Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008» και «Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος

Σοφοκλής Φυττής

Ντίνος Χατζηνικόλας

Αντώνης Αντωνίου

Αντρέας Φακοντής

Φειδίας Σαρίκας

Γεώργιος Τάσου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε μαζί τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαρτίου και στις 3 Απριλίου 2008. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας και του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 6 και 14 του περί Σπόρων Νόμου, είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα των σπόρων προς σπορά, ειδικότερα όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση, καθώς επίσης και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών λαχανικών και γεωργικών ειδών, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, οι πρώτοι υπό αναφορά κανονισμοί εισηγούνται την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2007/49/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 2007 για τροποποίηση της Οδηγίας 2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών κηπευτικών ειδών. Οι δεύτεροι υπό αναφορά κανονισμοί, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, εισηγούνται την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2007/48/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2007 για τροποποίηση της Οδηγίας 2003/90/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση, καθώς και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών γεωργικών φυτών.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση η οποία συνοδεύει τα κείμενα των υπό αναφορά κανονισμών, η Κυπριακή Δημοκρατία έπρεπε, με βάση δέσμευσή της, να είχε συμμορφωθεί με τις διατάξεις των πιο πάνω κοινοτικών Οδηγιών μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2007, κάτι το οποίο δεν κατέστη δυνατό λόγω της μη έγκαιρης κατάθεσης των κανονισμών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού αυτοί κατατέθηκαν στις 6 Μαρτίου 2008.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε στην επιτροπή ότι λόγω της καθυστέρησης που σημειώθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε σχετική προειδοποιητική επιστολή στην Κυπριακή Δημοκρατία για τη μη μεταφορά των υπό αναφορά Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας, επεξηγώντας και αναλύοντας στην επιτροπή τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών, ανέφερε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν τον καθορισμό των λαχανικών και των γεωργικών ειδών που θα εξετάζονται για σκοπούς εγγραφής τους στον εθνικό κατάλογο με βάση συγκεκριμένα πρωτόκολλα του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών, καθώς και τα είδη των λαχανικών και των γεωργικών ειδών που θα εξετάζονται με βάση συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές του Διεθνούς Οργανισμού Προστασίας των Φυτικών Ποικιλιών UPOV.

Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, και οι δύο υπό αναφορά κανονισμοί αφορούν τεχνικά θέματα και γι’ αυτό άμεσα επηρεαζόμενο από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι το Εξεταστικό Κέντρο του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, το οποίο διενεργεί δοκιμές για σκοπούς εγγραφής ποικιλιών στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών. Συγκεκριμένα, οι δοκιμές αυτές θα πρέπει να διενεργούνται, αναλόγως του είδους, με βάση τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα του Κοινοτικού Γραφείου Φυσικών Ποικιλιών ή τις συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές του Διεθνούς Οργανισμού Προστασίας των Φυτικών Ποικιλιών UPOV, όπως αυτά καθορίζονται στα παραρτήματα των προτεινόμενων κανονισμών.

Τέλος, η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε περαιτέρω ότι για τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών ενημερώθηκαν τόσο οι αγροτικές οργανώσεις όσο και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, οι οποίοι δεν εξέφρασαν οποιεσδήποτε αντιρρήσεις.

Σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση η οποία συνοδεύει τα κείμενα των υπό αναφορά κανονισμών, εκτιμάται ότι δεν αναμένεται να υπάρξουν οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις από την υιοθέτηση των προτεινόμενων κανονισμών, αλλά ούτε και οποιαδήποτε αύξηση τόσο του άμεσου όσο και του μακροχρόνιου κόστους σε σύγκριση με το υφιστάμενο κόστος για την εφαρμογή της περί Σπόρων νομοθεσίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

 

 

8 Απριλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων