Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2007» και «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Γιάννος Λαμάρης Άγγελος Βότσης
Τάκης Χατζηγεωργίου Φειδίας Σαρίκας
Ιωνάς Νικολάου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τα υπό αναφορά νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 31η Μαρτίου και στις 7 Απριλίου 2008. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Σκοπός του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, έτσι ώστε να παρασχεθεί η εξουσία στην αρμόδια αρχή να μπορεί να επιβάλλει κατά τη χορήγηση άδειας σχετικά με τη διάνοιξη ή διαίρεση οποιασδήποτε γης για οικοδομικούς σκοπούς και όρο για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών αναφορικά με την εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε κατάλληλες περιπτώσεις.

Σκοπός του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, έτσι ώστε:

1. να παρασχεθεί στο δημοτικό συμβούλιο η εξουσία να εγκρίνει, υπό τους όρους που το ίδιο θα αποφασίζει, τη χρήση δημόσιων πεζοδρομίων για την εγκατάσταση και λειτουργία περιπτέρων, την τοποθέτηση καρεκλών και τραπεζιών, την εγκατάσταση παροχέων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή οποιωνδήποτε άλλων συναφών εγκαταστάσεων ή κατασκευών και

2. να καθοριστεί σ’ αυτόν ότι τα έξοδα των εργασιών ανύψωσης φρεατίων, μετακίνησης ή υπογειοποίησης δικτύων και γενικά μετακίνησης οποιουδήποτε εξοπλισμού παροχέων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εξαιτίας οδικών βελτιωτικών έργων των δήμων θα επιβαρύνουν τον παροχέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, η τροποποίηση των υπό αναφορά βασικών νομοθεσιών κρίθηκε αναγκαία έπειτα από τη διαβίβαση αιτιολογημένης γνώμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κυπριακή Δημοκρατία σχετικά με την Παράβαση 4138/2006 αναφορικά με τα δικαιώματα διέλευσης στο οδικό δίκτυο παροχέων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Σημειώνεται ότι η διαβίβαση αιτιολογημένης γνώμης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει, με βάση το άρθρο 226 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία που κατέθεσαν οι εν λόγω κυβερνητικοί αρμόδιοι στην επιτροπή, η τοποθέτηση υπόγειων δικτύων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, καθώς και δικτύων για την υδατοπρομήθεια και τις αποχετεύσεις στο οδικό δίκτυο ρυθμιζόταν από συμφωνίες των εν λόγω Αρχών που έγιναν με το συντονισμό του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. Με τις συμφωνίες αυτές καθοριζόταν ο χώρος τοποθέτησης των υπόγειων υπηρεσιών κάτω από τα πεζοδρόμια και το ασφαλτικό οδόστρωμα.

Με την ελευθεροποίηση της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι ιδιωτικές εταιρείες στον τομέα αυτό άρχισαν να υποβάλλουν αιτήσεις για τοποθέτηση υπόγειων καλωδίων στο οδικό δίκτυο, οι οποίες όμως λόγω στενότητας χώρου ήταν δύσκολο να γίνουν αποδεκτές. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, αναγνωρίζοντας τα υπό αναφορά προβλήματα που δημιουργούνται, αποφάσισε τη σύσταση τεχνικής επιτροπής για τον καθορισμό πολιτικής επί των δικαιωμάτων εγκατάστασης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο οδικό δίκτυο, η οποία, αφού έλαβε υπόψη τις υφιστάμενες συνθήκες και διαδικασίες, υπέβαλε στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων εισηγήσεις για ικανοποίηση των αναγκών όλων των οργανισμών/εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι εν λόγω εισηγήσεις αναφέρονται σε γραπτό υπόμνημα που κατατέθηκε στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Υπό το φως των πιο πάνω, οι προτεινόμενες με τα υπό αναφορά νομοσχέδια τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες για την υλοποίηση των σκοπών της έκθεσης της εν λόγω τεχνικής επιτροπής που συστάθηκε για τον καθορισμό πολιτικής επί των δικαιωμάτων διέλευσης στο οδικό δίκτυο παροχέων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 64.278 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2006. Περαιτέρω, με την εν λόγω απόφασή του το Υπουργικό Συμβούλιο κάλεσε τις εμπλεκόμενες με το όλο θέμα υπηρεσίες να προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση των υπό αναφορά βασικών νομοθεσιών.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά νομοσχεδίων.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου, παρ’ όλο που συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου που τροποποιεί τον περί Δήμων Νόμο, υποστήριξαν πως, για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της προτεινόμενης πρόνοιάς του με την οποία παρέχεται στο δημοτικό συμβούλιο η εξουσία να εγκρίνει υπό όρους τη χρήση δημόσιων πεζοδρομίων για την εγκατάσταση και λειτουργία περιπτέρων, την τοποθέτηση καρεκλών και τραπεζιών, την εγκατάσταση παροχέων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή οποιωνδήποτε άλλων συναφών εγκαταστάσεων ή κατασκευών, θα πρέπει επιπρόσθετα να γίνει και σχετική τροποποίηση στο νόμο που διέπει την ακίνητη ιδιοκτησία.

Ο διευθυντής του ΕΤΕΚ δήλωσε πως, παρ’ όλο που το ΕΤΕΚ δε διαφωνεί με την προτεινόμενη ρύθμιση που στοχεύει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρατηρούνται στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκφράζει τη διαφωνία του για τον τρόπο που η εξουσία αυτή παρέχεται στα δημοτικά συμβούλια και εισηγήθηκε την ανάγκη καθορισμού κριτηρίων με βάση τα οποία θα αξιοποιείται η διαχείριση της χρήσης των πεζοδρομιών.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κατά τη δεύτερη συνεδρία ενημέρωσε την επιτροπή ότι η πρώτη υπό αναφορά προτεινόμενη τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου θα πρέπει να απαλειφθεί λόγω νομικού κωλύματος που παρατηρείται, δεδομένου ότι τα πεζοδρόμια θεωρούνται ιδιοκτησία της Δημοκρατίας και για το λόγο αυτό τα δημοτικά συμβούλια δεν έχουν το δικαίωμα χρήσης τους. Ως εκ τούτου, σημείωσε η ίδια, για να παρασχεθεί τέτοιο δικαίωμα στα δημοτικά συμβούλια, απαιτείται να τροποποιηθεί προηγουμένως το άρθρο 18 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, με τρόπο ώστε το Υπουργικό Συμβούλιο να δύναται στη βάση κριτηρίων τα οποία θα καθοριστούν με κανονισμούς να παραχωρήσει τέτοιο δικαίωμα χρήσης στους δήμους.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών συμφώνησαν με τη θέση που εξέφρασε η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και δήλωσαν πως για το θέμα αυτό το υπουργείο τους θα καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ευθετότερο χρόνο. Παράλληλα, κατέθεσαν στην επιτροπή νέο αναθεωρημένο κείμενο του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται η πρόνοια για την οποία η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ανέφερε ότι δημιουργεί νομικό κώλυμα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τόσο του πρώτου όσο και του διαμορφωμένου από την εκτελεστική εξουσία κειμένου του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή τη ψήφισή τους σε νόμους, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται αντίστοιχα ως «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008» και «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008».

 

14 Απριλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων