Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες για το Έτος 2008 Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Τάκης Χατζηγεωργίου
Νικόλας Παπαδόπουλος Αβέρωφ Νεοφύτου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 Μαρτίου και στις 7 Απριλίου του 2008. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και ο πρόεδρος και άλλοι αρμόδιοι της διαχειριστικής επιτροπής του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΑΑ).

Σημειώνεται ότι ο υπό αναφορά προϋπολογισμός κατατέθηκε στη Βουλή με τα προβλεπόμενα ποσά να αναφέρονται σε λίρες Κύπρου.

Στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού, η επιτροπή ζήτησε από τους αρμοδίους όπως τα προνοούμενα ποσά μετατραπούν από λίρες Κύπρου σε ευρώ προτού το νομοσχέδιο τεθεί ενώπιον της ολομέλειας του σώματος για ψήφιση.

Συναφώς, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απέστειλε σχετική επιστολή, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2008, με την οποία προέβη σε διόρθωση του υπό αναφορά προϋπολογισμού, με τη μετατροπή των ποσών τα οποία αναγράφονται σε αυτόν από λίρες Κύπρου σε ευρώ.

Ο προϋπολογισμός του ΚΕΑΑ για το 2008 προβλέπει δαπάνες ύψους €391.945 (αγορές πρώτων υλών, επιδόματα κ.ά.) και έσοδα ύψους €308.078, τα οποία προέρχονται κυρίως από πωλήσεις αντικειμένων που κατασκευάζονται στο ΚΕΑΑ (€277.152), καθώς και από τόκους και επενδύσεις (€29.047).

Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν ενώπιον της επιτροπής οι εκπρόσωποι του ταμείου, η διαφορά των €83.867 μεταξύ εσόδων και δαπανών είναι σκόπιμη και στοχεύει στην αξιοποίηση μέρους του αποθεματικού του ταμείου για προγράμματα επαγγελματικής αποκατάστασης των αναπήρων έξω από το ΚΕΑΑ. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, την 31η Δεκεμβρίου 2006 το Ειδικό Ταμείο του ΚΕΑΑ είχε ταμειακά διαθέσιμα €859.532.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το Ειδικό Ταμείο του ΚΕΑΑ λειτουργούσε καταρχάς και για μεγάλη χρονική περίοδο άτυπα, αλλά από το 2000 η λειτουργία του ρυθμίστηκε με νόμο.

Τη διαχειριστική επιτροπή απαρτίζουν ο διευθυντής του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως πρόεδρος, ο προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας του Τμήματος Εργασίας, ένας εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας και δύο εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία.

Σκοπός του Ειδικού Ταμείου του ΚΕΑΑ είναι η επαγγελματική αποκατάσταση και η ευημερία των ατόμων με αναπηρία. Το ΚΕΑΑ συμβάλλει επίσης στην ευρύτερη επιδίωξη της κυβερνητικής πολιτικής για τα άτομα με αναπηρία, η οποία στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην κοινωνική ενσωμάτωσή τους και στην παροχή ίσων ευκαιριών για απασχόληση.

Οι εκπρόσωποι της διαχειριστικής επιτροπής του ταμείου, ενημερώνοντας την επιτροπή, ανέφεραν ότι το ΚΕΑΑ πραγματοποιεί έσοδα τα οποία προέρχονται κυρίως από πωλήσεις αντικειμένων που κατασκευάζονται στα εργαστήρια προστατευόμενης απασχόλησης, όπως υποδήματα, καρεκλάκια και κεντήματα, και τα κυριότερα έξοδά του αφορούν αγορές πρώτων υλών, επιδόματα και φιλοδωρήματα παραγωγής.

Περαιτέρω, οι προαναφερθέντες εκπρόσωποι διευκρίνισαν ότι το ΚΕΑΑ δε στηρίζεται μόνο στο Ειδικό Ταμείο, αλλά και σε δαπάνες που διενεργεί η κυβέρνηση μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, αφού οι δαπάνες για το προσωπικό του ΚΕΑΑ, τα ενοίκια, καθώς και άλλες δαπάνες καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Στο στάδιο της εξέτασης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, τα μέλη της επιτροπής δήλωσαν ότι χρήζει άμεσου επαναπροσδιορισμού ο ρόλος του Ειδικού Ταμείου του ΚΕΑΑ, κάτι το οποίο έχει καθυστερήσει για αρκετά χρόνια, αφού στην ουσία το ΚΕΑΑ δεν εκπληρώνει το ρόλο για τον οποίο έχει συσταθεί παρά μόνο λειτουργεί ως “καταφύγιο” για τα άτομα με αναπηρία, χωρίς να τα προετοιμάζει για επαγγελματική αποκατάσταση και κοινωνική ενσωμάτωση με την παροχή ίσων ευκαιριών για απασχόληση στην αγορά εργασίας, σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκε.

Επιπρόσθετα, τα μέλη της επιτροπής δήλωσαν ότι, μέσα στα πλαίσια του επαναπροσδιορισμού του ρόλου του ΚΕΑΑ, θα πρέπει να τεθεί εκ νέου ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και στόχων του σύμφωνα και με διεθνή πρότυπα, τα οποία θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποδοτικότερη λειτουργία του όλου θεσμού.

Περαιτέρω, τα μέλη της επιτροπής επισήμαναν ότι χρειάζεται να επανεξεταστούν και να αναθεωρηθούν τα σχέδια και προγράμματα κατάρτισης τα οποία παρέχονται από το ΚΕΑΑ. Ειδικότερη αναφορά έγινε στο Σχέδιο για Δημιουργία και Λειτουργία Μικρών Μονάδων για Σκοπούς Αυτοεργοδότησης Ατόμων με Αναπηρία, για το οποίο υπάρχει πρόνοια στον υπό αναφορά προϋπολογισμό για €85.430 (£50.000). Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, από το συγκεκριμένο σχέδιο, κατά τη διάρκεια του 2007, ωφελήθηκαν μόνο έξι άτομα.

Τα μέλη της επιτροπής επισήμαναν ότι το ποσό το οποίο παρέχεται ως οικονομική βοήθεια, σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλό για τους σκοπούς για τους οποίους αυτό παραχωρείται, με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ατόμων που επιθυμούν να αυτοεργοδοτηθούν με τον τρόπο αυτό.

Επ’ αυτών των θεμάτων ο πρόεδρος του ταμείου δήλωσε ότι όντως η κατάσταση ως έχει δεν είναι ικανοποιητική και χρειάζεται άμεσος επανακαθορισμός του τρόπου λειτουργίας του ΚΕΑΑ.

Περαιτέρω, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέφεραν ότι το υπουργείο έχει διαμορφώσει τη θέση του αναφορικά με τον επανακαθορισμό του ρόλου του ΚΕΑΑ με βάση τόσο τις εισηγήσεις ειδικής μελέτης ιδιώτη συμβούλου, που πραγματοποιήθηκε το 2006, όσο και ενδοϋπηρεσιακή μελέτη. Η μελέτη αυτή αφορά την αναδιοργάνωση της λειτουργίας του τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και αποκατάστασης των ατόμων με αναπηρίες γενικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα τόσο του ΚΕΑΑ όσο και άλλων φορέων και δομών, όπως π.χ. το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, που υπολειτουργούν και χρειάζεται να ενταχθούν σε ένα κοινό πλαίσιο με κοινό όραμα, προσανατολισμό και στόχους. Συναφώς, αναφέρθηκε ότι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 6 Φεβρουαρίου 2008 εγκρίθηκε η δημιουργία νέου τμήματος στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. Ανάμεσα στα διαρθρωτικά μέτρα που το νέο τμήμα αναλαμβάνει να προωθήσει σε διαβούλευση με την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων είναι και ο εκσυγχρονισμός του ΚΕΑΑ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου σε νόμο.

 

8 Απριλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων