Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυταρίων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Κηπευτικών, εκτός των Σπόρων προς Σπορά (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:         

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Ντίνος Χατζηνικόλας Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Φειδίας Σαρίκας
Γεώργιος Τάσου  

      Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαρτίου και στις 3 Απριλίου 2008.  Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”.  Η Παγκύπρια Ένωση Γεωπόνων και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

          Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 14 του περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμου, είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα του ελέγχου και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού των κηπευτικών, και ειδικότερα, η εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/124/EK της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2006, για τροποποίηση της Οδηγίας 92/33/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εμπορία φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών εκτός των σπόρων προς σπορά και της Οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών.

          Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία κατέθεσε στην επιτροπή το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, με τους προτεινόμενους κανονισμούς αντικαθίσταται το Παράρτημα Ι των βασικών κανονισμών, που αφορά τον κατάλογο των γενών και ειδών των φυτών που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής των βασικών κανονισμών.

          Συγκεκριμένα, οι αλλαγές που προτείνονται σε σχέση με τους βασικούς κανονισμούς είναι οι ακόλουθες:

1.      Η τροποποίηση ορισμένων από τις βοτανικές ονομασίες που χρησιμοποιούνται στην υφιστάμενη νομοθεσία για το πολλαπλασιαστικό υλικό φυταρίων κηπευτικών, λόγω νέων επιστημονικών δεδομένων και για να είναι εναρμονισμένες με τις κοινά αποδεκτές ονομασίες σε διεθνές επίπεδο.

2.      Η επέκταση της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά το πολλαπλασιαστικό υλικό φυταρίων κηπευτικών στο καλαμπόκι και στο σχοινόπρασο.

          Eπισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2006/124/EK το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου 2007.  Αυτό όμως δεν κατέστη δυνατό, γιατί, όπως αναφέρεται, ενώ η Οδηγία προγραμματιζόταν να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο με τη μορφή διατάγματος, η σχετική εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση διαταγμάτων από τον αρμόδιο υπουργό δεν υιοθετήθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στα πλαίσια της ψήφισης του περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμου του 2007.  Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι η μη έγκαιρη έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών δεν κατέστη δυνατή λόγω της μη έγκαιρης κατάθεσής τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού αυτοί κατατέθηκαν στις  6 Μαρτίου 2008.

          Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα πιο πάνω στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν στην επιτροπή, αναφέρονται τα ακόλουθα:

·               Δε ζητήθηκε παρέκκλιση ή οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση, γιατί η νομοθεσία αυτή πρέπει να εφαρμοστεί για λόγους ισοδυναμίας του πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών σε όλη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.  Επιπλέον, το νομοθετικό αυτό πλαίσιο διασφαλίζει την ποιότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού, που είναι μεγάλης σημασίας για τους παραγωγούς.

·               Εκτιμάται ότι η Κύπρος είναι σε θέση να εφαρμόσει την προτεινόμενη νομοθεσία, γιατί υπάρχει η απαραίτητη υπηρεσία και υποδομή.

·               Από την προτεινόμενη νομοθεσία δεν αναμένεται οποιαδήποτε αρνητική οικονομική επίδραση σε πολίτες ή αρχές ή οργανώσεις ή ομάδες.  Αντίθετα, πιστεύεται ότι οι επιδράσεις θα είναι θετικές, γιατί διασφαλίζονται τα συμφέροντα των ιδιωτών με τις διαδικασίες που καθορίζονται.

·               Για τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών ενημερώθηκε σχετικά το Συμβούλιο Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού, στο οποίο εκπροσωπούνται και ιδιώτες (Παγκύπρια Ένωση Γεωπόνων, παραγωγοί πολλαπλασιαστικού υλικού).

·               Δεν αναμένεται άμεσο κόστος από την εφαρμογή των κανονισμών που προτείνονται, γιατί τυγχάνουν ήδη εφαρμογής σχετικοί κανονισμοί.

·               Το μακροχρόνιο κόστος για την εφαρμογή της νομοθεσίας θα είναι σταθερό ή και μειωμένο, λόγω της εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα στην παραγωγή του πολλαπλασιαστικού υλικού.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

8 Απριλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων