Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Παρασκευασμάτων για Βρέφη και Παρασκευασμάτων Δεύτερης Βρεφικής Ηλικίας Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Ντίνα Ακκελίδου
Στέλλα Κυριακίδου Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Κώστας Κωνσταντίνου Αθηνά Κυριακίδου
Πανίκκος Σταυριανός  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2008. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Τροφίμων.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 29 του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/141/ΕΚ της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, καθώς και με την Οδηγία 92/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 για τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα της δεύτερης βρεφικής ηλικίας που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες. Τα κράτη μέλη όφειλαν να υιοθετήσουν στην εσωτερική έννομη τάξη τους την πρώτη υπό αναφορά Οδηγία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007 και να τη θέσουν σε εφαρμογή την 31η Δεκεμβρίου 2009.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας και του Συμβουλίου Τροφίμων, οι προτεινόμενοι κανονισμοί καθορίζουν, μεταξύ άλλων, τις προδιαγραφές παρασκευής, πώλησης και σήμανσης των παρασκευασμάτων για βρέφη και των παρασκευασμάτων δεύτερης βρεφικής ηλικίας. Επιπρόσθετα, με τους ίδιους κανονισμούς επιβάλλονται υποχρεώσεις προς τους παρασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς και πωλητές τέτοιων προϊόντων όσον αφορά τη διαφήμιση και την προώθησή τους. Παράλληλα, η υιοθέτηση των Οδηγιών αυτών συμβάλλει σημαντικά στον πληρέστερο έλεγχο των παρασκευασμάτων για βρέφη και των παρασκευασμάτων δεύτερης βρεφικής ηλικίας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο των κανονισμών από νομοτεχνικής πλευράς, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

8 Απριλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων