Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί της Σύναψης Καταναλωτικών Συμβάσεων Εκτός Εμπορικού Καταστήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008» και «Ο περί της Σύναψης Καταναλωτικών Συμβάσεων εξ Αποστάσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλας
Μαρία Κυριακού Ανδρέας Μουσκάλλης
Κυριάκος Χατζηγιάννη Άγγελος Βότσης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε τα νομοσχέδια που αναφέρονται πιο πάνω σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Απριλίου 2008.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας δεν κατέστη δυνατόν να παρευρεθεί, αλλά διεμήνυσε ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες των εν λόγω τροποποιητικών νομοσχεδίων.

Σκοπός των εν λόγω νομοσχεδίων είναι η τροποποίηση των βασικών νόμων με την προσθήκη νέων άρθρων, έτσι ώστε να δίδεται η δυνατότητα στο διευθυντή της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών κατά τη διαπίστωση παράβασης, μετά από εξέταση ή/και διερεύνηση παραπόνου ή/και αυτεπάγγελτης έρευνας, να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο στον παραβάτη ανάλογα με τη φύση και τη βαρύτητα αυτής.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται περαιτέρω στα επεξηγηματικά σημειώματα που συνοδεύουν τα υπό αναφορά νομοσχέδια, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Στα νέα άρθρα καθορίζονται οι εξουσίες της εντεταλμένης υπηρεσίας κατά την έρευνα και εξέταση των παραβάσεων, όπως είναι η εξουσία για επιβολή διοικητικών προστίμων στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται παράβαση και το δικαίωμα να ζητεί με αίτησή της προς το δικαστήριο την έκδοση απαγορευτικού ή προστακτικού διατάγματος.

Επιπρόσθετα, προστίθενται στα νομοσχέδια και νέα άρθρα, τα οποία προνοούν για την επιβολή διοικητικών προστίμων και την άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου υπουργού, τον τρόπο και τη διαδικασία που θα ακολουθείται κατά την επίδοση στους ενδιαφερομένους κάθε απόφασης της εντεταλμένης υπηρεσίας, την τεκμηρίωση ισχυρισμών κατά την εκδίκαση των ιεραρχικών προσφυγών προς τον υπουργό και την ευθύνη αξιωματούχων, υπαλλήλων, νομικών προσώπων, κ.λπ.

2. Εντεταλμένη υπηρεσία για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς και εφαρμογής των νομοσχεδίων είναι η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η οποία διαθέτει την αναγκαία υποδομή και τους μηχανισμούς για την εφαρμογή και τον έλεγχο των νομοσχεδίων.

3. Δεν αναμένεται να υπάρξουν αισθητές οικονομικές επιπτώσεις σε πολίτες, αρχές, οργανώσεις ή ομάδες συμφερόντων της χώρας μας από την εφαρμογή των προνοιών των νομοσχεδίων.

4. Δεν αναμένεται να υπάρξουν γενικότερες οικονομικές, κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις από την εφαρμογή των νομοσχεδίων.

5. Δεν κρίθηκε σκόπιμο να γίνουν οποιεσδήποτε συναντήσεις και επαφές με ενδιαφερόμενες οργανώσεις ή άλλες ομάδες επηρεαζομένων, καθότι ο αριθμός των εμπορευομένων που σήμερα ασχολούνται με τις πωλήσεις εξ’ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος είναι πολύ μικρός και δεν είναι οργανωμένοι.

6. Δεν αναμένεται να υπάρξει οποιοδήποτε άμεσο ή μακροχρόνιο επιπρόσθετο οικονομικό κόστος από την εφαρμογή των τροποποιητικών νομοσχεδίων.

Σημειώνεται ότι στις 9 Απριλίου 2008 το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού απέστειλε προς το γενικό διευθυντή της Βουλής σχετική επιστολή ζητώντας να αντικατασταθούν τα ποσά που αναφέρονται στο κείμενο των νομοσχεδίων σε κυπριακές λίρες από ποσά σε ευρώ.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, στα πλαίσια της εξέτασης των εν λόγω νομοσχεδίων, έγινε εισήγηση για κάποιες βελτιώσεις στο κείμενο των νομοσχεδίων, οι οποίες έγιναν αποδεκτές τόσο από την επιτροπή όσο και από τους εκπροσώπους του αρμόδιου υπουργείου και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση των νομοσχεδίων, όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί, σε νόμους.

 

15 Απριλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων