Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες׃

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Ιωνάς Νικολάου
Αντρέας Φακοντής Χρήστος Στυλιανίδης
Σκεύη Κουκουμά Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Απριλίου 2008. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, έτσι ώστε, πρώτον, να αυξηθούν οι υφιστάμενες χρηματικές ποινές και ποινές φυλάκισης, δεύτερον, να θεσπιστούν ποινές φυλάκισης για ορισμένα αδικήματα που ήδη ορίζονται στο νόμο αυτό και τιμωρούνται σήμερα μόνο με χρηματικές ποινές και, τρίτον, να αυξηθεί το πρόσθετο τέλος που επιβάλλεται σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των οφειλόμενων εισφορών.

Ειδικότερα, προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Για το αδίκημα της καθυστέρησης ή παρακώλυσης επιθεωρητή στην ενάσκηση των εξουσιών του, της άρνησης παροχής πληροφοριών ή παρουσίασης εγγράφων και της απόκρυψης ή παρεμπόδισης προσώπου να εμφανιστεί ενώπιον επιθεωρητή, άρθρο 66(3) του βασικού νόμου, προτείνεται το ανώτατο όριο της χρηματικής ποινής να αυξηθεί από €854, που είναι σήμερα, σε €1.700 και να θεσπιστεί παράλληλα ποινή φυλάκισης μέχρι ενός έτους, η οποία θα μπορεί να επιβάλλεται διαζευκτικά ή σωρευτικά με τη χρηματική ποινή.

2. Για το αδίκημα της παράλειψης ή αμέλειας καταβολής εισφοράς ή πρόσθετου τέλους, άρθρο 80(1) του βασικού νόμου, προτείνεται σε περίπτωση πρώτης καταδίκης χρηματική ποινή μέχρι €3.400 ή φυλάκιση ενός έτους ή και οι δύο ποινές και σε περίπτωση δεύτερης ή κατ’ επανάληψη καταδίκης χρηματική ποινή μέχρι €5.000 ή φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή και τα δύο. Η ποινή που ισχύει σήμερα γι’ αυτό το αδίκημα είναι χρηματική ποινή μέχρι €1.281.

3. Για το αδίκημα της ψευδούς δήλωσης προς εξασφάλιση παροχής και της παρουσίασης εγγράφων με ψευδές περιεχόμενο προς εξασφάλιση παροχής, άρθρο 80(6) του βασικού νόμου, προτείνεται αύξηση του ανώτατου ορίου χρηματικής ποινής που ισχύει σήμερα από €1.708 σε €8.500 και προτείνεται παράλληλα η θέσπιση ποινής φυλάκισης μέχρι τριών ετών, η οποία θα μπορεί να επιβάλλεται διαζευκτικά ή σωρευτικά με τη χρηματική ποινή.

4. Για το αδίκημα της παράβασης οποιασδήποτε διάταξης του βασικού νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδοθέντων κανονισμών, για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται άλλη ποινή, άρθρο 80(8) του βασικού νόμου, προτείνεται αύξηση του ανώτατου ορίου χρηματικής ποινής από €854, που είναι σήμερα, σε €1.700, καθώς και η θέσπιση ποινής φυλάκισης μέχρι ενός έτους, η οποία θα μπορεί να επιβάλλεται διαζευκτικά ή σωρευτικά με τη χρηματική ποινή.

5. Για το αδίκημα της μη έγκαιρης καταβολής των οφειλόμενων εισφορών, άρθρο 73(1)(θ) του βασικού νόμου, προτείνεται η αύξηση του πρόσθετου τέλους που επιβάλλεται από 15%, που είναι σήμερα, σε 27%. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς, η προθεσμία που προβλέπεται για την πληρωμή των οφειλόμενων εισφορών είναι για τους εργοδότες ένας μήνας μετά τη λήξη κάθε μήνα εισφορών και για τους αυτοτελώς εργαζομένους ένας μήνας και δέκα ημέρες από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Ο εκπρόσωπος των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες προκειμένου να εκσυγχρονιστούν οι ποινές, για να συνάδουν με τη σημερινή πραγματικότητα, το κόστος ζωής, τους διάφορους δείκτες, όπως είναι ο δείκτης πληθωρισμού, καθώς και τους μισθούς του συνόλου της οικονομίας.

Περαιτέρω, ο ίδιος επισήμανε ότι ο αριθμός των ποινικών υποθέσεων που καταχωρίζονται κάθε χρόνο για παραβάσεις του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου έχει αυξηθεί δραματικά, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι υφιστάμενες ποινές δεν ασκούν τον προληπτικό και αποτρεπτικό τους ρόλο, λόγω του ότι είναι πολύ ελαφρές. Ενδεικτικά, δήλωσε ότι το 2006 καταχωρίστηκαν στα επαρχιακά δικαστήρια της Δημοκρατίας συνολικά 9 961 νέες ποινικές υποθέσεις, από τις οποίες οι 3 879 αφορούσαν εργοδότες και οι 6 082 αυτοτελώς εργαζομένους.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ εξέφρασαν ανεπιφύλακτα τη συμφωνία τους με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και ανέφεραν ότι οι βαρύτερες ποινές θα συμβάλουν στην αποτροπή και κατά συνέπεια στη μείωση των παραβάσεων που αφορούν τη νομοθεσία αυτή.

Αντίθετα, οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ τάχθηκαν εναντίον της εισαγωγής της ποινής της φυλάκισης για αδικήματα που μέχρι σήμερα τιμωρούνταν μόνο με χρηματική ποινή. Οι ίδιοι εκπρόσωποι διαφώνησαν επίσης με τις αυξήσεις των υφιστάμενων ποινών, καθώς και του πρόσθετου τέλους, τις οποίες θεωρούν υπερβολικές και αδικαιολόγητες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή του σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, έτσι ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008».

 

 

6 Μαΐου 2008

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων