Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2008»

Παρόντες׃

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Κυριάκος Χατζηγιάννη Μαρίνος Σιζόπουλος, εκπροσωπώντας τον κ. Γιώργο Βαρνάβα
Σταύρος Ευαγόρου  
Ανδρέας Μουσκάλλης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον.

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι αφενός η θέσπιση κανόνων προστασίας του ανταγωνισμού στη Δημοκρατία, οι οποίοι εφαρμόζονται σε τομείς όπου δεν εφαρμόζεται το κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισμού, και αφετέρου η αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1/2003 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη σχετική εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω εναρμονιστικό νομοσχέδιο, τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, αλλά και τις πρόνοιες του ίδιου του νομοσχεδίου, προκύπτουν τα ακόλουθα:

1. Ο Κανονισμός αρ. 1/2003 αναφέρεται κυρίως στις διαδικασίες διεξαγωγής ερευνών από τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη μέλη και, αντίστροφα, στην παροχή δυνατότητας στις Υπηρεσίες των Εθνικών Επιτροπών Ανταγωνισμού να βοηθούν τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τις έρευνές τους σε σχέση με υποθέσεις που αφορούν τον ανταγωνισμό.

2. Σκοπός του Κανονισμού αρ. 1/2003 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι να καταστήσει πιο αποτελεσματικό το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην εφαρμογή της νομοθεσίας του ανταγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 81 (περιοριστικές πρακτικές) και 82 (αντιμονοπωλιακές πρακτικές) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο κανονισμός αυτός αποκεντρώνει τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εισάγει ρυθμίσεις οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις προκλήσεις της ενοποιημένης πλέον αγοράς και της διεύρυνσης της Κοινότητας. Παρέχει επίσης εξουσία στις εθνικές αρχές ανταγωνισμού και στα εθνικά δικαστήρια για εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου (άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) πέραν των εθνικών νομοθεσιών του ανταγωνισμού.

3. Ενόψει της υποχρέωσης για υιοθέτηση, στα πλαίσια της εναρμόνισης του δικαίου του ανταγωνισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία, του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με αρ. 1/2003, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2004 σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίνεται σκόπιμη η αντικατάσταση του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου [Ν. 207/89 μέχρι (Αρ. 2) του 2000], που ισχύει σήμερα, με το παρόν νομοσχέδιο.

4. Στο παρόν νομοσχέδιο η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) ορίζεται ως η αρμόδια αρχή ανταγωνισμού της Δημοκρατίας, στην οποία το κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισμού και ιδιαίτερα ο Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1/2003 αναθέτει ορισμένες αρμοδιότητες ελέγχου.

5. Προτείνεται όπως η υπό ανασυγκρότηση Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού είναι πενταμελής και απαρτίζεται από τον πρόεδρο και τέσσερα άλλα μέλη που θα υπηρετούν πάνω σε πλήρη βάση, με όρους που θα καθορίσει με σχετική απόφασή του το Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση του αρμόδιου υπουργού, καθώς και τέσσερα αναπληρωματικά μέλη. Ο πρόεδρος και τα τέσσερα μέλη της ΕΠΑ θα υπηρετούν υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Ο πρόεδρος της ΕΠΑ είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και ήθους, με ειδικευμένη γνώση και πείρα στα νομικά, και ικανό να συμβάλει στην πραγμάτωση των σκοπών της εν λόγω νομοθεσίας. Το καθεστώς της πλήρους απασχόλησης του προέδρου και των υπόλοιπων μελών της ΕΠΑ θα εξασφαλίσει την ενεργότερη συμμετοχή τους στην εξέταση υποθέσεων, με αποτέλεσμα την ορθή και σε βάθος ανάλυση των δεδομένων που συνθέτουν τις διάφορες υποθέσεις και τη λήψη των ενδεδειγμένων αποφάσεων με γρηγορότερο ρυθμό. Η θητεία του προέδρου και των μελών είναι πενταετής και δύναται να ανανεωθεί μόνο μία φορά.

6. Περιλαμβάνεται πρόνοια για δημιουργία θέσης Διευθυντή της Υπηρεσίας της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, ώστε να διαχωριστούν οι διοικητικές ευθύνες του προέδρου της, ο οποίος με βάση τον υφιστάμενο νόμο προΐσταται της Υπηρεσίας της ΕΠΑ. Ο διευθυντής της Υπηρεσίας της ΕΠΑ θα προΐσταται διοικητικά και θα είναι υπεύθυνος γι’ αυτή. Ο πρόεδρος είναι η αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και ενεργεί συνήθως μέσω του διευθυντή της Υπηρεσίας της ΕΠΑ.

7. Δεν υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από το κεκτημένο ή ευχέρεια για οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση.

8. Εκτιμάται ότι δε θα υπάρξουν ιδιαίτερα προβλήματα στην υλοποίηση των προνοιών της προτεινόμενης νομοθεσίας.

9. Δεν αναμένεται ότι πολίτες, αρχές, οργανώσεις ή ομάδες συμφερόντων της χώρας μας θα επιβαρυνθούν με επιπρόσθετο οικονομικό κόστος.

10. Εκτιμάται ότι δεν υπάρχουν γενικότερες οικονομικές, κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις από την εισαγωγή της προτεινόμενης νομοθεσίας. Η άμεση οικονομική επιβάρυνση που θα επέλθει από την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου οφείλεται στην αντιμισθία των πέντε μελών της ΕΠΑ που θα εργάζονται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης και στη δημιουργία θέσης Διευθυντή της Υπηρεσίας της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο μακροχρόνιο κόστος.

11. Ο προτεινόμενος νόμος ετοιμάστηκε με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΠΑ, με την οποία υπήρξε συνεχής επαφή, και εγκρίθηκε με χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Όπως είναι γνωστό, ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων εκκρεμεί από τις 16 Φεβρουαρίου 2006 νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2006». Το υπό αναφορά νομοσχέδιο συζητήθηκε σε αριθμό συνεδριάσεων της επιτροπής, που πραγματοποιήθηκαν από το Φεβρουάριο του 2006 μέχρι και τον Απρίλιο του 2008.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου του 2006 κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, της ΕΠΑ, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Κατά την εξέταση του νομοσχεδίου του 2006 εκφράστηκαν από μέλη της επιτροπής επιμέρους παρατηρήσεις και εισηγήσεις επί των προνοιών του εν λόγω νομοσχεδίου. Ειδικότερα, έγινε, ανάμεσα σ’ άλλα, εισήγηση όπως εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού οι συμπράξεις μεταξύ παραγωγών στα πλαίσια οργάνωσης παραγωγών, η οποία έχει αναγνωριστεί από την αρμόδια εθνική αρχή με βάση τις πρόνοιες του περί της Αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων Νόμου. Το αρμόδιο υπουργείο δεσμεύτηκε να μελετήσει την πιο πάνω εισήγηση εντός του επόμενου μηνός, ώστε να βρεθεί λύση σε συνεργασία και με την επιτροπή.

Σημειώνεται ότι μετά την κατάθεση του εκκρεμούντος νομοσχεδίου του 2006 η εκτελεστική εξουσία, στη βάση της ανταλλαγής απόψεων που διεξήγετο για το όλο θέμα, αναθεώρησε αρκετές φορές το αρχικό κείμενό του.

Εν τω μεταξύ, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των διαφοροποιήσεων που προέκυψαν στο αρχικό νομοσχέδιο του 2006 και με στόχο την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος της εύρυθμης λειτουργίας του θεσμού της ΕΠΑ, ετοιμάστηκε το παρόν νομοσχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 16 Απριλίου 2008. Σημειώνεται ότι στη σχετική επιστολή του Υπουργείου Εξωτερικών με την οποία ζητείται η κατάθεση του παρόντος νομοσχεδίου ζητείται παράλληλα η απόσυρση του εκκρεμούντος νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2006».

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του υπό εξέταση νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

Με την ευκαιρία αυτή και με την επιφύλαξη της τελικής τοποθέτησης του προέδρου και των μελών της επιτροπής γύρω από το νομοσχέδιο αυτό, η επιτροπή τονίζει την ανάγκη στήριξης του θεσμού και της εύρυθμης λειτουργίας της ΕΠΑ και για το σκοπό αυτό δηλώνει ότι θα παρακολουθεί στενά το όλο θέμα.

17 Απριλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων