Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Γεώργιος Τάσου Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 10 Απριλίου 2008. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο διευθυντής της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των Εταιρειών Εμπορίας και Χρήσης Εκρηκτικών Υλών “Explomin” και “Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία” και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, σκοπείται η ορθότερη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας, ειδικότερα των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης) Κανονισμών, με την Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης, οι πρόνοιες της οποίας έχουν ήδη ενσωματωθεί στους προαναφερθέντες κανονισμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το διευθυντή της Υπηρεσίας Μεταλλείων, οι πρόνοιες της υπό αναφορά Οδηγίας που αφορούν τις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι εκρηκτικές ύλες που κατασκευάζονται στα εργοτάξια για απευθείας χρήση είχαν παρερμηνευθεί τόσο από την επιτροπή που επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με την εφαρμογή της Οδηγίας όσο και από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα την καθολική εξαίρεση των εν λόγω εκρηκτικών υλών από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας αυτής κατά την υιοθέτησή της στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, αφού το όλο θέμα επισημάνθηκε και επανεξετάστηκε από τις νομικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυκλοφόρησε σχετικό καθοδηγητικό έγγραφο το οποίο αναφέρει ότι όλες οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στην υπό αναφορά Οδηγία και, δεδομένου ότι αυτές διατίθενται στην αγορά, πρέπει να φέρουν τη σήμανση συμμόρφωσης “CE”. Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, από τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας που αφορούν τη σήμανση συμμόρφωσης “CE” εξαιρούνται μόνο οι εκρηκτικές ύλες που χρησιμοποιούνται από τον κατασκευαστή τους αποκλειστικά για δική του χρήση.

Περαιτέρω, ο ίδιος δήλωσε ότι, σε σχέση με το σημείο τοποθέτησης της σήμανσης συμμόρφωσης “CE” των εκρηκτικών υλών που κατασκευάζονται και χρησιμοποιούνται στα εργοτάξια, στο ίδιο καθοδηγητικό έγγραφο αναφέρεται ότι, όταν αυτές δεν προορίζονται για ιδίαν χρήση του κατασκευαστή τους, η εν λόγω σήμανση μπορεί να τοποθετείται στον αναμικτήρα/δοχείο όπου περιέχονται οι εκρηκτικές ύλες ή ο εν λόγω αναμικτήρας/δοχείο μπορεί να συνοδεύεται από τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση της περιεχόμενης εκρηκτικής ύλης.

Σύμφωνα με τα διευκρινιστικά στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, στη Δημοκρατία υπάρχουν μόνο κατασκευαστές/χρήστες εκρηκτικών υλών που κατασκευάζονται στα εργοτάξια και προορίζονται για ιδίαν χρήση. Παράλληλα, στα ίδια στοιχεία, αναφέρεται ότι οι πρόνοιες του καθοδηγητικού εγγράφου εφαρμόζονται ήδη στη Δημοκρατία, στα πλαίσια της ασφαλούς κατασκευής και χρήσης των εκρηκτικών υλών που κατασκευάζονται για ιδίαν χρήση στα εργοτάξια με βάση τον περί Εκρηκτικών Υλών Νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, οι προτεινόμενες με τους υπό αναφορά κανονισμούς τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες, ώστε οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και ειδικότερα των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης) Κανονισμών να συνάδουν με το περιεχόμενο του εν λόγω καθοδηγητικού εγγράφου, το οποίο έγινε αποδεκτό από τα κράτη μέλη.

Συγκεκριμένα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Τροποποιείται η πρόνοια των βασικών κανονισμών που αφορά το πεδίο εφαρμογής τους σε σχέση με τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι εκρηκτικές ύλες και τα πυρομαχικά, ώστε να μην εξαιρούνται από αυτό οι εκρηκτικές ύλες που χρησιμοποιούνται αμέσως μετά την κατασκευή τους στο χώρο κατασκευής τους.

2. Τροποποιείται η πρόνοια των βασικών κανονισμών που αφορά τη σήμανση συμμόρφωσης των εκρηκτικών υλών, ώστε να ρυθμιστεί η σήμανση συμμόρφωσης των εκρηκτικών υλών που κατασκευάζονται στα εργοτάξια χρήσης τους και παράλληλα να εξαιρεθούν από τη σήμανση συμμόρφωσης οι εκρηκτικές ύλες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή τους για ιδίαν χρήση.

3. Προστίθεται νέος κανονισμός στο Μέρος ΙΙ των βασικών κανονισμών, που αφορά τη διάθεση των εκρηκτικών υλών στην αγορά, ο οποίος εξαιρεί τα πυρομαχικά από τις βασικές απαιτήσεις των υπόλοιπων εκρηκτικών, αφού γι’ αυτά ισχύουν άλλες βασικές απαιτήσεις που περιέχονται στο Μέρος ΙΙΙ των βασικών κανονισμών, που αφορά τη διάθεση πυρομαχικών στην κυπριακή αγορά.

Οι εκπρόσωποι των Εταιρειών Εμπορίας και Χρήσης Εκρηκτικών Υλών “Explomin” και “Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία” συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

15 Απριλίου 2007

 

 

 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων