Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών (Πρόσβαση σε Αγαθά και Υπηρεσίες και στην Παροχή Αυτών) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ντίνα Ακκελίδου, πρόεδρος Χρήστος Στυλιανίδης
Σκεύη Κουκουμά Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Σοφοκλής Φυττής
Στέλλα Κυριακίδου Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Μαρτίου, 2 και 9 Απριλίου 2008. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Επιτρόπου Διοικήσεως (Αρχή Ισότητας), της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών και της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ. Η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004 στο εθνικό δίκαιο. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη νομοθεσία θεσπίζεται το γενικό πλαίσιο για εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και στην παροχή αυτών, η οποία μέχρι σήμερα περιοριζόταν στον τομέα της απασχόλησης και στα επαγγελματικά σχέδια συντάξεων.

Σημειώνεται ότι η πιο πάνω Οδηγία έπρεπε να είχε μεταφερθεί στην εσωτερική έννομη τάξη μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2007. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2008, με την οποία δίνεται χρονικό περιθώριο δύο μηνών στην Κυπριακή Δημοκρατία για ενσωμάτωση της Οδηγίας.

Το υπό αναφορά νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Καθορισμό των εννοιών της άμεσης και έμμεσης διάκρισης λόγω φύλου, της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

2. Απαγόρευση κάθε μορφής διάκρισης λόγω φύλου στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, καθώς και απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου σε σχέση με τους αναλογιστικούς παράγοντες που καθορίζουν τα ασφάλιστρα σε ασφαλιστικά συμβόλαια και σε άλλες συναφείς χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, με δυνατότητα εξαιρέσεων για συγκεκριμένες μεταβατικές περιόδους, όπως καθορίζονται στην εν λόγω Οδηγία.

3. Αντιστροφή του βάρους απόδειξης -όπως και σε όλες τις νομοθεσίες κατά των διακρίσεων- προστασία των θυμάτων έναντι αντιποίνων, δικαίωμα των θυμάτων ή/και οργανώσεων που τα εκπροσωπούν ή τα υποστηρίζουν να αποτείνονται είτε στον Επίτροπο Διοικήσεως, ως Αρχή Ισότητας, είτε στα αρμόδια δικαστήρια για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, καθώς και παροχή ανεξάρτητης συνδρομής από μη κυβερνητικές οργανώσεις προς τα θύματα διακρίσεων, με σκοπό την προώθηση των καταγγελιών τους.

4. Καθορισμό των υποχρεώσεων των αρμόδιων αρχών για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων προσώπων και προαγωγή του διαλόγου με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της καταπολέμησης των φυλετικών διακρίσεων, καθώς και ετοιμασία και υποβολή σχετικών εκθέσεων για εφαρμογή της υπό αναφορά Οδηγίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η προτεινόμενη νομοθεσία αναμένεται να επηρεάσει όλους τους φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα οι οποίοι προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και το σύνολο των πολιτών που έχουν πρόσβαση σε αυτά και ενδιαφέρονται να τα αποκτήσουν ή να τα χρησιμοποιήσουν.

Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι η υπό μελέτη νομοθεσία συνεπάγεται τόσο διοικητικό όσο και οικονομικό κόστος εφαρμογής για το δημόσιο τομέα, το οποίο απορρέει από:

· την επέκταση των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου Διοικήσεως για την εξωδικαστική διερεύνηση καταγγελιών και

· την επέκταση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αναφορικά με την επιχορήγηση μη κυβερνητικών οργανώσεων για την παροχή ανεξάρτητης συνδρομής στα θύματα διακρίσεων, την ανάληψη επιπρόσθετων καθηκόντων και ευθυνών για συντονισμό της εφαρμογής του νόμου και τη διοχέτευση σχετικών πληροφοριών, καθώς και την ετοιμασία και υποβολή έκθεσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με την εφαρμογή του νόμου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ίδια έκθεση, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως έχει εκφράσει την αδυναμία του να αναλάβει τα πρόσθετα καθήκοντα που του ανατίθενται με τον εν λόγω νόμο, εάν δεν ενισχυθεί προηγουμένως με τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό.

Ειδικότερα, σε σχέση με το κόστος χρηματοδότησης των μη κυβερνητικών οργανώσεων που θα παρέχουν ανεξάρτητη συνδρομή, το εν λόγω υπουργείο σημειώνει, στην ίδια εισηγητική έκθεση, ότι δεν κατέστη δυνατό να εκτιμηθεί λόγω έλλειψης προηγούμενων εμπειριών και επαρκούς πληροφόρησης σε σχέση με την εξωτερική ανάθεση παροχής συνδρομής.

Για το σκοπό αυτό έχει περιληφθεί πρόνοια στους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ύψους £50.000, η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ίδιου υπουργείου, θα είναι ικανοποιητική, για να καλύψει τη χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων και την αγορά υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη, για να αναλάβει τα επιπρόσθετα καθήκοντα που ανατίθενται στο υπουργείο. Το ποσό αυτό αναμένεται να αναθεωρηθεί ανάλογα, σύμφωνα με την εμπειρία που θα αποκτηθεί, όταν ο νόμος τεθεί σε εφαρμογή.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εξήγησε λεπτομερώς τις πρόνοιες της νομοθεσίας που προτείνεται και τους προβληματισμούς που απασχόλησαν το εν λόγω υπουργείο.

Η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών διευκρίνισε ότι, παρ’ όλο που το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προνοεί για ισότητα των δύο φύλων σε όλα τα αγαθά και υπηρεσίες, ειδικά για τον τομέα των ασφαλιστικών και άλλων συναφών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παρέχεται στην Έφορο Ασφαλίσεων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η δυνατότητα να καθορίζει περιπτώσεις όπου η χρήση του φύλου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην αξιολόγηση του κινδύνου και ως εκ τούτου να επιτρέπει αναλογικές διαφορές μεταξύ των ατομικών ασφαλίστρων και παροχών των ασφαλιζομένων. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως εξήγησε η ίδια, ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου διεκπεραίωσε αναλογιστική μελέτη για τον ασφαλιστικό κλάδο ζωής, η οποία κατέδειξε ότι η θνησιμότητα των γυναικών είναι χαμηλότερη από αυτή των αντρών. Σύμφωνα με την πιο πάνω εκπρόσωπο, η Έφορος Ασφαλίσεων, αφού αποδέχτηκε την εν λόγω μελέτη, ενημέρωσε σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της οποίας εξασφαλίστηκε η έγκριση, ώστε να γίνονται αποδεκτές σχετικές αναλογικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο φύλων στα θέματα ασφαλίστρων και παροχών του κλάδου ζωής. Η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε περαιτέρω ότι το γεγονός αυτό επηρεάζει ευνοϊκά το γυναικείο φύλο, ενώ συμπλήρωσε, τέλος, ότι για τους υπόλοιπους κλάδους ασφάλισης δεν υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες και ούτε μπορούν να διεξαχθούν, αφού περιλαμβάνουν στατιστικά πολύ μικρό αριθμό ασφαλιστικών συμβολαίων.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας διευκρίνισε ότι η προτεινόμενη νομοθεσία δεν προνοεί για την εφαρμογή της στα υφιστάμενα ασφαλιστικά συμβόλαια αλλά μόνο στα νέα, δηλαδή όσα συνάφθηκαν ή ανανεώθηκαν κατά την 21η Δεκεμβρίου 2007, ημερομηνία κατά την οποία η νομοθεσία θα έπρεπε να είχε τεθεί σε ισχύ, ή μεταγενέστερα.

Τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

Στα πλαίσια της μελέτης του υπό συζήτηση νομοθετήματος, η επιτροπή εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό της σε σχέση με το ασαφές περιεχόμενο της ανεξάρτητης συνδρομής που θα παρέχουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, παρατηρώντας ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι το δεύτερο που τίθεται ενώπιον της επιτροπής για μελέτη και ψήφιση χωρίς να έχει προσδιοριστεί η συνδρομή που θα παρέχεται στα θύματα διακρίσεων. Για το λόγο αυτό ζήτησαν από τα αρμόδια όργανα της εκτελεστικής εξουσίας να προχωρήσουν άμεσα στη σύνταξη και κατάθεση στη Βουλή κανονισμών που να ρυθμίζουν το θέμα αυτό.

Με την ευκαιρία αυτή, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι οι σχετικοί κανονισμοί, η έκδοση των οποίων προβλέπεται από το άρθρο 13 του νομοσχεδίου, θα ρυθμίζουν τις διαδικασίες παροχής ανεξάρτητης συνδρομής σε ό,τι αφορά κυρίως τον καθορισμό των μη κυβερνητικών οργανώσεων και το ύψος του ποσού που αυτές θα λαμβάνουν ως χρηματοδότηση. Η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις της προτεινόμενης νομοθεσίας, οποιαδήποτε μη κυβερνητική οργάνωση θεωρεί ότι διαθέτει τα μέσα και θέλει να παρέχει ανεξάρτητη συνδρομή προς θύματα διακρίσεων θα μπορεί να το κάνει, ανεξάρτητα από το αν δέχεται ή όχι κρατική χρηματοδότηση.

Επιπρόσθετα, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να ζητήσει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως να προβεί στη μετατροπή από κυπριακές λίρες σε ευρώ των προβλεπόμενων στο νομοσχέδιο ποσών αναφορικά με το ύψος των ποινών που θα επιβάλλονται σε όσους καταδικάζονται για παράβαση της νομοθεσίας. Η πιο πάνω μετατροπή ενσωματώθηκε στο κείμενο του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

15 Απριλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων