Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Κλαύδιος Μαυροχάννας
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Απριλίου και 6 Μαΐου 2008. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου και της Παγκύπριας Συντεχνίας Μεταφορών, Λιμενεργατών, Ναυτεργατών και Γενικών Εργατοϋπαλλήλων (ΠΕΟ). Η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, η Ομοσπονδία Μεταφορών Πετρελαιοειδών και Γεωργίας Κύπρου (ΣΕΚ), ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Κυβερνητών και Πληρωμάτων Σκαφών Αναψυχής, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι αφενός η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης περί Προτύπων Εκπαίδευσης, Έκδοσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών του 1978 (STCW) και αφετέρου η εναρμόνιση με την Οδηγία 2001/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2001 για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2005/45/ΕΚ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών τα οποία εκδίδονται από τα κράτη μέλη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το πιο πάνω νομοσχέδιο ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, την έκδοση από την Κυπριακή Δημοκρατία, την έκδοση από άλλη χώρα και την αναγνώριση από την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και τη θεώρηση πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας ναυτικών που εργάζονται σε θαλασσοπλοούντα κυπριακά πλοία, περιλαμβανομένων των προϋποθέσεων/προσόντων τα οποία οι εν λόγω ναυτικοί πρέπει να πληρούν ως προς την εξασφάλιση τέτοιων πιστοποιητικών.

Επιπρόσθετα, το νομοσχέδιο προβλέπει την εποπτεία, έγκριση και αναγνώριση από την αρμόδια αρχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και σχολών ναυτικής εκπαίδευσης.

Η προτεινόμενη νομοθεσία εφαρμόζεται επί πλοιάρχων και ναυτικών οι οποίοι είναι είτε πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε πολίτες τρίτου κράτους και εργάζονται σε θαλασσοπλοούν κυπριακό πλοίο.

Από το πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης νομοθεσίας εξαιρούνται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Τα πολεμικά πλοία ή πλοία των οποίων η κυριότητα ή η εκμετάλλευση ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία και τα οποία χρησιμοποιούνται για κρατική μη εμπορική υπηρεσία.

2. Τα αλιευτικά σκάφη.

3. Τα σκάφη αναψυχής που δε χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς.

4. Τα ξύλινα πλοία πρωτόγονης ναυπήγησης.

Ας σημειωθεί ότι με τον προτεινόμενο νόμο καταργείται η υφιστάμενη νομοθεσία περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) και επαναθεσπίζεται νέο νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το εν λόγω θέμα.

Σύμφωνα με τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, η προθεσμία συμμόρφωσης των κρατών μελών με τις κοινοτικές διατάξεις ήταν η 20ή Οκτωβρίου 2007, αλλά το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 13 Δεκεμβρίου 2007.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

13 Μαΐου 2008

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων