Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Καταλόγου Ποικιλιών της Πατάτας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Ντίνος Χατζηνικόλας Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Φειδίας Σαρίκας
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαρτίου και στις 3 Απριλίου 2008. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Η Παγκύπρια Ένωση Γεωπόνων και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 14 του περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμου, είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο ως προς το πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθείται σε σχέση με την εγγραφή των ποικιλιών πατάτας στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών πατάτας και συγκεκριμένα τον καθορισμό των προϋποθέσεων που πρέπει να τηρούνται κατά την περιγραφή των ποικιλιών, καθώς και των χαρακτηριστικών που πρέπει να περιγραφούν, για να γίνει αποδεκτή για σκοπούς εγγραφής μια ποικιλία πατάτας.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς σκοπείται η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2007/48/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 2007, που τροποποιεί την Οδηγία 2003/90/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής του άρθρου 7 της Οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση η οποία συνοδεύει το κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών, η Κυπριακή Δημοκρατία με βάση σχετική δέσμευσή της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να είχε συμμορφωθεί με τις διατάξεις της πιο πάνω κοινοτικής Οδηγίας μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2007, κάτι το οποίο δεν κατέστη δυνατό λόγω της μη έγκαιρης κατάθεσης των κανονισμών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού αυτοί κατατέθηκαν στις 6 Μαρτίου 2008.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ανέφερε ότι, λόγω της καθυστέρησης που σημειώθηκε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε σχετική προειδοποιητική επιστολή προς την Κυπριακή Δημοκρατία για τη μη μεταφορά της υπό αναφορά Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

Περαιτέρω, στην προαναφερθείσα εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το κείμενο των εν λόγω κανονισμών σημειώνονται τα ακόλουθα:

· Εκτιμάται ότι η Κύπρος είναι σε θέση να εφαρμόσει την προτεινόμενη νομοθεσία, γιατί υπάρχει η απαραίτητη υπηρεσία.

· Από την προτεινόμενη νομοθεσία δεν αναμένεται οποιαδήποτε αρνητική οικονομική επίδραση σε πολίτες ή αρχές ή οργανώσεις ή ομάδες. Αντίθετα, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, εφόσον μια ποικιλία πατάτας εγγραφεί στην Κύπρο, να μπορεί να διατίθεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

· Για τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών έχει ενημερωθεί σχετικά το Συμβούλιο Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού, στο οποίο εκπροσωπούνται και ιδιώτες (Παγκύπρια Ένωση Γεωπόνων, παραγωγοί πολλαπλασιαστικού υλικού).

· Δεν αναμένεται άμεσο κόστος από την εφαρμογή τους, γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι στιγμής για εγγραφή ποικιλιών πατάτας στην Κύπρο. Εάν υπάρξει ενδιαφέρον, το κόστος της περιγραφής μιας ποικιλίας θα καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σύμφωνα με τον Κανονισμό 23 των βασικών κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

 

8 Απριλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων