Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Τάκης Χατζηγεωργίου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Νίκος Κουτσού
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Μαΐου 2008. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ), η Έφορος Ασφαλίσεων και εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης με την κοινοτική Οδηγία 2005/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με τις αντασφαλίσεις και την τροποποίηση των Οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου, καθώς και των Οδηγιών 98/78/ΕΚ και 2002/83/ΕΚ.

Οι προαναφερόμενες Οδηγίες έχουν ήδη ενσωματωθεί στο κυπριακό δίκαιο και συγκεκριμένα στον περί Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο.

Ειδικότερα, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση κανονιστικού πλαισίου για την εποπτεία των αντασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής μιας αντασφαλιστικής επιχείρησης θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της οικονομικής ευρωστίας της αντασφαλιστικής επιχείρησης ιδίως όσον αφορά τη φερεγγυότητά της, τη σύσταση επαρκών τεχνικών προβλέψεων και αποθεματικών και τα ενδεδειγμένα περιουσιακά στοιχεία.

Η αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή της νέας τροποποιητικής νομοθεσίας είναι η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή ελέγχου των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών.

Σημειώνεται ότι για το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το οποίο μεταφέρει στην εσωτερική έννομη τάξη Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στάλθηκε από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προειδοποιητική επιστολή με αριθμό παράβασης 2008/0028. Η προειδοποιητική επιστολή, η οποία στάλθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2008, αφορά τη μη έγκαιρη κοινοποίηση της μεταφοράς της Οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η προθεσμία μεταφοράς της Οδηγίας έληξε στις 10 Δεκεμβρίου 2007 και ζητήθηκε παράταση της προθεσμίας απάντησης στην προειδοποιητική επιστολή μέχρι τις 29 Μαΐου 2008. Το αίτημα αυτό εγκρίθηκε από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 4 Μαρτίου 2008.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η Οδηγία 2005/68/ΕΚ σκοπό έχει τη θέσπιση κανονιστικού πλαισίου για την εποπτεία των αντασφαλιστικών δραστηριοτήτων εντός της Κοινότητας. Η εν λόγω Οδηγία ακολουθεί την προσέγγιση της κοινοτικής Οδηγίας που έχει υιοθετηθεί για την πρωτασφάλιση και ρυθμίζει την αμοιβαία αναγνώριση των συστημάτων έκδοσης αδειών και εποπτικού ελέγχου.

Συναφώς, η ανάληψη και η άσκηση αντασφαλιστικών δραστηριοτήτων υπόκεινται στη χορήγηση μιας και μοναδικής άδειας από τις αρχές του μέλους όπου η αντασφαλιστική επιχείρηση έχει την εταιρική της έδρα. Η άδεια αυτή επιτρέπει σε μια επιχείρηση να ασκεί τις δραστηριότητές της σε ολόκληρη την Κοινότητα, υπό το καθεστώς είτε της ελεύθερης εγκατάστασης είτε της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Η εποπτεία θα ασκείται από την εποπτική αρχή του κράτους μέλους καταγωγής της εν λόγω αντασφαλιστικής επιχείρησης.

Η εν λόγω Οδηγία ισχύει για τις αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν αποκλειστικά αντασφαλιστικές δραστηριότητες, καθώς και για τις λεγόμενες “δέσμιες” αντασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες ιδρύονται ή κατέχονται από χρηματοπιστωτική επιχείρηση που δεν είναι ασφαλιστική ή αντασφαλιστική ή από όμιλο ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων για τις οποίες ισχύει συμπληρωματική εποπτεία με σκοπό την παροχή αντασφαλιστικής κάλυψης αποκλειστικά για τους κινδύνους της επιχείρησης ή επιχειρήσεων ή ομίλου/ων στους οποίους ανήκει.

Επιπρόσθετα, για να εξασφαλίζεται η οικονομική ευρωστία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασκούν και αντασφαλιστικές δραστηριότητες, οι διατάξεις της παρούσας Οδηγίας που διέπουν το περιθώριο φερεγγυότητας των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων ισχύουν και για τις αντασφαλιστικές δραστηριότητες αυτών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, εφόσον ο όγκος των αντασφαλιστικών δραστηριοτήτων τους αποτελεί σημαντικό μέρος των συνολικών δραστηριοτήτων τους.

Οι αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να περιορίζουν το αντικείμενό τους στις αντασφαλιστικές και συναφείς δραστηριότητες (π.χ. παροχή στατιστικών ή αναλογιστικών συμβουλών, ανάλυση κινδύνων ή έρευνα για τους πελάτες τους). Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής μιας αντασφαλιστικής επιχείρησης θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της οικονομικής ευρωστίας της αντασφαλιστικής επιχείρησης ιδίως όσον αφορά τη φερεγγυότητά της, τη σύσταση επαρκών τεχνικών προβλέψεων και αποθεματικών και τα ενδεδειγμένα περιουσιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν στην επιτροπή οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, το ισχύον κοινοτικό πλαίσιο για τις ασφαλίσεις θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί, έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη το νέο σύστημα εποπτείας των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που θεσπίζεται με την παρούσα Οδηγία, καθώς και για να εξασφαλιστεί ένα ομοιόμορφο κανονιστικό πλαίσιο για ολόκληρο τον τομέα των ασφαλίσεων.

Άμεσα επηρεαζόμενη οργάνωση από την εφαρμογή της νομοθεσίας είναι ο ΣΑΕΚ, εκπρόσωποι του οποίου δήλωσαν ικανοποιημένοι σε μεγάλο βαθμό από το νομοσχέδιο όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου οι εκπρόσωποι του ΣΑΕΚ δήλωσαν ότι η βασική νομοθεσία είναι δυσνόητη και χρήζει επανεξέτασης με σκοπό την απλοποίησή της.

Η Έφορος Ασφαλίσεων δήλωσε ότι συμφωνεί με την πιο πάνω δήλωση και ανέφερε ότι η βασική νομοθεσία έχει από το 2004 δεχτεί πολλές τροποποιήσεις λόγω εναρμόνισης, με αποτέλεσμα να είναι περίπλοκη και δυσνόητη σε αρκετά σημεία.

Τα μέλη της επιτροπής, υιοθετώντας την πιο πάνω θέση, μετέφεραν αίτημα προς τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας όπως το θέμα εξεταστεί, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και να υλοποιηθούν συγκεκριμένες εισηγήσεις οι οποίες θα καταστήσουν τη νομοθεσία απλούστερη και πιο κατανοητή.

Περαιτέρω, κατόπιν εισήγησης των μελών της επιτροπής για σκοπούς νομοτεχνικής σαφήνειας, στο υπό εξέταση νομοσχέδιο προστίθεται ο όρος και ο ορισμός “αντασφαλιστική επιχείρηση κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου”, όπως έχει διαμορφωθεί σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας σύμφωνα και με σχετική επιστολή ημερομηνίας 9 Μαΐου 2008.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

13 Μαΐου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων