Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος

Άγγελος Βότσης

Πανίκκος Σταυριανός

Σοφοκλής Φυττής

Νίκος Τορναρίτης

Ρούλα Μαυρονικόλα

Ελένη Θεοχάρους

Γιώργος Περδίκης

Κυριάκος Χατζηγιάννη

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος εξέτασε τα υπό αναφορά νομοσχέδια σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2008. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Περιβάλλοντος), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ και του Παγκύπριου Συνδέσμου Χοιροτρόφων. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, το ΕΤΕΚ, η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου και το Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην πιο πάνω συνεδρία.

Σκοπός και των τριών υπό αναφορά νομοσχεδίων είναι να διασφαλιστεί η πλήρης και ορθή ενσωμάτωση στην κυπριακή νομοθεσία των διατάξεων της Οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (ΙPPC), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των Οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σύμφωνα με υποδείξεις της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Οι προτεινόμενες πρόνοιες των υπό συζήτηση νομοσχεδίων αφορούν ειδικότερα τα ακόλουθα:

1. Με το πρώτο τροποποιητικό νομοσχέδιο, για το οποίο αρμοδιότητα έχει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προστίθενται στον υφιστάμενο νόμο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας νέοι ορισμοί, που αφορούν τη «μεταβολή της λειτουργίας» και την «ουσιαστική μεταβολή της λειτουργίας». Επιπρόσθετα συμπεριλαμβάνονται διατάξεις που προνοούν για την απαγόρευση της ουσιαστικής μεταβολής της λειτουργίας μιας εγκατάστασης χωρίς τη χορήγηση άδειας εκπομπής αερίων αποβλήτων από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Περαιτέρω, στο εν λόγω τροποποιητικό νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις που προνοούν για τη χορήγηση της πιο πάνω άδειας σε μεγάλες βιομηχανικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μόνο στις περιπτώσεις εκείνες όπου τηρούνται επιπρόσθετα με τις πρόνοιες του πιο πάνω νόμου περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας, οι πρόνοιες του νόμου περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης. Στο νομοσχέδιο αυτό περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις που αφορούν το περιεχόμενο της αίτησης που υποβάλλεται για σκοπούς εξασφάλισης της πιο πάνω άδειας και συγκεκριμένα την υποχρέωση για υποβολή πληροφοριών αναφορικά με τα μέτρα που θα λάβει ο φορέας εκμετάλλευσης μιας εγκατάστασης για συμμόρφωση με τις διατάξεις του πιο πάνω νόμου περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης.

2. Με το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο, για το οποίο αρμοδιότητα έχουν από κοινού τα Υπουργεία Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τροποποιείται ο υφιστάμενος νόμος περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης, έτσι ώστε να ενσωματωθούν σ’ αυτόν οι διατάξεις της πιο πάνω Οδηγίας, που αφορούν, μεταξύ άλλων:

α. την έκδοση αδειών απόρριψης αποβλήτων για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι το αργότερο μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2007 θα λειτουργούν σύμφωνα με τις πρόνοιες της εν λόγω Οδηγίας·

β. την πρόσβαση του κοινού στα αποτελέσματα που διαθέτει η αρμόδια αρχή από την παρακολούθηση των απορρίψεων ή εκπομπών των βιομηχανικών εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας·

γ. τις οριακές τιμές εκπομπής ή/και τα τεχνικά μέτρα που οφείλουν να τηρούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας, όπως καθορίζονται και από άλλες Οδηγίες·

δ. την υποβολή πρόσθετων όρων για σκοπούς τήρησης ποιοτικών προτύπων περιβάλλοντος στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζονται·

ε. τους όρους της άδειας απόρριψης που πρέπει να τηρούνται, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της ατμόσφαιρας, των νερών και του εδάφους, επιτυγχάνοντας έτσι υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του.

3. Με το τρίτο υπό αναφορά νομοσχέδιο, για το οποίο αρμοδιότητα έχει το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, τροποποιείται ο υφιστάμενος νόμος περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών, έτσι ώστε να ενσωματωθούν στον τελευταίο οι διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας που αφορούν, μεταξύ άλλων:

α. το δικαίωμα της αρμόδιας αρχής να χορηγεί άδεια απόρριψης αποβλήτων στις περιπτώσεις που δεν ικανοποιούνται οι διατάξεις του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου και του περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμου·

β. τη ρύθμιση των περιπτώσεων «μεταβολής της λειτουργίας» της εγκατάστασης·

γ. την υποχρέωση υποβολής νέας αίτησης για χορήγηση άδειας απόρριψης, σε περίπτωση «ουσιαστικής μεταβολής της λειτουργίας» της εγκατάστασης, και την πραγματοποίηση της απόρριψης μόνο εφόσον χορηγηθεί άδεια·

δ. την παρακολούθηση της εξέλιξης των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών και της κατάστασης του περιβάλλοντος από την τεχνική επιτροπή·

ε. τη συμπερίληψη στην αίτηση για εξασφάλιση άδειας των εναλλακτικών επιλογών και περίληψης μη τεχνικού περιεχομένου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τα υπό αναφορά νομοσχέδια, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις προέκυψαν ως αποτέλεσμα προειδοποιητικής επιστολής που στάλθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν στην ενσωμάτωση της πιο πάνω Οδηγίας IPPC για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, γι’ αυτό και επιβάλλεται να γίνει η ταυτόχρονη υιοθέτησή τους το συντομότερο δυνατό.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι που παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής συμφώνησαν με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις που επιφέρουν τα υπό αναφορά εναρμονιστικά νομοσχέδια.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις και των τριών υπό αναφορά νομοσχεδίων, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους.

 

31η Μαρτίου 2008

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007.

2. Ο περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007.

3. Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007.

 

31η Μαρτίου 2008

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων