Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Ντίνα Ακκελίδου
Στέλλα Κυριακίδου Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Πανίκκος Σταυριανός  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2008. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2003/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τη διαφήμιση και τη χορηγία υπέρ των προϊόντων καπνού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, προτείνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η αντικατάσταση του ορισμού του όρου “διαφήμιση” με νέο ορισμό, όπως ακριβώς προβλέπεται στη σχετική Οδηγία.

2. Η προσθήκη των όρων “τρίτη χώρα” και “χορηγία”, καθώς και των ορισμών τους. Σημειώνεται ότι ο όρος “χορηγία” δεν περιλαμβάνεται ως ξεχωριστός όρος στην υφιστάμενη νομοθεσία, αλλά εμπεριέχεται ερμηνευτικά στον όρο “διαφήμιση”.

3. Η προσθήκη του όρου “υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας” και του ορισμού του με την προσθήκη του νέου άρθρου 5Α.

4. Η τροποποίηση των διατάξεων που προβλέπουν την ολοκληρωτική απαγόρευση της διαφήμισης των καπνικών προϊόντων, ώστε να καθορίζονται οι συγκεκριμένες απαγορεύσεις που προβλέπει η Οδηγία, περιλαμβανομένης και της ρητής απαγόρευσης της διαφήμισης και των χορηγιών μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή μηνυμάτων που περιέχονται στο διαδίκτυο. Παράλληλα, με την εν λόγω τροποποίηση προτείνεται η εξαίρεση της απαγόρευσης της διαφήμισης υπέρ των εντύπων που προορίζονται αποκλειστικά για τους επαγγελματίες του εμπορίου καπνού και των εντύπων που τυπώνονται και εκδίδονται σε τρίτες χώρες, εφόσον η κοινοτική αγορά δεν είναι ο κύριος προορισμός τους.

5. Η εισαγωγή πρόνοιας με την οποία δίνεται το δικαίωμα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς που έχουν έννομο συμφέρον να προσφεύγουν στο δικαστήριο για την κατάργηση διαφημίσεων, χορηγιών ή άλλων δραστηριοτήτων που είναι ασυμβίβαστες με τις διατάξεις της βασικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, η ημερομηνία υιοθέτησης της υπό αναφορά Οδηγίας στην εθνική νομοθεσία ήταν η 31η Ιουλίου 2005. Σημειώνεται ότι το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 13 Δεκεμβρίου 2007.

Στο στάδιο της μελέτης του εν λόγω νομοσχεδίου από την επιτροπή, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εισηγήθηκε νομοτεχνικές και άλλες διορθώσεις στο προτεινόμενο κείμενο, οι οποίες έγιναν αποδεκτές από την επιτροπή.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού διαμόρφωσε το κείμενο σύμφωνα με τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

 

8 Απριλίου 2008

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων