Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Χώροι Εξάσκησης και Εκπαίδευσης Κυνηγών) Κανονισμοί του 2008» και για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Γιάννος Λαμάρης Άγγελος Βότσης
Τάκης Χατζηγεωργίου Φειδίας Σαρίκας
Ιωνάς Νικολάου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε αριθμό συνεδριών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 8ης Οκτωβρίου και 7ης Απριλίου 2008. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Ταμείου Θήρας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής και της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου. Στην τελευταία συνεδρία της η επιτροπή μελέτησε με τους υπό συζήτηση κανονισμούς και την υπό αναφορά πρόταση νόμου.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 94(1) και 71 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, σκοπείται η θέσπιση κανονισμών που διέπουν τη διαδικασία εξάσκησης και εκπαίδευσης κυνηγών από κυνηγετικούς συλλόγους.

Σημειώνεται ότι οι υπό αναφορά κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο και στα πλαίσια της εξέτασής τους η επιτροπή ζήτησε από το αρμόδιο υπουργείο όπως διασαφηνίσει περαιτέρω στο κείμενό τους ορισμένα θέματα που αφορούν τους χώρους εξάσκησης και εκπαίδευσης κυνηγών.

Υπό το φως των πιο πάνω, οι εν λόγω κανονισμοί αποσύρθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, η οποία, αφού διαμόρφωσε το κείμενό τους στη βάση της πιο πάνω απόφασης της επιτροπής, κατέθεσε στη Βουλή τους υπό συζήτηση κανονισμούς.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Παρέχεται η δυνατότητα σε κυνηγετικό σύλλογο να υποβάλλει αίτηση στον Υπουργό Εσωτερικών για απόκτηση άδειας για εξάσκηση και εκπαίδευση των μελών του ή άλλων κατόχων άδειας κυνηγίου.

2. Παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης από τον εν λόγω υπουργό άδειας εξάσκησης και εκπαίδευσης κυνηγών σε κάθε κυνηγετικό σύλλογο, ο συνολικός αριθμός των οποίων δε θα υπερβαίνει τις δύο ετησίως και των οποίων η χρονική διάρκεια καθορίζεται σε δύο συνεχόμενες ημέρες για κάθε άδεια.

3. Καθορίζονται οι όροι εξάσκησης και εκπαίδευσης των μελών κυνηγετικού συλλόγου ή άλλων κατόχων άδειας κυνηγίου, στις περιπτώσεις που κυνηγετικός σύλλογος έχει εξασφαλίσει άδεια εξάσκησης και εκπαίδευσης κυνηγών, δυνάμει των διατάξεων των προτεινόμενων κανονισμών.

4. Προβλέπεται ότι οι υπό αναφορά χώροι εξάσκησης και εκπαίδευσης κυνηγών δε θα βρίσκονται εντός απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου ή εντός περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως σημαντικές για τα πουλιά. Παράλληλα, καθορίζονται οι αποστάσεις που οι χώροι αυτοί πρέπει να απέχουν από οικιστικές περιοχές, από μεμονωμένες κατοικίες και από μονοπάτια της φύσης, καθώς και η έκταση που τέτοιοι χώροι δύναται να καταλαμβάνουν.

5. Καθορίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία δύναται να χορηγείται άδεια εξάσκησης και εκπαίδευσης κυνηγών.

6. Προβλέπεται ο διορισμός από τον Υπουργό Εσωτερικών προσώπου ως υπευθύνου για την εξάσκηση και εκπαίδευση των κυνηγών για τη λήψη όλων των ενδεικνυόμενων μέτρων για την ομαλή διεξαγωγή της εν λόγω εξάσκησης και καθορίζονται τα προσόντα που απαιτείται να κατέχει το πρόσωπο αυτό.

7. Καθορίζεται η υποχρέωση του διοικητικού συμβουλίου κυνηγετικού συλλόγου να διατηρεί σε ισχύ ασφαλιστήριο αναφορικά με την προσωπική ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση και την ευθύνη του κυνηγετικού συλλόγου έναντι τρίτου.

8. Καθορίζονται τα τέλη που καταβάλλονται για τη χορήγηση άδειας εξάσκησης και εκπαίδευσης κυνηγών.

9. Καθίσταται αδίκημα η παράβαση οποιουδήποτε από τους καθοριζόμενους στους υπό συζήτηση κανονισμούς όρους εξάσκησης και εκπαίδευσης κυνηγών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το διευθυντή του Ταμείου Θήρας, στον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και διατάξεις που αφορούν την εξάσκηση και την εκπαίδευση των κυνηγών. Με τους υπό συζήτηση κανονισμούς, πρόσθεσε ο ίδιος, καθορίζονται ειδικότερα οι προϋποθέσεις δημιουργίας χώρων εξάσκησης και εκπαίδευσης κυνηγών, καθώς και η διαδικασία λειτουργίας τους και σκοπείται η εξοικείωση των κυνηγών με τη χρήση του όπλου, καθώς και η απόκτηση των σκοπευτικών ικανοτήτων που θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τα όπλα, ώστε να τα χειρίζονται υπεύθυνα. Περαιτέρω, δήλωσε ο ίδιος, η εξάσκησή τους στοχεύει στο να συμβάλει στην αποφυγή/μείωση των τραυματισμών των κυνηγών ή των συνοδών τους κατά την περίοδο του κυνηγίου, καθώς και στην αύξηση του ενδιαφέροντος των πολιτών για το άθλημα της σκοποβολής.

Οι εκπρόσωποι της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής, παρ’ όλο που συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών, υπέβαλαν στην επιτροπή τις ακόλουθες εισηγήσεις για τροποποίηση του κειμένου τους:

1. Την τροποποίηση της πρόνοιάς τους με την οποία ως υπεύθυνος του χώρου εξάσκησης και εκπαίδευσης κυνηγών ορίζεται ο πρόεδρος του κυνηγετικού συλλόγου, νοουμένου ότι αυτός είναι ηλικίας μεγαλύτερης των τριάντα ετών και κάτοχος άδειας κυνηγίου για τουλάχιστο πέντε χρόνια και, σε περίπτωση που αυτός δεν πληρεί τις προϋποθέσεις αυτές, ορίζεται το πρόσωπο που είναι ο αμέσως επόμενος στην ιεραρχία του διοικητικού συμβουλίου του κυνηγετικού συλλόγου, έτσι ώστε να απαλειφθούν οι πιο πάνω προϋποθέσεις, υποστηρίζοντας ότι αυτές περιορίζουν το δικαίωμα των μελών κυνηγετικού συλλόγου τα οποία δεν κατέχουν τα πιο πάνω προσόντα να εκλεγούν στο αξίωμα του προέδρου του.

2. Την προσθήκη σ’ αυτούς πρόνοιας σύμφωνα με την οποία να απαιτείται η συμπλήρωση από τον υπεύθυνο που ορίζεται για την εξάσκηση και εκπαίδευση κυνηγών ενυπόγραφης δήλωσης ότι αποδέχεται το διορισμό του ως υπευθύνου.

Οι εκπρόσωποι της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου εξέφρασαν την αντίθεση της ομοσπονδίας για τη φιλοσοφία και την ανάγκη θέσπισης των υπό αναφορά κανονισμών, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Το κράτος έχει επενδύσει εκατομμύρια λίρες για την κατασκευή σύγχρονων σκοπευτηρίων, γι’ αυτό και θα πρέπει αυτά να αποτελούν τους μοναδικούς χώρους εξάσκησης του αθλήματος της σκοποβολής, τόσο για σκοπούς ασφάλειας των συμμετεχόντων σ’ αυτά όσο και για σκοπούς συμβατότητας με τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Με τους προτεινόμενους κανονισμούς θα παρέχονται ειδικές άδειες εξάσκησης των κυνηγών σε ακατάλληλους χώρους, ενώ ήδη λειτουργούν για το σκοπό αυτό σε όλες σχεδόν τις επαρχίες εγκεκριμένα σκοπευτήρια, βάσει των προνοιών του περί Σκοπευτηρίων Νόμου και του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου.

3. Η προτεινόμενη λειτουργία των χώρων εξάσκησης και εκπαίδευσης κυνηγών θα οδηγήσει τα επαρχιακά σκοπευτήρια, τα οποία κατασκευάστηκαν με έξοδα του κράτους, σε οικονομικό μαρασμό.

Πέραν των πιο πάνω θέσεών τους, οι ίδιοι εκπρόσωποι υπέβαλαν τις ακόλουθες εισηγήσεις για τροποποίηση ορισμένων διατάξεων των υπό συζήτηση κανονισμών:

1. Την προσθήκη σ’ αυτούς πρόνοιας με την οποία να απαγορεύεται η δημιουργία χώρων εξάσκησης και εκπαίδευσης κυνηγών σε απόσταση μικρότερη των τριάντα χιλιομέτρων από το πλησιέστερο επαρχιακό σκοπευτήριο που ανήκει σε σκοπευτική οργάνωση μέλος της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου.

2. Την αύξηση των καθοριζόμενων σ’ αυτούς ποινών.

3. Την προσθήκη σ’ αυτούς πρόνοιας σύμφωνα με την οποία η μεταφορά των κυνηγετικών όπλων από τους κυνηγούς στους υπό αναφορά χώρους εξάσκησης και εκπαίδευσης να γίνεται έπειτα από σχετική άδεια που εκδίδεται από την αστυνομία, δυνάμει των διατάξεων του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου.

4. Την προσθήκη σ’ αυτούς πρόνοιας με την οποία να παρέχεται δικαίωμα σε οποιοδήποτε μέλος της αστυνομίας ή θηροφύλακα να εισέρχεται στο χώρο εξάσκησης και εκπαίδευσης κυνηγών, για να επιθεωρεί την τήρηση των διατάξεων των υπό συζήτηση κανονισμών.

Στο στάδιο της μελέτης των υπό συζήτηση κανονισμών, μέλη της επιτροπής εισηγήθηκαν την προσθήκη σ’ αυτούς πρόνοιας με την οποία να θεσμοθετείται η ποινική ευθύνη του υπευθύνου που ορίζεται στο χώρο εξάσκησης και εκπαίδευσης κυνηγών, δυνάμει των διατάξεων των υπό συζήτηση κανονισμών, σε περίπτωση που επισυμβεί ατύχημα στον εν λόγω χώρο.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που συμφώνησε με την πιο πάνω αναφερόμενη εισήγηση για θεσμοθέτηση της ποινικής ευθύνης του υπευθύνου, δήλωσε πως τέτοια πρόνοια δεν μπορεί να εισαχθεί στους υπό συζήτηση κανονισμούς, γιατί δεν υπάρχει οποιαδήποτε εξουσιοδοτική προς τούτο διάταξη στη βασική νομοθεσία που διέπει την προστασία και διαχείριση άγριων πτηνών και θηραμάτων, με βάση την οποία εκδίδονται οι υπό συζήτηση κανονισμοί. Συναφώς, δήλωσε ο ίδιος εκπρόσωπος, για να θεσμοθετηθεί η πιο πάνω εισήγηση, απαιτείται τροποποίηση της διάταξης της υπό αναφορά βασικής νομοθεσίας με την οποία παρέχεται εξουσία έκδοσης κανονισμών. Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε στην επιτροπή πως η προτεινόμενη στους υπό συζήτηση κανονισμούς διάταξη με την οποία καθίσταται αδίκημα η παράβαση από πρόσωπο οποιουδήποτε όρου εξάσκησης και εκπαίδευσης κυνηγών θα πρέπει να απαλειφθεί, γιατί δεν υπάρχει οποιαδήποτε εξουσιοδοτική προς τούτο διάταξη στην υπό αναφορά βασική νομοθεσία. Παράλληλα, δήλωσε πως για την αντιμετώπιση του νομικού αυτού προβλήματος θα πρέπει να τροποποιηθεί η βασική νομοθεσία που διέπει την προστασία και διαχείριση άγριων πτηνών και θηραμάτων με την προσθήκη σ’ αυτή σχετικής πρόνοιας που να ρυθμίζει το όλο θέμα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να τροποποιήσει το κείμενο των υπό συζήτηση κανονισμών ως ακολούθως:

1. Με την προσθήκη πρόνοιας στη διάταξή του με την οποία καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες δύναται να δημιουργηθούν χώροι εξάσκησης και εκπαίδευσης κυνηγών, έτσι ώστε:

α. να απαγορεύεται η δημιουργία τέτοιων χώρων και σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως περιοχές προστασίας της φύσης και

β. οι χώροι αυτοί να απέχουν, πέραν των αποστάσεων που καθορίζονται για τις οικιστικές περιοχές:

i. τουλάχιστο τριακόσια μέτρα από μεμονωμένες κατοικίες ή από βιομηχανικά, βιοτεχνικά ή κτηνοτροφικά υποστατικά και

ii. πεντακόσια μέτρα από μονοπάτια της φύσης ή από περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως σημαντικές για τα πουλιά ή ως περιοχές προστασίας της φύσης.

2. Με την τροποποίηση της σχετικής διάταξής του με την οποία προβλέπεται ότι ο υπεύθυνος του χώρου εξάσκησης και εκπαίδευσης κυνηγών θα πρέπει, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων που καθορίζονται, να είναι ηλικίας μεγαλύτερης των τριάντα ετών, έτσι ώστε το εν λόγω πρόσωπο να είναι ηλικίας μεγαλύτερης των είκοσι πέντε ετών.

3. Με την προσθήκη σ’ αυτό πρόνοιας σύμφωνα με την οποία απαιτείται η συμπλήρωση από τον υπεύθυνο για την εξάσκηση και εκπαίδευση κυνηγών ενυπόγραφης δήλωσης ότι αποδέχεται το διορισμό του ως υπευθύνου.

4. Με την προσθήκη σ’ αυτό πρόνοιας σύμφωνα με την οποία η μεταφορά των κυνηγετικών όπλων από τους κυνηγούς στο χώρο εξάσκησης και εκπαίδευσης κυνηγών θα διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου.

5. Με την προσθήκη σ’ αυτό πρόνοιας σύμφωνα με την οποία παρέχεται εξουσία σε οποιοδήποτε μέλος της αστυνομίας ή θηροφύλακα να εισέρχεται σε χώρο εξάσκησης και εκπαίδευσης κυνηγών, για να επιθεωρεί την τήρηση των διατάξεων των υπό συζήτηση κανονισμών.

6. Με τη διαγραφή της πρόνοιάς του με την οποία καθίσταται αδίκημα η παράβαση από πρόσωπο οποιουδήποτε από τους καθοριζόμενους σ’ αυτό όρους εξάσκησης και εκπαίδευσης κυνηγών, λόγω του πιο πάνω αναφερόμενου από τον εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας νομικού κωλύματος που παρατηρείται.

Περαιτέρω, υπό το φως των πιο πάνω θέσεων που εξέφρασε ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στην επιτροπή, ο πρόεδρος και τα μέλη της κ. Άντρος Κυπριανού, Γιάννος Λαμάρης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Ιωνάς Νικολάου, Χρήστος Στυλιανίδης, Νίκος Τορναρίτης, Νεόφυτος Κωνσταντίνου, Άγγελος Βότσης, Φειδίας Σαρίκας και Ρίκκος Ερωτοκρίτου κατέθεσαν την υπό αναφορά πρόταση νόμου στη Βουλή.

Σκοπός του υπό αναφορά προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, έτσι ώστε να θεσμοθετηθεί η ποινική ευθύνη του υπευθύνου που ορίζεται στους χώρους διεξαγωγής της εξάσκησης και εκπαίδευσης κυνηγών, δυνάμει των διατάξεων των υπό συζήτηση κανονισμών, σε περίπτωση ατυχήματος στον εν λόγω χώρο. Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις έγιναν στη βάση των εισηγήσεων που κατέθεσε γραπτώς ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, για να αντιμετωπιστούν άμεσα τα υπό αναφορά νομικά κωλύματα που αναμένονται να δημιουργηθούν.

Ειδικότερα, με την υπό αναφορά πρόταση νόμου προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Εισάγεται πρόνοια στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία σύμφωνα με την οποία πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των προνοιών της ή οποιοδήποτε όρο εξάσκησης και εκπαίδευσης κυνηγών που προβλέπεται σε άδεια η οποία εκδίδεται δυνάμει τέτοιων κανονισμών είναι ένοχο αδικήματος. Παράλληλα, καθορίζονται οι ποινές που επισύρονται σε περίπτωση καταδίκης του εν λόγω προσώπου.

2. Εισάγεται πρόνοια στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση ατυχήματος που προκλήθηκε λόγω παράβασης από τον υπεύθυνο οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που προβλέπονται σε κανονισμούς δυνάμει των διατάξεων της βασικής νομοθεσίας, ο εν λόγω υπεύθυνος είναι ένοχος αδικήματος. Παράλληλα, καθορίζονται οι ποινές που επισύρονται σε περίπτωση καταδίκης του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διαμόρφωσε το κείμενο των υπό συζήτηση κανονισμών με βάση τις πιο πάνω αποφάσεις της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους. Παράλληλα, η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008».

 

15 Απριλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων