Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κυβερνητικού Υδατικού Έργου για την Υδατοπρομήθεια της Καθορισμένης Περιοχής του χωριού Σούνι-Ζανατζιά (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Γεώργιος Τάσου Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 10 Απριλίου 2008. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 4, 4Α και 24 του περί Κυβερνητικών Υδατικών Έργων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Κυβερνητικού Υδατικού Έργου για την Υδατοπρομήθεια της Καθορισμένης Περιοχής του χωριού Σούνι-Ζανατζιά Κανονισμών, ώστε να αυξηθούν τόσο η τιμή πώλησης του νερού του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Σουνίου-Ζανατζιάς προς την τοπική αρχή όσο και τα ισχύοντα δικαιώματα σύνδεσης που καταβάλλονται για χορήγηση δικαιώματος παροχής νερού από το εν λόγω έργο σε ιδιοκτήτη ή κάτοχο ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται μέσα στην καθορισμένη περιοχή του υπό αναφορά έργου σε σχέση με την ακίνητη ιδιοκτησία της οποίας είναι ιδιοκτήτης ή κάτοχος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, η Επιτροπή του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Σουνίου- Ζανατζιάς, λαμβάνοντας υπόψη αφενός μεν τα έργα που απαιτούνται για τη βελτίωση της υδατοπρομήθειας του εν λόγω έργου, αφετέρου δε το γεγονός ότι η τιμή πώλησης του νερού προς την τοπική αρχή παρέμεινε στα 7 σεντ ανά κυβικό μέτρο, όπως είχε καθοριστεί στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του έργου, καθώς και το κόστος παραγωγής και μεταφοράς του νερού, έκρινε αναγκαία την αύξηση της τιμής πώλησης του νερού προς την τοπική αρχή, όπως εμφαίνεται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα έκθεση παράρτημα.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, επειδή τα υφιστάμενα δικαιώματα σύνδεσης που καταβάλλονται για παροχή νερού από το εν λόγω έργο έχουν καθοριστεί με τη θέσπιση των περί Κυβερνητικού Υδατικού Έργου για την Υδατοπρομήθεια της Καθορισμένης Περιοχής του χωριού Σούνι-Ζανατζιά Κανονισμών το 1991 και έκτοτε δεν έχουν αναθεωρηθεί, η Επιτροπή του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Σουνίου-Ζανατζιάς έκρινε αναγκαία την αύξησή τους σύμφωνα με το υπό αναφορά επισυναπτόμενο παράρτημα.

Επιπρόσθετα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς εισάγεται δικαίωμα σύνδεσης που θα καταβάλλεται στις περιπτώσεις παροχής νερού από το εν λόγω έργο σε κολυμβητικές δεξαμενές, όπως εμφαίνεται στο επισυναπτόμενο παράρτημα.

Επισημαίνεται επίσης ότι, λόγω του ότι τα προτεινόμενα στους υπό συζήτηση κανονισμούς δικαιώματα σύνδεσης, καθώς και το προτεινόμενο τέλος πώλησης νερού στην τοπική αρχή καθορίζονταν σε κυπριακές λίρες, το Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών, στο οποίο, πέρα από τη μετατροπή των κυπριακών λιρών σε ευρώ, προτείνεται επιπρόσθετα μικρή αυξομείωσή τους για σκοπούς στρογγυλοποίησης, ώστε αυτά να καταστούν εύχρηστα.

Τα προτεινόμενα σε ευρώ δικαιώματα σύνδεσης και το προτεινόμενο σε ευρώ τέλος πώλησης του νερού προς την τοπική αρχή εμφαίνονται στην τρίτη στήλη του επισυναπτόμενου παραρτήματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

15 Απριλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων