Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες׃

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2008.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Προϊσταμένου Υπηρεσίας Μεταλλείων στα Μεταλλεία, έτσι ώστε να εκσυγχρονιστεί, για να μη δυσχεραίνεται το έργο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ).

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η προτεινόμενη τροποποίηση κατέστη αναγκαία έπειτα από σχετική εισήγηση της ΕΔΥ προς τον Υπουργό Οικονομικών.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Λειτουργού Επιθεώρησης Πτυχίων και Αδειών που δημιουργήθηκε στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία εγκρίθηκε στα πλαίσια του συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 2005 [Ν. 42(ΙΙ) του 2005], για την ενίσχυση της Μονάδας Ασφάλειας Πτήσεων του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, στο υπό αναφορά σχέδιο υπηρεσίας περιλήφθηκαν τα συνήθη προσόντα για τη σωστή στελέχωση του Τομέα Ασφάλειας των Πτήσεων, σύμφωνα με τη γενική πολιτική που εφαρμόζεται για τις θέσεις του ίδιου επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία.

Σκοπός των τρίτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Κυβερνήτη Σκάφους 2ης Τάξης και Μηχανικού Σκάφους 2ης Τάξης στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, έτσι ώστε να εκσυγχρονιστούν, για να μη δυσχεραίνεται το έργο της ΕΔΥ.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η προτεινόμενη τροποποίηση κατέστη αναγκαία έπειτα από σχετική εισήγηση της ΕΔΥ προς τον Υπουργό Οικονομικών.

Σκοπός των τέταρτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός νέου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού, ώστε στα απαιτούμενα προσόντα να προβλέπεται, αντί της πενταετούς, τριετής τουλάχιστον υπηρεσία στην αμέσως κατώτερη θέση Γραμματειακού Λειτουργού.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η τροποποίηση κατέστη αναγκαία για σκοπούς εναρμόνισης με τα άλλα σχέδια υπηρεσίας ομοειδών δομών του ίδιου επιπέδου.

Σκοπός των πέμπτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η δημιουργία σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Βοηθού Λειτουργού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 1ης Τάξεως, η οποία είναι θέση προαγωγής και η οποία δημιουργήθηκε για σκοπούς ανέλιξης σ’ αυτήν των υπαλλήλων οι οποίοι λόγω μη κατοχής πανεπιστημιακών προσόντων δεν μπορούν να ενταχθούν στην επιστημονική ή τεχνική πυραμίδα στην Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, στο Τμήμα Τελωνείων.

Σκοπός των έκτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Κτηνιατρικού Επιθεωρητή, στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, έτσι ώστε να εκσυγχρονιστεί, για να μη δυσχεραίνεται το έργο της ΕΔΥ.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η προτεινόμενη τροποποίηση κατέστη αναγκαία έπειτα από σχετική εισήγηση της ΕΔΥ προς τον Υπουργό Οικονομικών.

Σκοπός των έβδομων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 11 και 33 του περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμου, είναι η αντικατάσταση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Εκτελεστικού Γραμματέα στον Οργανισμό Νεολαίας, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί η θέση από Α9 σε Α14. Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η αναβάθμιση εγκρίθηκε με τον προϋπολογισμό του οργανισμού για το 2007. Επιπλέον, από θέση πρώτου διορισμού, γίνεται θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς σκοπείται περαιτέρω η τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Λογιστικού Λειτουργού και Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού στον Οργανισμό Νεολαίας, έτσι ώστε να συνάδουν με αυτά των αντίστοιχων θέσεων στη δημόσια υπηρεσία.

Σκοπός των όγδοων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Εσωτερικών Προσόδων, Λειτουργού Εσωτερικών Προσόδων Α΄ και Λειτουργού Εσωτερικών Προσόδων, στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, στα οποία περιλήφθηκαν τα συνήθη καθήκοντα και προσόντα που απαιτούνται στις θέσεις του ίδιου επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι εν λόγω θέσεις δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της κατανομής των θέσεων του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων σε τρεις δομές, την επαγγελματική, την επιστημονική και τη βοηθητική δομή.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού για σχέδια υπηρεσίας. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι τα σχέδια υπηρεσίας που αφορούν τον Οργανισμό Νεολαίας, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, έτυχαν επεξεργασίας από τον Οργανισμό Νεολαίας και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

8 Απριλίου 2008

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Οι περί Μεταλλείων - Θέση Προϊσταμένου Υπηρεσίας Μεταλλείων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2008.
2. Οι περί Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας - Θέση Λειτουργού Επιθεώρησης Πτυχίων και Αδειών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2008.
3. Οι περί Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών - Θέσεις Κυβερνήτη Σκάφους 2ης Τάξης και Μηχανικού Σκάφους 2ης Τάξης (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2008.
4. Οι περί Τμήματος Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού - Θέση Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2008.
5. Οι περί Τμήματος Τελωνείων (Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας) - Θέση Βοηθού Λειτουργού Προστιθέμενης Αξίας 1ης Τάξεως (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2008.
6. Οι περί Κτηνιατρικών Υπηρεσιών - Θέση Κτηνιατρικού Επιθεωρητή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2008.
7. Οι περί Οργανισμού Νεολαίας - Θέσεις Εκτελεστικού Γραμματέα, Λογιστικού Λειτουργού και Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2008.
8. Οι περί Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων - Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Εσωτερικών Προσόδων, Λειτουργού Εσωτερικών Προσόδων Α΄ και Λειτουργού Εσωτερικών Προσόδων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2008.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων