Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το μέλος της βουλευτή κ. Ανδρέα Αγγελίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, σε συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 13 Μαρτίου και 10 Απριλίου 2008. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι η υπό αναφορά πρόταση νόμου κατατέθηκε στη Βουλή κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο κατά την οποία άρχισε η εξέτασή της από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου, έτσι ώστε να συμπεριληφθεί σ’ αυτόν ο ορισμός της έννοιας “έννομο συμφέρον” κατά τρόπο που να περιλαμβάνει τόσο το υλικό όσο και το ηθικό συμφέρον. Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, η τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη νομολογία, το ηθικό έννομο συμφέρον έχει κατ’ επανάληψη αποτελέσει λόγο νομιμοποίησης αιτητών σε διαδικασίες ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 146 του συντάγματος, και δεδομένου ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να ανταποκρίνεται σε όλες τις αρχές ενός σύγχρονου κράτους δικαίου.

Στα πλαίσια της εξέτασης της υπό αναφορά πρότασης νόμου η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, επαναλαμβάνοντας τη θέση του Υπουργείου, όπως αυτή εκφράστηκε κατά την απελθούσα βουλευτική περίοδο, δήλωσε ότι η συμπερίληψη του ορισμού του έννομου συμφέροντος στο νόμο δεν κρίνεται σκόπιμη. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι προτείνεται μια θεωρητική ερμηνεία του όρου αυτού, στην οποία ελλοχεύει ο κίνδυνος να περιοριστεί η σχετική νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο κατά την άσκηση του δικαστικού ελέγχου των διοικητικών πράξεων ερμηνεύει τον όρο αυτό σύμφωνα με τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε στην επιτροπή ότι διαφωνεί με την προτεινόμενη ρύθμιση, αφού από νομοτεχνικής άποψης στον ίδιο το νόμο δεν αναφέρεται η έννοια του όρου “έννομο συμφέρον”· συνεπώς δεν είναι δυνατή και η περίληψη αναφοράς του στις ερμηνευτικές διατάξεις του νόμου. Περαιτέρω, όπως ανέφερε η ίδια, η υπό αναφορά πρόταση νόμου δε συνάδει με την πρόθεση του νομοθέτη, που ήταν να δοθούν οι κατευθυντήριες γραμμές στη δράση της δημόσιας διοίκησης. Σύμφωνα με την ίδια, θα πρέπει να διατηρηθεί η ευχέρεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου στη διαμόρφωση νομολογίας σε σχέση με το έννομο συμφέρον για κάθε περίπτωση που εξετάζεται ξεχωριστά.

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, προχώρησε στην επαναδιατύπωση του κειμένου της πρότασης νόμου, με την εισαγωγή ρύθμισης στο άρθρο 6 της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά τα έννομα αποτελέσματα των διοικητικών πράξεων. Ειδικότερα, η επιτροπή διαμόρφωσε το κείμενο της πρότασης με την εισαγωγή διατάξεων που προβλέπουν τα ακόλουθα:

1. Τη δυνατότητα προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο προσώπου του οποίου προσεβλήθη ίδιον, ενεστώς, έννομο συμφέρον από απόφαση, πράξη ή παράλειψη οπουδήποτε οργάνου, αρχής ή προσώπου που ασκεί εκτελεστική ή διοικητική λειτουργία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 146 του συντάγματος.

2. Τον καθορισμό της έννοιας του εννόμου συμφέροντος στη βάση της σχετικής νομολογίας και θεωρίας του διοικητικού δικαίου.

3. Την επιβάρυνση του προσφεύγοντα με το βάρος της απόδειξης της ύπαρξης έννομου συμφέροντος για την προσβολή οποιασδήποτε απόφασης, πράξης ή παράλειψης.

4. Την παροχή δυνατότητας σε νομικά πρόσωπα, όπως εταιρείες, σωματεία και συντεχνίες, να προσβάλλουν απόφαση, πράξη ή παράλειψη που αφορά άμεσα τα ίδια ή που θίγει τα συμφέροντα της ολότητας ή μέρους των μελών τους ή τα συμφέροντα που προστατεύονται από τους σκοπούς τους.

5. Την παρεμπόδιση της δημιουργίας έννομου συμφέροντος στις περιπτώσεις που η προσβαλλόμενη πράξη έχει εκδοθεί προς ικανοποίηση αιτήματος του προσφεύγοντος, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης ή την οποία έχει προκαλέσει ή στην οποία έχει συναινέσει ή την οποία έχει αποδεχθεί ο ίδιος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της ισχύουσας νομοθεσίας είναι να τεθούν οι κατευθυντήριες γραμμές στον τρόπο δράσης της δημόσιας διοίκησης, κατέληξε στην πιο πάνω ρύθμιση θεωρώντας ότι με αυτή δεν περιορίζεται η διακριτική ευχέρεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου στη διαμόρφωση της σχετικής νομολογίας, παρά μόνο τίθενται κατευθυντήριες γραμμές καθόσον αφορά την ερμηνεία του όρου “έννομο συμφέρον” από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετεί το πιο πάνω διαμορφωμένο κείμενο της πρότασης νόμου και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί από την επιτροπή.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν στην επιτροπή ότι στο στάδιο αυτό διαφωνούν με την προώθηση της υπό αναφορά πρότασης νόμου ενώπιον της ολομέλειας του σώματος για συζήτηση, θεωρώντας ότι το όλο θέμα χρήζει περαιτέρω μελέτης, γι’ αυτό και, στην περίπτωση προώθησής της, προτίθενται να ζητήσουν την αναβολή της συζήτησής της.

 

15 Απριλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων