θέσεων που αφορούν την ειδική εκπαίδευση και τη δημιουργία νέας δομής τόσο στο επίπεδο εισδοχής όσο και σε θέσεις προαγωγής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η υλοποίηση της υπό συζήτηση συμφωνίας, η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και της ΠΟΕΔ, στα πλαίσια της ΜΕΠΕΥ, προνοεί ειδικότερα τα ακόλουθα:

1. Τη δημιουργία σε πρώτο στάδιο νέων θέσεων στο επίπεδο εισδοχής (θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού) με τη μεταφορά ογδόντα πέντε (85) κενών θέσεων Δασκάλου (κλίμακες Α8, Α10 και Α11) που έχουν εγκριθεί με τον προϋπολογισμό του 2008 για την ειδική εκπαίδευση και τη μετονομασία τους σε Ειδικούς Εκπαιδευτικούς (κλίμακες Α8, Α10 και Α11).

2. Τη δημιουργία ξεχωριστών θέσεων ανέλιξης με τη μεταφορά και μετονομασία αριθμού θέσεων Βοηθού Διευθυντή και Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης στον προϋπολογισμό του 2009.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς διάθεσης της ζητούμενης συμβολικής συμπληρωματικής πίστωσης, για σκοπούς υλοποίησης των ρυθμίσεων της προαναφερθείσας συμφωνίας, και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

13 Μαΐου 2008

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων