Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Υφαντουργικών Προϊόντων (Προσδιορισμός Ινικής Σύνθεσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Κυριάκος Χατζηγιάννη Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Μουσκάλλης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και την 31η Μαρτίου 2008. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Το Γενικό Χημείο του Κράτους, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής, για τους λόγους που παρατίθενται σε σχετική επιστολή του προς την επιτροπή.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 35 του περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμου, είναι η τροποποίηση των βασικών κανονισμών για τον προσδιορισμό της ινικής σύνθεσης των υφαντουργικών προϊόντων με στόχο την περαιτέρω εναρμόνισή τους με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σύμφωνα με τα όσα διαλαμβάνονται στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των περί Υφαντουργικών Προϊόντων (Προσδιορισμός Ινικής Σύνθεσης) Κανονισμών.

2. Η Οδηγία 2007/4/ΕΚ προσαρμόστηκε στην τεχνική πρόοδο, με επέκταση του πεδίου εφαρμογής της με την προσθήκη νέου είδους υφάνσιμης ίνας στον κατάλογο των ινών που παρατίθενται στα σχετικά παραρτήματα της εν λόγω Οδηγίας, και επομένως η τροποποίηση του παραρτήματος των περί Υφαντουργικών Προϊόντων (Προσδιορισμός Ινικής Σύνθεσης) Κανονισμών του 2001 και 2007 κρίνεται αναγκαία για σκοπούς εναρμόνισης, ώστε να συμπεριληφθεί και η νέα υφάνσιμη ίνα στο σχετικό πίνακα στον οποίο καθορίζονται και οι αντίστοιχες μέθοδοι δοκιμών.

3. Δεν τίθεται θέμα διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από το κεκτημένο.

4. Υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης των προνοιών των προτεινόμενων κανονισμών.

Σημειώνεται ότι, ενώ, σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα, η χρονική δέσμευση της Κύπρου για την υιοθέτηση της Οδηγίας αυτής είναι η 2α Φεβρουαρίου 2008, οι εν λόγω κανονισμοί κατατέθηκαν ενώπιον της Βουλής για έγκριση στις 4 Μαρτίου 2008.

Το Γενικό Χημείο του Κράτους σε σχετική επιστολή του προς την επιτροπή, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2008, αναφέρει ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που επιβάλλονται σ’ αυτό από τον περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμο, λόγω πολλών άλλων υποχρεώσεων που έχουν προκύψει από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

31η Μαρτίου 2008

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων