Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007» και «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Χρήστος Στυλιανίδης
Αντρέας Φακοντής Aντώνης Αντωνίου
Σκεύη Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Μαρία Κυριακού Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2008. Στην εν λόγω συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα Εργασίας και Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ και του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού. Η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του πρώτου υπό εξέταση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου με την επέκταση της διάρκειας της άδειας μητρότητας μισθωτής γυναίκας που έχει αναλάβει τη φροντίδα παιδιού ηλικίας κάτω των δώδεκα ετών, λόγω υιοθεσίας, από δεκατέσσερις εβδομάδες, που είναι σήμερα, σε δεκαέξι εβδομάδες.

Αντίστοιχα, σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου με την επέκταση της περιόδου χορήγησης του επιδόματος μητρότητας, λόγω υιοθεσίας τέκνου, από δεκατέσσερις σε δεκαέξι εβδομάδες.

Σύμφωνα με την κοινή εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τα υπό αναφορά νομοσχέδια, καθώς και τα στοιχεία που έθεσαν ενώπιον της επιτροπής οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες μετά την επέκταση της άδειας και του επιδόματος μητρότητας για τις φυσικές μητέρες κατά δύο βδομάδες με τους τροποποιητικούς νόμους περί Προστασίας της Μητρότητας και περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ν. 109(Ι)/2007 και Ν. 110(Ι)/2007, αντίστοιχα, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ από τις 25 Ιουλίου 2007. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, όπως εξήγησαν οι ίδιοι εκπρόσωποι, κρίθηκε σκόπιμο οι προτεινόμενες τροποποιήσεις να έχουν αναδρομική ισχύ, με ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους την 25η Ιουλίου 2007, προκειμένου να αρθεί η διάκριση ή η αδικία που έγινε σε βάρος των γυναικών μισθωτών που αποκτούν παιδί με υιοθεσία σε σχέση με τις φυσικές μητέρες.

Η εκπρόσωπος του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού, αφού κατέθεσε και σχετικό σημείωμα στην επιτροπή, εξέφρασε τη συμφωνία του συνδέσμου με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ εξέφρασαν τη συμφωνία τους με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά νομοσχεδίων, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγούνται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή τους σε νόμους, αφού προηγουμένως τροποποιηθούν οι τίτλοι τους, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008» και «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008», αντίστοιχα.

 

31η Μαρτίου 2008

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων