Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Ντίνα Ακκελίδου
Στέλλα Κυριακίδου Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Κώστας Κωνσταντίνου Άγγελος Βότσης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2008. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και του Συμβουλίου Τροφίμων. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 29 του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 95/2/ΕΚ για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών και της Οδηγίας 94/35/ΕΚ για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η εν λόγω Οδηγία τροποποιεί την Οδηγία 95/2/ΕΚ με απώτερο στόχο την ενσωμάτωση τόσο στο κοινοτικό όσο και στο εθνικό δίκαιο των τεχνικών εξελίξεων στον τομέα των πρόσθετων των τροφίμων.

Η ημερομηνία υιοθέτησης της υπό αναφορά Οδηγίας στην εσωτερική έννομη τάξη ήταν η 15η Φεβρουαρίου 2008. Συναφώς, λόγω της καθυστέρησης που σημειώθηκε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε σχετική προειδοποιητική επιστολή προς την Κυπριακή Δημοκρατία για τη μη μεταφορά της εν λόγω Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο των κανονισμών από νομοτεχνικής πλευράς, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

15 Απριλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων