Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Διαιτητικών Τροφίμων για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Ντίνα Ακκελίδου
Στέλλα Κυριακίδου Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Κώστας Κωνσταντίνου Αθηνά Κυριακίδου
Πανίκκος Σταυριανός  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2008. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Τροφίμων.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 29 του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με τα άρθρα 16 έως 18 της Οδηγίας 2006/141/ΕΚ της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας και την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/21/EK. Τα κράτη μέλη όφειλαν να υιοθετήσουν στην εσωτερική έννομη τάξη τους την πρώτη υπό αναφορά Οδηγία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007 και να τη θέσουν σε εφαρμογή την 31η Δεκεμβρίου 2009.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας και του Συμβουλίου Τροφίμων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι κανονισμοί καθορίζουν τα διαιτητικά τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και ειδικότερα την ελάχιστη ποσότητα μαγγανίου που μπορεί να προστίθεται σε τρόφιμα που προορίζονται για βρέφη. Παράλληλα, η υιοθέτηση της Οδηγίας αυτής συμβάλλει σημαντικά στον πληρέστερο έλεγχο των διαιτητικών τροφίμων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς που προορίζονται για βρέφη.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των εν λόγω κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

8 Απριλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων