Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Σπόρων (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Ντίνος Χατζηνικόλας Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Φειδίας Σαρίκας
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαρτίου και στις 3 Απριλίου 2008. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 14 του περί Σπόρων Νόμου, είναι η ρύθμιση του ύψους των τελών που θα καταβάλλονται σε περίπτωση ανάθεσης της διεξαγωγής των δοκιμών διακριτότητας, ομοιομορφίας και σταθερότητας (ΔΟΣ), που είναι απαραίτητες για την εγγραφή ποικιλιών όλων των ειδών στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών, ή και των δοκιμών καλλιεργητικής αξίας και χρήσης (ΚΑΧ), που είναι απαραίτητες για την εγγραφή των ποικιλιών των φυτών μεγάλης καλλιέργειας, στο Εξεταστικό Κέντρο του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών ή σε περίπτωση ανάθεσης της διεξαγωγής των ΔΟΣ δοκιμών σε εξεταστικό κέντρο άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τμήματος Γεωργίας, η ανάγκη αναθεώρησης του ύψους των τελών που θα καταβάλλονται για τη διεξαγωγή των ΔΟΣ και ΚΑΧ δοκιμών, που είναι απαραίτητες για την εγγραφή των ποικιλιών στον εθνικό κατάλογο της Κύπρου, προέκυψε μετά από σχετική γνωμάτευση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε η ίδια εκπρόσωπος, τα καθορισμένα στους βασικούς κανονισμούς τέλη για τις ΔΟΣ και ΚΑΧ δοκιμές είναι μειωμένα κατά το ήμισυ περίπου σε σύγκριση με τα πραγματικά τέλη που απαιτούνται από το Εξεταστικό Κέντρο του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών. Αποτέλεσμα αυτού, διευκρίνισε η ίδια, είναι το Τμήμα Γεωργίας να καταβάλλει από σχετικό κονδύλι του ετήσιου προϋπολογισμού του τα πραγματικά τέλη που απαιτούνται από το Εξεταστικό Κέντρο του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών ή τα τέλη που απαιτούνται από εξεταστικό κέντρο άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας. Σύμφωνα με την προαναφερόμενη γνωμάτευση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, δήλωσε η ίδια, αυτό αποτελεί κρατική ενίσχυση και γι’ αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί, για να συνάδει με τη νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις.

Επεξηγώντας τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών στην επιτροπή, η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε περαιτέρω ότι, όταν οι ΔΟΣ και ΚΑΧ δοκιμές θα διεξάγονται στο Εξεταστικό Κέντρο του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, θα καταβάλλονται τα προτεινόμενα στους υπό συζήτηση κανονισμούς τέλη, ενώ, σε περίπτωση που οι ΔΟΣ δοκιμές ανατεθούν από το Τμήμα Γεωργίας σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, θα πρέπει να καταβάλλεται ολόκληρο το αντίτιμο που θα απαιτείται για τη διεξαγωγή των δοκιμών αυτών, όπως αυτό εκάστοτε θα καθορίζεται μεταξύ του Τμήματος Γεωργίας και του άλλου κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας.

Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι με την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών αναμένεται να αυξηθούν τα τέλη που θα καταβάλλονται για εγγραφή νέων ποικιλιών στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών και ότι η ανάθεση των ΔΟΣ δοκιμών σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα θα γίνεται μόνο για τα είδη για τα οποία το Εξεταστικό Κέντρο του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών δε θα είναι σε θέση να διενεργήσει τις δοκιμές αυτές το ίδιο.

Σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση του Τμήματος Γεωργίας που συνοδεύει το κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών, για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις ενημερώθηκαν σχετικά το Σποροπαραγωγικό Κέντρο του Τμήματος Γεωργίας, το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, οι αγροτικές οργανώσεις και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας.

Επισημαίνεται περαιτέρω ότι, λόγω του ότι τα προτεινόμενα στους υπό συζήτηση κανονισμούς τέλη καθορίζονταν σε κυπριακές λίρες, το Τμήμα Γεωργίας κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο των υπό συζήτηση κανονισμών στο οποίο, πέρα από τη μετατροπή των προτεινόμενων τελών σε ευρώ, γίνεται επιπλέον εισήγηση για μικρή αύξησή τους για σκοπούς στρογγυλοποίησης.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας δήλωσε διευκρινιστικά ότι η προτεινόμενη αύξηση των τελών στο αναθεωρημένο κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών κρίθηκε σκόπιμη, ώστε αυτά να καταστούν εύχρηστα κατά τις συναλλαγές με τους αιτητές.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από την εκτελεστική εξουσία.

8 Απριλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων