Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.8) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Τάκης Χατζηγεωργίου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Νίκος Κουτσού
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Μαΐου 2008. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του Πέμπτου Παραρτήματος του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) προς πέντε τοις εκατόν (5%), αντί του κανονικού συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατόν (15%), στις εισαγωγές αντικειμένων αρχαιολογικής αξίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 103 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρώπης της 28ης Νοεμβρίου 2006, η οποία διέπει την εφαρμογή του ΦΠΑ σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχεται στα κράτη μέλη η ευχέρεια εφαρμογής μειωμένου συντελεστή στις εισαγωγές αντικειμένων αρχαιολογικής αξίας. Περαιτέρω, το άρθρο 99 της υπό αναφορά Οδηγίας προβλέπει ότι ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ που έχει ως δικαίωμα το κάθε κράτος μέλος να εφαρμόσει δεν μπορεί να είναι κατώτερος του πέντε τοις εκατόν (5%).

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό εξέταση νομοσχέδιο, η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στις εν λόγω εισαγωγές θα συμβάλει στη μείωση του κόστους εισαγωγής κυπριακών αρχαιοτήτων, ως ένα μέτρο ενθάρρυνσης και διευκόλυνσης του επαναπατρισμού τους.

Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου, τα μέλη της επιτροπής υπέβαλαν, μεταξύ άλλων, διευκρινιστικές ερωτήσεις αναφορικά με τους συντελεστές ΦΠΑ που επιβάλλονται στα αρχαιολογικά αντικείμενα και στα άλλα έργα τέχνης. Περαιτέρω, ήγειραν το θέμα της φορολόγησης κλεμμένων αρχαιοτήτων της κατεχόμενης Κύπρου, όταν αυτές επαναπατρίζονται, και διατύπωσαν τη θέση ότι, εφόσον οι εισαγωγές αφορούν επαναπατρισμό κλεμμένης ιδιοκτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, δε δικαιολογείται η φορολογική μεταχείρισή τους κατά τον ίδιο τρόπο με οποιεσδήποτε άλλες αρχαιότητες. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών διασαφήνισε ότι η υπό αναφορά Οδηγία δεν επιτρέπει άλλη μεταχείριση από αυτήν που προτείνεται στο υπό εξέταση νομοσχέδιο.

Συναφώς, η επιτροπή, παρά το γεγονός ότι αποφάσισε να προωθήσει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προς την ολομέλεια του σώματος για ψήφιση, απέστειλε σχετική επιστολή, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2008, στους αρμόδιους υπουργούς, διαβιβάζοντας αίτημά της όπως προχωρήσουν αμέσως σε διαβουλεύσεις με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας είτε για πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ είτε για επιβολή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ (0%) στις εν λόγω εισαγωγές.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις του πιο πάνω νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού πρώτα τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008».

13 Μαΐου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων