Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Γεώργιος Τάσου Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Βαρνάβα
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού

               

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 8 Μαΐου 2007 και 2 Απριλίου 2008.  Στα πλαίσια της μελέτης των εν λόγω κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑΣΙΣΤΕ-ΟΕΒ) και του Συνδέσμου Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΙΑΕΚ-ΚΕΒΕ).

          Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τέλη και Δικαιώματα) Κανονισμών, ώστε να αρθούν οι αδυναμίες που υπάρχουν σ’ αυτούς σε σχέση με τον καθορισμό των τελών που απαιτούνται για την εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση κάθε κλάδου σπουδών των ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, με τους υπό μελέτη κανονισμούς ρυθμίζεται η διαδικασία καταβολής των εν λόγω τελών αξιολόγησης-πιστοποίησης.

          Οι υπό αναφορά κανονισμοί εξετάστηκαν μαζί με σχετικό νομοσχέδιο που τροποποιούσε τον πιο πάνω νόμο και το οποίο, όπως είναι γνωστό, ψηφίστηκε ήδη σε νόμο το Δεκέμβριο του 2007.  Με βάση το νομοσχέδιο αυτό, μεταξύ άλλων, καθοριζόταν το ύψος των τελών αξιολόγησης-πιστοποίησης κάθε κλάδου σπουδών τα οποία πρέπει να καταβάλλουν οι ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

          Επισημαίνεται ότι μετά από αίτημα της επιτροπής, η οποία έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις των εκπροσώπων των  ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το ύψος των πιο πάνω τελών, με τη σύμφωνη γνώμη και του αρμόδιου υπουργείου, μειώθηκε σημαντικά.

          Οι θέσεις όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών καταγράφηκαν αναλυτικά στην έκθεση που είχε ετοιμαστεί και κυκλοφορήσει στην ολομέλεια για το νομοσχέδιο που αναφέρεται πιο πάνω.

          Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι των εν λόγω ιδιωτικών σχολών είχαν εκφράσει τις γενικότερες θέσεις τους που αφορούν την ανάγκη για στήριξή τους από το κράτος και την ανάγκη για μείωση ή κατάργηση των διάφορων τελών/δικαιωμάτων που προβλέπονται στους ισχύοντες κανονισμούς σε σχέση με τα δικαιώματα εξέτασης, τα τέλη εγγραφής στα μητρώα, τα δικαιώματα επιθεώρησης κ.λπ., τέλη τα οποία όμως δεν εμπίπτουν στις προτεινόμενες τροποποιήσεις των υπό εξέταση κανονισμών. 

          Ωστόσο, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού επιφυλάχθηκαν να μελετήσουν τις πιο πάνω εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων πλευρών, ώστε, όπου είναι εφικτό, να ληφθούν υπόψη σε ενδεχόμενη μελλοντική τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, η οποία θα ρυθμίζει ολοκληρωμένα το θέμα των τελών και δικαιωμάτων.

          Στα πλαίσια της μελέτης των υπό συζήτηση κανονισμών, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να προβεί στη μετατροπή σε ευρώ συγκεκριμένου ποσού τέλους που προβλέπεται σε κυπριακές λίρες.  Η πιο πάνω μετατροπή σε ευρώ ενσωματώθηκε στο κείμενο των κανονισμών.

          Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας υιοθετεί τις τροποποιήσεις που προτείνονται στους υπό συζήτηση κανονισμούς και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

   

 

 

8 Απριλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων